Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020812424 Optimeret dyrkning af vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-03-2023
Fordelingsdato: 07-03-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af mellemafgrøde og gødningsstrategi for udbytte og brødkvalitet i økologisk vinterhvede.

BAGGRUND: Dansk produktion af økologisk vinterhvede er udfordret af ukrudt lave udbytter og lavt proteinindhold. Udvikling af en ny dyrkningspraksis, hvor der indgår mellemafgrøder og en gødningsstrategi om foråret i vinterhveden, er nødvendig for at sikre en dansk produktion af vinterhvede.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning.
 • Forsøget anlægges i en vårsædsmark, hvor der i efteråret 2023 skal sås vintersæd.
 • Forekomst af rodukrudt skal være meget begrænset.
 • Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløverfrø eller bælgsæd.
 • Der skal være gylle til rådighed med et indhold på min. 3,5 kg NH4-N/ton.
 • Forsøget er flerårigt. Forår 2023 sås udlæg i vårsæd. Vårsæd høstes ikke forsøgsmæssigt. Eftervirkning af mellemafgrøden måles i vinterhveden 2024, som høstes forsøgsmæssigt.
 • Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.
 • OBS: Der anlægges 6 forsøg, men kun de 4 forsøg med den bedste etablering af hvidkløver fortsætter i 2024.

 • DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

  ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med en bruttoparcelbredde der er minimum 3 meter, så det passer med forsøgsudstyret der tildeler gylle. Det kan evt. anlægges med småparcelteknik, hvor bruttoparcellen er 3 småparceller ved siden af hinanden, hvoraf den midterste fungerer som høstparcel.
  Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen.
  Ukrudtsbehandling aftales med forsøgsværten, så det sikres, at der afsættes kørespor/værn, så kørsel med harve, gyllevogn eller andet udstyr i marken ikke påvirker parcellerne. Parcellængde tilpasses således, at der er mindst 0,5 m fra kørespor med gyllevogn til parcelgrænsen. Kørespor må altså IKKE være parcelgrænse.
  Forsøget skal kunne genfindes vha GPS eller faste punkter i skel efter pløjning.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Vårsæd behandles som omgivende mark, – dog ingen ukrudtsbekæmpelse i forsøget efter såning af mellemafgrøden i foråret 2023.
  Efter høst af dæksæd pløjes hele arealet umiddelbart før såning af vinterhvede i efteråret 2023. Der må ikke gives anden gødning end forsøgsbehandlingerne.
  Vinterhvede skal være af sorten KWS Extase, plantetal: 400 planter/m2 med en markspringsprocent på 85%. Såtidspunkt primo-medio oktober, - et godt såbed er vigtigere end såtidspunkt. Ukrudtsbekæmpelse i form af blindharvning og ukrudtsharvning foretages i det omfang føret tillader det.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Mellemafgrøde
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Ingen mellemafgrøde
  225-03-2023
  Sås umiddelbart efter såning af vårsæd
  Hvidkløver4 kg Rivendel


  Faktor 2: Gødning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  A15-03-2024
  Senest 8 dage før gylleudbringning
  NH4-NGylle 2399
  01-04-2024
  Udbringning af gylle
  80 kg NH4-NGylle 2400
  Nedfældet, slæbesko
  B01-04-2024
  Udbringning af gylle
  120 kg NH4-NGylle 2400
  Nedfældet, slæbesko
  C01-04-2024
  Udbringning af gylle
  40 kg NH4-NGylle 2400
  Nedfældet, slæbesko
  Stadium 31
  Senest 8 dage før gylleudbringning
  NH4-NGylle 2401
  Stadium 32 - 37
  Udbringning af gylle
  40 kg NH4-NGylle 2402
  Slangeudlagt
  D01-04-2024
  Udbringning af gylle
  60 kg NH4-NGylle 2400
  Nedfældet, slæbesko
  Stadium 32 - 37
  Udbringning af gylle
  60 kg NH4-NGylle 2402
  Slangeudlagt
  E01-03-2024
  40 kg NH4-N1538 kg Pelleteret hønsegødning
  Bredspredt
  Stadium 32 - 37
  Udbringning af gylle
  40 kg NH4-NGylle 2402
  Slangeudlagt
  F01-03-2024
  40 kg NH4-N1538 kg Pelleteret hønsegødning
  Bredspredt
  Stadium 32 - 37
  Udbringning af gylle
  80 kg NH4-NGylle 2402
  Slangeudlagt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2399Eurofins ViborgGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2400EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2401Eurofins ViborgGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2402EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Behandlinger forår 2023 (faktor 1): Efter etablering af vårsæd, undersås der mellemafgrøde i led 2. I led 1 sås der ingen mellemafgrøde.

  Behandlinger efterår 2023:
  Hele forsøgsarealet pløjes, såbedtilberedes og der sås vinterhvede. Parceller genmarkeres.

  Behandlinger forår 2024:
  Pelleteret hønsegødning (4 % N) bredspredes tidligst muligt med lette redskaber ca. 1. marts, gerne før. Der regnes med en faglig udnyttelse på 65% i den pelleterede hønsegødning. Dvs. at der i led E og F tildeles 61,5 kg total N svarende til 40 kg udnyttet N.
  Der tildeles gylle jf. forsøgsplan i led A-D, så snart jorden er tjenlig, ca. 1 april.

  Senest 8 dage før gødningsudbringning udtages gylleprøve 2399 og 2401 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Disse forprøver sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel fra Ok-lab, vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Gylleudbringning koordineres med Morten Krupa, mobil 2016 3227 fra Ytteborg eller Per Roed, tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut. Ved udbringning udtages ny gylleprøve (prøve 2400 og 2402) som sendes til EAT Eurofins.

  Behandlinger stadie 32-37 2024:
  Der udbringes gylle jvf. forsøgsplan i led C, D, E og F.

  UDSÆD: Hvidkløver til mellemafgrøde leveres af Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Vinterhvede af sorten KWS Ekstase leveres fra Teknologisk Institut.

  GØDNING: Gylle skaffes lokalt. Pelleteret hønsegødning leveres af Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-05-2023, Efter fremspiring
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, C2, D2, E2, F2
  HVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
   
  P0201-10-2023, Før såning af vinterhvede
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, A2
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Se tesktafsnit JORDPRØVE. Der udtages repræsentativ jordpr. i 0-75 cm, ved JB1 og 3 i 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og sendes i frossen tilstand. Prøvestr.: 300-400 g jord. Obs: Graveforespørgsel.
  N-MIN, prøvedybde, cm
  N-MIN, kg i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve
  P03Stadium 11 - 12, Efter fremspiring, af vinterhvede
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P04Stadium 31
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  P05Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGFLUELARVER % angrebne planter.
  Visuel bedømmelse af den enkelte parcel.
   
  P06Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  STIVELSE, % af tørstof
  GLUTEN14, %
  1000 KORNSVÆGT, g
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Der afklippes grøn biomasse i begge led, dvs. i led uden efterafgrøde vil det afklippede materiale være ukrudt. Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olesen: 4062 2565 eller på mail: lols@icoel.dk.


  Rettelser:
  DatoTekst
  13-03-2023Rettet telefonnummer på Lars Egelund (HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk