Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
060042323 TEST PARCELOMBYT+GENT:-FRAVALG DESIGN Demo: Striber med økologiske kompostprodukter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-10-2022
Fordelingsdato: 16-10-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige komposttypers jordforbedrende evne over en 3-årig periode.

BAGGRUND: Debatten om virkemidler til en øget kulstoflagring spænder fra veldokumenterede effekter til antagne og ofte udokumenterede effekter. Den ofte citerede positive kulstoflagringseffekt af en øget græsandel eller tilstedeværelsen af efterafgrøder er velkendt. Effekten af alternative dyrkningssystemer, som Conservation Agriculture, eller tilførsel af eksempelvis kompost er mere uklar og kræver, at der skabes overblik over det tilgængelige data eller at der gennem forsøg produceres ny viden. I dette forsøg ønskes det at afprøve forskellige jordforbedringsmidler/kompostprodukters effekt på kulstoflagring og andre fysiske, kemiske og biologiske jordegenskaber. De tre produkter vil være have-/parkaffald, gyllefibre og beriget kompost.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Skal være anlagt på et økologisk omlagt areal.
 • Skal anlægges på areal med normalt til lavt ukrudtstryk (minimal rodukrudt)
 • Forsøgsarealet skal være tilgængeligt i 3 år, da forsøget fortsætter med samme kompostprodukter i 3 år.
 • Jordtype: Djursland: JB7; LandboNord: JB1-2; Ytteborg: JB 4-5.
 • Grundgødskning: Arealerne skal gødskes, som påtænkt til afgrøden af landmand/rådgiver. Kompostprodukterne er ikke tænkt som N-gødskning, så værdien af dette skal nødvendigvis ikke indtænkes gødningsplan. Mængden af næringsstoffer tilført pr. ha fra produkterne vil fremgå. Vigtigt at den gødning der tilføres arealet tildeles ensartet i alle storparceller også reference-parcellen.
 • Sædskifte: Vårsæd alle 3 år. Flerårige afgrøder er ikke tilladt (kløvergræs og græs). Kontakt Malte Nybo Andersen, hvis vårsæd ikke er muligt alle 3 år.
 • Forsøgsarealet må ikke før have været jordforbedret med store mængder kompost.
 • Komposten skal udbringes med landmandens møgspreder.
 • Forsøget skal ikke høstes forsøgsmæssigt, men der skal udtages jordprøver i alle 3 år (med GPS præcision).

ANLÆGSDATA:
Bruttoparcellerne anlægges med en bredde der svarer til bredden på møgsprederens spredebredde. Nettoparcellen, dvs. der hvor der skal udtages jordprøver med GPS-præcision, skal være inden for møgsprederens optimale spredebredde, således ensartet fordeling er sikret (formentlig ikke over 12 meter), og risiko for overlap af kompostprodukter undgås. Parceller skal være så store som muligt, men ikke større end 600 m2 af hensyn til at der er leveret nok af komposttyperne. Forsøget skal kunne genfindes med GPS-koordinater.
Forsøget er oprettet med 4 gentagelser, men der er reelt kun 1, dette for at kunne få resultater ind fra 4 jordprøver fra samme parcel. Jordprøven udtages i midten af de 4 delparceller, og GPS-koordinater til udtagningspunkterne skal kunne genfindes de efterfølgende år.
Designet i PC-Markforsøg tilrettes manuelt, således at de 4 gentagelser med samme behandling er placeret ved siden af hinanden. Ønskes hjælp til dette, kontakt da Teknologisk Institut.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 500m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Såbeds-harvningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der pløjes forud for forsøgsbehandlingerne. Efter udbringning bearbejdes kompostprodukterne ned i jorden med en harvning.
Forsøgsarealet gødskes og ukrudtsbekæmpes som omgivende mark.

Alle markens behandlinger noteres under generel behandling i PC-Markforsøg.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Jordforbedring
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen behandling
201-03-2022
Tidligst 14 dage før såning af hovedafgrøden
1,1 t C28 t Have-/parkaffald, komposteret
301-03-2022
Tidligst 14 dage før såning af hovedafgrøden
1,1 t C9 t Fiberfraktion, frisk, afgasset
401-03-2022
Tidligst 14 dage før såning af hovedafgrøden
1,1 t C31 t Kompost
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Tidligst 14 dage før etablering af hovedafgrøde spredes kompostprodukterne med møgspreder. Den udbragte mængde af hver komposttype bestemmes af kulstof-indholdet, hvor der ønskes tildelt 1,1 tons kulstof, mindre mængdejusteringer kan forekomme, når endelige analyser af produkterne.forelægger. OBS.: Opstår der problemer med fosforloftet kontakt venligst Malte Nybo Andersen.
Efterfølgende harvning af forsøgsarealet gøres efter værtens ønske, så længe kompostprodukterne nedarbejdes i jorden.

 • Have-/parkaffald har et forventet tørstofindhold på 27,6%, et kulstofindhold på 14,2% og et P-indhold på 1,1 kg/ton.
 • Gyllefibre har et forventet tørstofindhold på 27,6%, et kulstofindhold på 45% og et P-indhold på 3 kg/ton.
 • Kompost har et forventet tørstofindhold på 35,8%, et kulstofindhold på 10% og et P-indhold på 0,6 kg/ton.

  OBS. kørsel og harvning skal fortages i led 0 under samme betingelser, som i de øvrige parceller. Dette gøres, så kun kompostprodukterne adskiller sig i de fire led. Led 0 skal ikke behandles med kompost.

  VIGTIGT: Ved udbringning udtages 2 gødningsprøver af hvert kompostprodukt:
  • Den ene prøve indsendes til analyse ved OK-Lab med tilsendt label og følgeseddel fra Ok-lab, vedhæftet forsøgsplan. På følgeseddel anføres følgende analyser: G2 (G1 + Cu + Mg) + Glødetab + Total C. Analysebevis fra OK-lab vedhæftes som notat i PC-markforsøg.
  • Den anden gødningsprøve sendes til Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Att: Malte Nybo Andersen, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N. Prøven opbevares afkølet indtil afsendelse.
  • Prøvestørrelsen på alle gødningsprøver er 500 gram.

 • GØDNING: Have-/parkaffald afhentes på den lokale genbrugsstaion. Gyllefibre og kompost leveres af Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-02-2022, Før pløjning og landmandsgødskning
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Se tesktafsnit JORDPRØVE. Der udtages repræsentativ jordpr. i 0-75 cm, ved JB1 og 3 i 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og sendes i frossen tilstand. Prøvestr.: 300-400 g jord. OBS: Graveforetages.
  N-MIN, prøvedybde, cm
  N-MIN, kg i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Udtages i hele striben, se tekstafsnit Jordprøver. Prøvestørrelse: 300-400 g.
  CUT, 0 -25 cm dybde
  FT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  P0220-02-2022, Før pløjning og landmandsgødskning. UDTAGNING VED BESTEMT GPS-POSITION
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Se tekstafsnit Jordprøver.Minimum 5 stik, eller til prøvemængde opnås i 1 m2 med GPS-koordinat i centrum. Prøvestørrelse: 300-400 g.
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  JORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  Se tekstafsnit Jordprøver.Minimum 5 stik, eller til prøvemængde opnås i 1 m2 med GPS-koordinat i centrum. Prøvestørrelse: 300-400 g.
  TOTAL-C, % i jord 25-50 cm
  P0315-05-2022, Stadie 31
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  P0415-10-2022, Oktober, Udføres kun i forsøget på Djursland
  ParcelJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  0-25 cm. Prøvestørrelse 1,5 liter til analyse af Carbon tjek (fraktioneret efter omsætning). Der skal skrives "Pakke ? Carbon Check" på følgesedlen
  *1,
  P0515-10-2022, Oktober, Udføres kun i forsøget på Djursland
  ledJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  0-25 cm. Prøvestørrelse 1,5 liter til analyse af 1. Fertilization manager/gødningskompas. Der skal skrives "PakkeDR468, Gødningskompas" på følgesedlen
  *1,


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  JORDPRØVER:
  I P01: Der udtages jordprøver på ledniveau, dvs. 1 prøve der skal dække hele striben af kompost, dog med en meters afstand til parcelgrænse (for at undgå overlap med naboparcel.

  I P02: Her udtages der jordprøver på faste GPS-koordinater. Striben opdeles i 4 lige store dele (parceller), og GPS-punktet skal ligge i midten af parcellen.
  Der udtages minimum 5 stik, eller til 300 gram prøvemateriale opnås, i 1 m2 med GPS-koordinat i centrum. Det er vigtigt at prøven udtages præcis (GPS) samme sted alle tre år. Fil med GPS-koordinater uploades på enkeltforsøget, så de ikke går tabt.

  I P04 kun i forsøget på Djursland: Der udtages jordprøver på parcelniveau ved samme GPS-koordinater som i P02. På følgeseddel påføres "Pakke ?, Carbon Check".

  I P05 kun i forsøget på Djursland: Der udtages jordprøve på ledniveau, dvs. på samme måde som i P01. På følgeseddel påføres "Pakke DR468, Gødningskompas".

  PLANTEPRØVE: I P03 udtages planteprøver på ledniveau, dvs. at den skal udtages i hele striben, dog med en meters afstand til parcelgrænse (for at undgå overlap med naboparcel). Planteprøver udtages jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  Før udtagning af planteprøver kontakt venligst Malte Nybo Andersen.

  HØST: Forsøget skal ikke høstes forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser. Betaling for udført forsøgsarbejde er inkl. såning med placeringsudstyr.

  MEDFINANSIERING: Projektet finansieres via Promilleafgiftsfondens tilskud til projektet ”Få styr på kulstoffet”

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til specialkonsulent Sidsel Birkelund Schmidt: 23 48 17 56 eller på mail: sibs@icoel.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk