Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
072072222 N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 4B Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-08-2022
Fordelingsdato: 02-09-2022
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet med prøvetagningerne er fremskaffe data fra praksis, der kan være med til at dokumentere N-min-niveauet i efteråret i forskellige afgrødefølger.

BAGGRUND: Prøvetagningen er en del af projektet "Lavemissionssædskifter til målrettet kvælstofindsats". Projektet har til formål at definere og dokumentere sædskifter, som har et vedvarende lavt kvælstoftab og en høj kvælstofudnyttelse således, at disse på sigt kan blive et virkemiddel målrettet arealer med en lav kvælstofretention. N-min-prøver udtaget i efteråret inden begyndende afstrømning er en god indikator for udvaskningspotentialet den efterfølgende afstrømningsperiode. Prøveudtagningen, som skal foretages her, er målrettet marker med afgrødefølger, hvor den eksisterende viden om kvælstoftab er mangelfuld eller ikke findes. Prøvetagningen er også udført i 2020 og 2021.

FORSØGSBETINGELSER: Prøvetagningen skal ske i 120 marker fordelt på 9 forskellige kategorier af afgrødefølger (se skitse 1). Hver mark er et forsøg i PC-Markforsøg. Det ønskede antal marker i hver kategori vælges ud fra en bruttoliste udarbejdet af SEGES. I hver kategori må der maksimalt være to marker hos den samme landmand. SAGRO/VKST gennemgår de indhentede oplysninger den tilsendte liste og tjekker, om de lever op til kravene i hver kategori. Når det ønskede antal marker er fundet, indsendes en liste med markerne til Henrik Vestergaard Poulsen, SEGES hevp@seges.dk. SEGES gennemgår alle fundne marker og indtegner i hver mark et område på 1-2 ha, hvor prøvetagningen skal foretages. SEGES sender markpolygoner for alle prøvetagningsområder til SAGRO/VKST, samt til Teknologisk Institut med henblik på graveforespørgsel (se tekstafsnit GRAVEFORSPØRGSEL).

ANLÆGSDATA: Forsøget skal ikke afmærkes.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 2 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeBåde mark og forsøg
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Behandlings-dato
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der skal udtages jordprøver i hver delmark på ét tidspunkt i efteråret. Tidspunktet afhænger af jordtypen. Følgende tidsintervaller forventes:
JB 1 og 3: 15. september – 15 oktober
JB 2 og 4: 1. oktober – 15. oktober
JB 5-7: 1. november – 15. november

Det er af stor vigtighed, at prøverne tages inden afstrømningen begynder. Prøvetagningstidsrummet kan blive fremrykket, hvis vandbalanceberegninger viser, at afstrømningen vil begynde tidligere end ventet. SEGES giver en melding, hvis der er udsigt til fremrykket prøvetagningstidspunkt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Oktober-november, Inden afstrømningen begynder
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
C/N FORHOLD,
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
ForsøgAFGRØDE biomasse.
Vurdering af biomassen ved prøvetagning: 1)Svag 2) Middel 3) Kraftig 4) Ingen afgrøde
 
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0-100,Agrolab(plastpose).
Se tekstafsnit JORDPRØVER
N-MIN, 0-100 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-100 cm
NO3-N, ppm i jord 0-100 cm
TØRSTOF, % i jord 0-100 cm


JORDPRØVER: I hver af de afmærkede områder udtages 2 N-min-prøver og 1 CN-prøve.

N-min prøven tages i 0-100 cm. Hver prøve består af 8 stik placeret på udtagningslinjen (se skitse). Jorden fra de 8 stik blandes omhyggeligt i en ren og tør spand. Spanden må ikke have været anvendt til gødning. Efter omhyggelig blanding udtages en repræsentativ prøve på 300-400 g til videre analyse. Prøverne skal nedkøles straks efter udtagning og skal efterfølgende nedfryses og holdes dybfrosne til analyse .
CN-prøven tages i 0-25 cm. Hver CN-prøve består af 16 stik delt ud på begge udtagningslinjer (se skitse). Stikkene kan tages ved siden af N-min-stikkene. Hele jordmængden anvendes.

Udtagningslinjer: Prøveudtagningen skal følge to linjer i udtagningsområdet. Udtagningslinjerne skal gå på tværs af køreretningen i marken, og tilstræbes at danne et ’V’, som vist på skitse nedenfor.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut SEGES sender liste med oplysninger vedr. markpolygoner for alle delmarker til Teknologisk Institut senest 20/8. Svar på graveforespørgslerne sendes til de ansvarlige konsulenter fra VKST/SAGRO, som gennemgår svarene for alle delmarker. Det meldes til SEGES, hvis nogle marker ikke kan prøvetages som følge af graveforespørgslen.

INDBERETNING: Dato for prøvetagning skal indberettes i PC-markforsøg.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Henrik Vestergaard Poulsen: 87 40 55 78 eller på mail: hevp@seges.dk.Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk