Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
031142123 Sorter af alm. rajgræs, afgræsningsforsøg, 2. BRUGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-11-2023
Fordelingsdato: 10-01-2023
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At registrere afgræsningsegenskaber i sorter af alm. rajgræs.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er anlagt på en afgræsningsmark, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter vandregnskab online. Den dominerende driftsform på forsøgsarealet er græssende malkekvæg. I 1. og 2. brugsår udføres registre-ringer til bedømmelse af afgræsningsegenskaber, og der høstes vraggræs

ANLÆGSDATA: Varighed: Forsøg ligger i udlægsåret + 2 brugsår. Forsøget er anlagt mindst 30 m fra skel og mindst 100 m fra det led, hvor køerne kommer ind, så forsøget ikke ødelægges af køernes drivgange. Forsøget og første parcel markeres med pæle i skel, så det er muligt at finde forsøget..

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På afgræsningsarealet med de græssende dyr må der kun bruges gylle i det tidlige forår. Der må ikke anvendes gylle senere i vækstperioden, da det nedsætter køernes ædelyst, og den dårlige lugt vil overskygge sortens afgræsnings-egenskaber. Arealet bør have en græshøjde på 5-7 cm ved udgangen af oktober måned. Hvis dette ikke kan ske ved afgræsning, skal det afpudses. Ellers behandles som i den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Middeltidlig, måleblanding
26 kg M-tidlig bl. rajgræs afgræs.8 kg Ovambo 1
8 kg Dunluce
5 kg Abosan 1
5 kg Arsenal
2Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
22 kg Azerrot
3Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
22 kg Astonenvoy
4Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
22 kg DLF LFD-4005
5Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
30 kg Nala
6Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
30 kg Melgrappa
7Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
22 kg Mitch
8Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
26 kg Sildig bl. rajgræs afgræs.8 kg Masai
8 kg Polim
5 kg Saqui
5 kg Ensilvio
9Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
30 kg Melfrost
10Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
22 kg DLF LFD-5754
11Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
22 kg AberBann
12Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
30 kg Barclima
13Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
30 kg Kanaveral
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Til alle afprøvede sorter er der iblandet 4 kg/ha hvidkløver, hhv. 2 kg/ha småbladet hvidkløver, Rivendel og 2 kg/ha storbladet hvidkløver, Silvester.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
P0231-03-2023, Ved begyndende vækst.
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
Registreres når der er god vækst i afgrøden.
 
ParcelSNESKIMMEL karakter 0-10, 0=ingen angreb, 10=stærkt angreb.
 
P0303-07-2023, juli
ledPLANTEPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
TØRSTOF, % i vraggræs
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelVRAGGRÆS karakter 0-10, 0=ingen vraggræs, 10=meget vraggræs.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm målt med plademåler.
Imellem buskgræsset foretages mindst 3 målinger i hver høstparcel og indberettes i PC-Markforsøg som et gns.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg vraggræs.
Parcelhøst af vraggræs og planteprøve af vraggræs bør foretages i juli. Men kan også udføres senere, hvis det skønnes, at det på det senere tidspunkt vil være bedre. Se tekstafsnit HØST.
 
P0431-08-2023
ledPLANTEPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
TØRSTOF, % i planteprøve
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelVRAGGRÆS karakter 0-10, 0=ingen vraggræs, 10=meget vraggræs.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm målt med plademåler.
Imellem buskgræsset foretages mindst 3 målinger i hver høstparcel og indberettes i PC-Markforsøg som et gns.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg vraggræs.
Parcelhøst af vraggræs og planteprøve af vraggræs bør foretages i juli. Men kan også udføres senere, hvis det skønnes, at det på det senere tidspunkt vil være bedre. Se tekstafsnit HØST.
 
P0512-10-2023
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelRUST % dækning.
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelSLIDSTYRKE karakter 0-10, 0=helt åben bestand, 10=helt tæt bestand.
 
ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm målt med plademåler.
Imellem buskgræsset foretages mindst 3 målinger i hver høstparcel og indberettes i PC-Markforsøg som et gns.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
Dominerende art skrives som notat.
 


HØST: I 1. og 2. brugsår SKAL der udføres 1 slæt af vraggræs årligt. Høst af vaggræs bør foretages i juli, men kan også udføres senere, hvis det skønnes, at det vil være bedre. Der indsendes planteprøver til Eurofins Agro Testing).

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk