Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
060032323 TEST LABEL PLANTEPRØVE FORSØGSNIVEAU Kløvergræs – jordbearbejdning forud for pløjning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-09-2022
Fordelingsdato: 05-10-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten på mineraliseringen af kvælstof og udbyttet i vårbyg ved jordbearbejdning før pløjning og såning.

BAGGRUND: Det kvælstof, som er produceret i kløvergræsmarken, skal frigives, så det kommer bedst muligt til gavn for den efterfølgende afgrøde med mindst mulig frigivelse af lattergas. En økologisk vårsædsafgrøde behøver ikke yderligere gødningstilførsel efter en god kløvergræsmark, men det betyder, at frigivelsen skal optimeres efter vårsædens behov. Ældre forsøg har vist forskellige resultater vedr. jordbearbejdning (fræsning, harvning) forud for pløjning af kløvergræsmarken afhængig af kløverandel og type af kløver. Nye værktøj som f.eks. CloverSense gør det muligt for landmanden i praksis at bestemme sin kløverandel og dermed aktivt at kunne tage stilling til den bedst egnede strategi for ompløjning. Der vil være fokus på kløvergræs på kvægbrug men også på planteavlsbrug, hvor der ikke er den samme baggrunds-frugtbarhed, og hvor kløvergræsmarkerne typisk ligger i kortere tid.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på arealer med 2. eller 3. års kløvergræs, som skal omlægges i foråret 2023. Afgrøden til høst 2023 skal være vårbyg. JB 1-6 med gode Pt, Mgt og Kt. Hver forsøgsenhed skal finde hhv. en kløvergræsmark med lav (20-40%) og en kløvergræsmark med høj kløverandel (60-80%) at placere forsøget i. Skal anlægges på arealer med lav forekomst af rodukrudt. Der må ikke tilføres nogen form for N-gødning til forsøgsarealet. Arealet skal være økologisk godkendt eller under omlægning til økologisk drift. Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med minimum 3 meter brede bruttoparceller, men tilpasses arbejdsbredden på de harver der anvendes til forsøgsbehandlingerne. Nettoparcel på 1,5 meters bredde placeres i midten, så der som minimum er midst 0,75 m værn i hver side, så vi er sikre på at behandling ligger inden for høstparcel efter pløjning.
Undgå kørespor i høstparcellerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Ukrudts-harvningBåde mark og forsøg
Økologiske præparaterBlindharvningBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Oplysninger om kløvergræsmarken beskrives som notat eller indberettes under grundbehandlinger, såsom blanding, alder og anvendelse. Der må ikke tilføres nogen form for N-gødning til forsøgsarealet. Der ukrudtsharves og blindharves ved behov. Dette vurderes af forsøgsleder i samarbejde med landmanden.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Rækkeafstand
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Før pløjningIngen jordbehandling
205-02-2023
Så snart jordbehandling er mulig
Først i februar
Tallerkenharvning
305-03-2023
Minimum 3 uger efter behandling i led 2 og 4
Marts
Tallerkenharvning
405-02-2023
Så snart jordbehandling er mulig
Først i februar
Stub-harvningVingeskærsharve
505-03-2023
Minimum 3 uger efter behandling i led 2 og 4
Marts
Stub-harvningVingeskærsharve
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Led 2-3 og led 4-5 behandles med henholdsvis tallerkenharve eller stubharve, tidlig februar eller sent (medio marts). I led 4 og 5 anvendes en stubharve med vingeskær. Antal behandlinger er vejledende. Græstørven skal være grundigt findelt ved behandlingen. Det kan være nødvendigt med flere behandlinger for at opnå dette. Så snart jorden er farbar efter jordbehandlingerne i led 3 og 5, pløjes hele forsøgsarealet. Der bruges jordpakker ved pløjningen. Der skal anvendes plov med forplov. Hele arealet tilsås med vårbyg.

UDSÆD: Skaffes lokalt. Ideelt set forsøgsværtens udsæd som den omgivende vårbygmark

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-10-2022, Efterår
ForsøgPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Prøven sendes til Teknologisk Institut. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
TØRSTOF, g i græsprøven
TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
TØRSTOF, g i rødkløverprøven
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
ForsøgKLØVER (CloverSense) % dækning.
Hvis ikke muligt, så tag et billede med kamera og vedhæft som notat
 
P02Stadium 00, Ved såning
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
ledUdføres kun i følgende led: 1
JORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse: 300-400 g
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
P03Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P0405-05-2023, Først i maj
ParcelPEU-måling værdi, PEU-måling.
 
P05Stadium 51 - 59, Efter fuld gennemskridning
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
Noter de 3-5 vigtigste arter.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
Noter de 3-5 vigtigste arter.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
1000 KORNSVÆGT, g
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
P08Stadium 90, Lige efter høst
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelKVIK skud/m2.
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

PRØVEUDTAGNING:
P01: Til bestemmelse af kløver-andel udtages der planteprøver på følgende måde: Der afklippes minimum 10 håndfulde kløvergræs (repræsentativ) rundt om i det forventedeforsøgsareal. som lægges en "lufttæt pose". Normalt svarer det til ca. 2 kg, men det vil afhænge af kløvergræssets udvikling. OBS: Vigtigt at prøven ikke mases ned i posen, da den derved ødelægges. Anvend i stedet en større pose. Prøven skal sendes på køl til Teknologisk Institut. Giv gerne besked at prøverne kommer og send ikke prøverne op til en weekend.

INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser. Betaling for udført forsøgsarbejde er inkl. såning med placeringsudstyr.

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug og Fonden for økologisk landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.
KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Sidsel Birkelund Schmidt: 23 48 17 56 eller på mail: sibs@icoel.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk