Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020802424 Optimeret dyrkning af efterårssået vårhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-08-2023
Fordelingsdato: 07-03-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af mellemafgrøde og gødningsstrategi for udbytte og brødkvalitet i økologisk vårhvede.

BAGGRUND: Dansk produktion af økologisk vårhvede er udfordret af ukrudt, angreb af bygfluelarver og lave udbytter. Det er derfor behov for at udvike en ny dyrkningspraksis, hvor der indgår mellemafgrøder, såning af vårhvede om efteråret og kombinere med en gødningsstrategi om foråret for at sikre en dansk produktion af vårhvede.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning.
 • Forsøget anlægges i en vårsædsmark, hvor der i efteråret 2023 skal sås vintersæd.
 • Forekomst af rodukrudt skal være meget begrænset.
 • Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløverfrø eller bælgsæd.
 • Der skal være gylle til rådighed med et indhold på min. 3,5 kg NH4-N/ton.
 • Forsøget er flerårigt. Forår 2023 sås udlæg i vårsæd. Vårsæd høstes ikke forsøgsmæssigt. Eftervirkning af mellemafgrøden måles i vårhveden 2024, som høstes forsøgsmæssigt.
 • Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.
 • OBS: Der anlægges 6 forsøg, men kun de 4 forsøg med den bedste etablereing af hvidkløver fortsætter i 2024.

 • DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

  ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med en bruttoparcelbredde der er minimum 3 meter, så det passer med forsøgsudstyret der tildeler gylle. Det kan evt. anlægges med småparcelteknik, hvor bruttoparcellen er 3 småparceller ved siden af hinanden, hvoraf den midterste fungerer som høstparcel.
  Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen.
  Ukrudtsbehandling aftales med forsøgsværten, så det sikres, at der afsættes kørespor/værn, så kørsel med harve, gyllevogn eller andet udstyr i marken ikke påvirker parcellerne. Parcellængde tilpasses således, at der er mindst 0,5 m fra kørespor med gyllevogn til parcelgrænsen. Kørespor må altså IKKE være parcelgrænse.
  Forsøget skal kunne genfindes vha GPS eller faste punkter i skel efter pløjning.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Vårsæd behandles som omgivende mark, – dog ingen ukrudtsbekæmpelse i forsøget efter såning af mellemafgrøden i foråret 2023.
  Efter høst af dæksæd pløjes hele arealet umiddelbart før såning af vårhvede i efteråret 2023. Der må ikke gives anden gødning end forsøgsbehandlingerne.
  Vårhvede skal være af sorten Thorus, plantetal: 400 planter/m2 med en markspringsprocent på 85%. Såtidspunkt primo-medio oktober, - et godt såbed er vigtigere end såtidspunkt. Ukrudtsbekæmpelse i form af blindharvning og ukrudtsharvning foretages i det omfang føret tillader det.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Mellemafgrøde
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Ingen mellemafgrøde
  225-03-2023
  Sås umiddelbart efter såning af vårsæd
  Hvidkløver4 kg Rivendel


  Faktor 2: Gødning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  A15-03-2024
  Senest 8 dage før gylleudbringning
  NH4-NGylle 2395
  01-04-2024
  Udbringning af gylle
  80 kg NH4-NGylle 2396
  Nedfældet, slæbesko
  B01-04-2024
  Udbringning af gylle
  120 kg NH4-NGylle 2396
  Nedfældet, slæbesko
  C01-04-2024
  Udbringning af gylle
  40 kg NH4-NGylle 2396
  Nedfældet, slæbesko
  Stadium 31
  Senest 8 dage før gylleudbringning
  NH4-NGylle 2397
  Stadium 32 - 37
  Udbringning af gylle
  40 kg NH4-NGylle 2398
  Slangeudlagt
  D01-04-2024
  Udbringning af gylle
  60 kg NH4-NGylle 2396
  Nedfældet, slæbesko
  Stadium 32 - 37
  Udbringning af gylle
  60 kg NH4-NGylle 2398
  Slangeudlagt
  E01-03-2024
  40 kg NH4-N1538 kg Pelleteret hønsegødning
  Bredspredt
  Stadium 32 - 37
  Udbringning af gylle
  40 kg NH4-NGylle 2398
  Slangeudlagt
  F01-03-2024
  40 kg NH4-N1538 kg Pelleteret hønsegødning
  Bredspredt
  Stadium 32 - 37
  Udbringning af gylle
  80 kg NH4-NGylle 2398
  Slangeudlagt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2395Eurofins ViborgGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2396EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2397Eurofins ViborgGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i foreliggende vare
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2398EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Behandlinger forår 2023 (faktor 1): Efter etablering af vårsæd, undersås der mellemafgrøde i led 2. I led 1 sås der ingen mellemafgrøde.

  Behandlinger efterår 2023:
  Hele forsøgsarealet pløjes, såbedtilberedes og der sås vårhvede. Parceller genmarkeres.

  Behandlinger forår 2024:
  Pelleteret hønsegødning (4% N) bredspredes tidligst muligt med lette redskaber ca. 1. marts, gerne før. Der regnes med en faglig udnyttelse på 65% af pelleteret hønsegødning. Dvs. at der i led E og F tildeles 61,5 kg total N svarende til 40 kg udnyttet N.
  Der tildeles gylle jf. forsøgsplan i led A-D, så snart jorden er tjenlig, ca. 1 april.

  Senest 8 dage før gødningsudbringning udtages gylleprøve 2395 og 2397 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Disse forprøver sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel fra Ok-lab, vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Gylleudbringning koordineres med Morten Krupa, mobil 2016 3227 fra Ytteborg eller Per Roed, tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut. Ved udbringning udtages ny gylleprøve (prøve 2396 og 2398) som sendes til EAT Eurofins.

  Behandlinger stadie 32-37 2024:
  Der udbringes gylle jvf. forsøgsplan i led C, D, E og F.

  UDSÆD: Hvidkløver til mellemafgrøde leveres af Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Vårhvede af sorten Thorus leveres fra Teknologisk Institut.

  GØDNING: Gylle skaffes lokalt. Pelleteret hønsegødning leveres af Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-05-2023, Efter fremspiring
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, C2, D2, E2, F2
  HVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
   
  P0201-10-2023, Før såning af vårhvede
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, A2
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Se tesktafsnit JORDPRØVE. Der udtages repræsentativ jordpr. i 0-75 cm, ved JB1 og 3 i 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og sendes i frossen tilstand. Prøvestr.: 300-400 g jord. Obs: Graveforespørgsel.
  N-MIN, prøvedybde, cm
  N-MIN, kg i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve
  P03Stadium 11 - 12, Efter fremspiring, af vårhvede
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P04Stadium 31
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  P05Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGFLUELARVER % angrebne planter.
  Visuel bedømmelse af den enkelte parcel.
   
  P06Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  STIVELSE, % af tørstof
  GLUTEN14, %
  1000 KORNSVÆGT, g
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Der afklippes grøn biomasse i begge led, dvs. i led uden efterafgrøde vil det afklippede materiale være ukrudt. Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olesen: 4062 2565 eller på mail: lols@icoel.dk.


  Rettelser:
  DatoTekst
  13-03-2023Rettet telefonnummer på Lars Egelund (HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk