Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020412222 Efterafgrøder med satellit + CropEye Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-09-2022
Fordelingsdato: 27-09-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At teste en udviklet model til bestemmelse af kvælstoffikserende og almindelige efterafgrøders biomasse på baggrund af satellitdata indhentet i oktober/november når efterafgrøderne har standset væksten.

BAGGRUND: Der indhentes satellitdata fra de udvalgte marker for samme tidsvindue. De indhentede data (spektralbånd fra satellit, cropeye, analyser af tørstof og N-indhold) afprøves i tidligere udviklet model til bestemmelse af efterafgrødernes biomasse ud fra satellitdata . Med satellitter kan biomassen på markerne bestemmes med CropManager/CropSat. Indtil nu har det mest været anvendt til at vurdere gødningsbehov i hvede og raps. I den økologiske produktion er satellitobservationer et oplagt værktøj til at vurdere efterafgrøder. Efterafgrøder skal over et bestemt biomasseniveau, for at være effektive. Ved at arbejde med efterafgrøder i så store plots, at de kan ses fra satellitterne (32×32 meter), har det været muligt at udvikle en model til bestemmelse af efterafgrødens biomasse ud fra satellitdata. Den model skal verificeres (og inkorporeres i MarkOnline på sigt) i dette forsøg, så det på sigt vil være muligt at sætte fokus på etablering og vækst af efterafgrøderne, vurdere om de skal gødes, samt hvilke potentielle virkninger de vil have for den kulturafgrøde, som etableres året efter, samt som kulstofleverandør til jorden.
Biomasse er vigtigt i forbindelse med kulstofindlejring i jorden. For at optimere kalibreringen placeres to parceller i områder med relativt lav biomasse, to parceller i områder med relativt høj biomasse og en parcel i et område med middel biomasse. Parcellerne geo-refereres ved hjælp af RTK-GPS-teknologi. Risiko for overskygning er et velkendt problem i arbejdet med satellitdata. Derfor har der i tidligere forsøg været foretaget biomasse-sensormålinger vha drone (NDVI/NDRE) over alle felter, samt omkringliggende mark. Det gøres IKKE i indeværende forsøg, hvor der til gengæld overkøres med værktøjet CROPEYE, som er ejet og udviklet af AgroIntelli.

Der indhentes satellitdata fra de udvalgte marker for samme tidsvindue. De indhentede data (spektralbånd fra satellit, cropeye, analyser af tørstof og N-indhold) afprøves i tidligere udviklet model til bestemmelse af efterafgrødernes biomasse ud fra satellitdata.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk dyrkning. Forsøget er ikke et traditionelt forsøg med parceller, der skal i stedet foretages planteklip bestemte steder i marken.

Innovationscenter for Økologisk Jordbrug udvælger marker og efterafgrøder, fx. følgende:
 • Kvælstoffikserende efterafgrøder med kløvergræs.
 • Rødkløver.
 • Overvintrende blanding med korn, bælgsæd og korsblomst.
 • Udvintrende blanding med korn, bælgsæd og korsblomst.

  Der udvælges marker på både sandjord og lerjord.

  Arealet skal være uden eller have lav forekomst af rodukrudt.
  Innovationscenter for Økologisk Jordbrug (ICOEL) vil være til stede i marken og udvælge hvor planteklip skal udføres.

 • ANLÆGSDATA: Der skal ikke afsættes parceller i denne plan. ICOEL udvælger felter, hvori der udtages prøver, satellitdata og køres med CROPEYE. Felterne skal udgøre min. 32 x 32 meter. ICOEL deltager i marken, alternativt oplyses GPS-koordinater på midten af hvert felt, og det er fra disse punkter, at der foretages planteklip. Felterne georefereres med RTK-GPS-teknologi.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1024m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeBåde mark og forsøg
  Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Efterafgrøde
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1EfterafgrødeBiomasse - lav
  2EfterafgrødeBiomasse - lav
  3EfterafgrødeBiomasse - middel
  4EfterafgrødeBiomasse - høj
  5EfterafgrødeBiomasse - høj
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der er ingen forsøgsbehandlinger i dette forsøg. Forsøgsleddene er oprettet for at kunne opsamle data fra marken.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-10-2022, Når vækst af efterafgrøden stopper
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  Forsøg*1 .
  ANTAL STEDER DER AFKLIPPES PER LED. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
   
  Forsøg*2 .
  MÅLEFLADE/AREAL PER DELKLIP PER LED. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g. Der tages stik fra alle "parceller"
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  ForsøgHØST dato for.
  Dato for hovedafgrøden
   
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  KULSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  C/N FORHOLD,
  led*3 .
  ANDEL AF UKRUDT I PLANTEPRØVE I %
   


  PLANTEPRØVE: Midten af de 5 felter/led findes ved at bedømme afgrøden i marken. For at få en så repræsentativ prøve som muligt, udtages en prøve i minimum 4 tilfældige retninger, gerne flere. Der afklippes et bestemt areal. Antal afklip samt areal skal være ens i alle 5 felter. Mængden af det afklippede materiale samt areal der afklippes afpasses så det vejer omkring 2 kg. Er efterafgrøden meget stor, kan det dog accepteres at prøven vejer op til 4 kg så længe det i volume ikke fylder mere end én plastikpose. Al plantemateriale afklippes lige over jordoverfladen, både efterafgrøde samt ukrudt. Hvor stor andel i procent, at ukrudtet udgør i planteprøven indberettes.

  Følg følgende procedure:
  • 1. Find midterpunkt i led 5 (mest biomasse), og sæt en flexistok
  • 2. Gå 10 store skridt i en retning, og afklip passende mængde (max 1 kg eller 1/4 pose), samt noter størrelsen på det afklippede areal.
  • 3. Mål position af det afklippede felt med stangGPS
  • 4. Gå tilbage til midterpunkt og gentag punkt 3-4 i 3 andre retninger
  • 5. Husk at arealerne der afklippes samlet kun må fylde max en pose, eller max veje 4 kg for alle 4 steder der afklippes i hvert ”led”
  • 6. Udtag stik til en repræsentativ jordprøve i feltet/leddet til en fælles jordprøve for alle felter/led i forsøget.
  • 7. Fortsæt derefter punkt 2-6 med de sidste 4 led, her afklippes samme arealstørrelse som led 5.

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle målinger indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af efterafgrøden ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser


  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olesen: 40 62 25 65 eller på mail: lols@icoel.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk