Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030522222 Dækmontering/dæktryk ved såning af majs 2 led Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-11-2022
Fordelingsdato: 19-11-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge betydningen af dækmontering og dæktryk for udbytte og foderværdi ved placering af gylle i majs.

BAGGRUND: Der er stor interesse for at placere gylle til majs på bedrifter, som ikke har mulighed for at placere fosfor i startgødning på grund af fosforloftet. Ved placering af gylle, placeres gylle og sås majs i hjulsporene efter gyllevognen. Forsøg i Tyskland tyder på, at dækmontering og dæktryk har stor betydning for, hvor meget udbyttet i majsrækker i hjulsporene påvirkes. Formålet med forsøget er, at sammenligne virkningen af de nye VF dæk, som kan køre med et dæktryk ned til 0,8 bar, med traditionelle dæk med et typisk dæktryk på 2,5-3,0 bar..

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Syd)

FORSØGSBETINGELSER:
 • Anlægges i en mark på jb. 1 eller 3 med mulighed for vanding efter vandregnskab Online, som er pløjet og pakket meget ensartet.
 • Forfrugten må ikke være kløvergræs. Hvis forfrugten er andet end majs, skal der have været majs i sædskiftet indenfor de seneste 5 år. Majsen må ikke dyrkes uden pløjning.
 • Marken skal være i god kultur og have reaktionstal over 5,8.
 • Forsøgsarealet skal være fri for kvik og holdes fri for andet rodukrudt.
 • Der sås ikke efterafgrøder i forsøget.
 • Forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online.
 • Anlægges i majsmarker, hvor det er muligt at høste senest 20. oktober.
 • Forsøget skal høstes, når tørstofindholdet har opnået 32 pct. tørstof.

 • ARBEJDSFORDELING:
  SEGES udpeger forsøgsareal og anlægger forsøget i samarbejde med Nordisk Dæk Import og Bjolderupgård Maskinstation. Måler dybde for placering af gyllen samt sådybde,
  LFE 6 (syd) udtager jordprøve, etablere parcel grænser, foretager registreringer og hjælper med høst.
  Teknologisk Institut høster forsøget.

  ANLÆGSDATA: Efter forslag fra SAGRO lægges forsøget i mark 10-0 (ca. 8 ha) hos Anton Feddersen, Roagervej 183, 6760 Ribe. Anlægges som et blokforsøg med to faktore.
  Den ene faktor er gylle placeret med traditionel dækmontering med 2,5 - 3,0 bar på både traktor og gyllevogn.
  Den anden faktor er gylle placeret med VF dækmontering med mindst muligt dæktryk (ca. 0,8 bar) på både traktor og gyllevogn.
  Efter gylle placering, sås efter 2-3 dage majsen lige over gyllesporene med en 12-rækket majssåmaskine.
  Hver række er et forsøgsled og høstparcel, dvs. at der er 12 forsøgsled i hver blok, se skitse.
  Anlægsparcellerne er i markens længde. Høstparcellerne er 20 x 0,75 m. Parcellerne anlægges i 12 parcelrække skiftevis i blok A og B..

  Mærkning af parceller: efter såning sættes gul pin med blok nummer i hver blok.

  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
  HandelsgødningerVizura, NitrifikationshæmmerBåde mark og forsøg2 l
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  GØDSKNING:Hele forsøget tilføres husdyrgødning og skal gødskes efter Landbrugsstyrelsens normer for kvælstof til majs. Efter anbefaling fra SAGRO, tilføres 210 kg total.N pr. ha. svarende til 130 kg. NH4-N eller ca. 65 ton gylle pr. ha. Forsøget fuldgødskes med kvælstof i form af gylle, dvs. at der ikke tilføres startgødning ved såning.

  GYLLE: Der tilsættes 5 liter Piadin pr. ha.

  PLANTEVÆRN: Forsøget behandles som i den omgivende mark. Det er vigtigt, at forsøgsarealet holdes fri for ukrudt.

  VANDING:Forsøget vandes efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Så sport 1, 4, 5, 8
  2Stadium 00Så række 2, 3, 6, 7


  Faktor 2:
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AGyllekørsel - Traditionelle dæk3 bar Dæktryk
  BGyllekørsel - VF dæk0,8 bar Dæktryk
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Såbed: Jorden pakkes med furepakker og/eller harves/pakkes straks efter pløjning med en tung tandharve eller discharve som bæres af pakkevalsen. Pakkevalsen må ikke være en rørpakkevalse.

  Gylle: Der køres 8 træk med fuld gyllevogn, hvor der i hvert træk placeres gylle med 12 tænder med 75 cm afstand. Skiftevis med traditionel dækmontering med 3,0 bar dæktryk og med VF dækmontering med ca. 0,8 bar dæktryk. Gyllen nedfældes, så overkanten af gyllestrengen ligger i 9-10 cm dybde. Udføres af Bjolderup Maskinstation i samarbejde med Nordisk Dæk Import. Der tilføres 130 kg NH4-N pr. ha på grundlag af en Agrosmåling.

  Dæktrykket på de 2 dæktyper noteres i notater
  SÅNING: 2-3 dage efter gyllenedfældning sås majsen i 4-5 cm dybde lige over gyllestrengen. Der placeres ikke startgødning ved såning. Udføres af Bjolderup Maskinstation

  UDSÆD: der anvendes landmandens udsæd af sorten Prospect.

  GØDNING: Fuldgødskes med gylle. 210 kg total-N pr. ha svarende til 130 kg NH4-N eller ca. 65 ton gylle pr. ha.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelSÅDYBDE cm, .
  Måles fra jordoverfladen til undersiden af frøet. Måles af SEGES
   
  P02Stadium 19, sidst i juni
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
  Karakter 0-10, 0 er uens udviklet planter, 10 er helt ens udviklet planter.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jord til bladspids
   
  P03Stadium 83, Lige før høst
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 20 m række i høstparcellen. se tekstafsnit om PLANTEBESTAND
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder, så de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  fra jordoverfladen til basis hanblomst.
   
  P04Stadium 83 - 85, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  TØRSTOF, % af råvare


  PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 800 g af hver parcel. Det er vigtigt, at prøven tages af hele parcellen. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels.

  HØST: Majsen høstes, når tørstofindholdet er 32 procent i led 1.
  Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Stubhøjden skal være 30 cm.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk