Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080062023 DEMO: Reduceret jordbearbejdning - 25. år Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-11-2022
Fordelingsdato: 17-09-2022
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At sammenligne reduceret jordbearbejdning med traditionel jordbearbejdning i et planteavlssædskifte på lerjord. Fra 2020 er planen udvidet til at indeholde led med direkte såning efter hhv. pløjet og reduceret jordbearbejdning.

BAGGRUND: Forsøget er en fortsættelse af det langvarige jordbearbejdningsforsøg, som startede i 1999, med 2 forsøgsled: Pløjning og reduceret jordbearbejdning. Forsøget blev anlagt som storparceller med 3 gentagelser. Fra 2020 er alle parcellerne med kontinuerlig pløjning og reduceret jordbearbejdning opdelt i 2, for også at undersøge effekten af ingen jordbearbejdning på lerjord, efter principperne i Conservation Agriculture, hvor der jordbearbejdes mindst muligt (direkte såning), med størst muligt plantedække og et varieret sædskifte. Ved opdeling af parceller, undersøges effekter af at gå fra hhv reduceret jordbearbejdning og pløjning til direkte såning.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget videreføres på det areal, hvor 080062022 blev gennemført i 2022. Afgrøden til høst 2023 er hestebønner. Alle høstparceller er registret med GPS i 2020 og er fastliggende i de kommende år. Afgrøden følger ejendommens sædskifte

ARBEJDSFORDELING:
 • Afsætning af parceller og anvisning ved såning varetages af LFE 15
 • Såning i alle led foretages af landmanden - i koordinering/samarbejde med LFE 15
 • Høst og tilsyn med forsøget foretages af LFE 15.

 • ANLÆGSDATA: De gamle parceller er opdelt i 2 parceller i længderetningen og er desuden opdelt på tværs så der er 6 gentagelser i stedet for 3 i den oprindelig plan. Se skitse. Parcelgrænserne etableres hvor de var i høst 2022. Høstparcelstørrelse oprettet under designfane er ikke korrekt, der skal ses bort fra denne.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 6 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Høstparcel minimum 50m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  AndetSluxx HPVed behov
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Der gødes samt ukrudts-, skadedyrs-, og svampebekæmpes som omkringliggende mark efter behov og i dialog med Martin Rath Olsen, VKST. Foretages individuelle behandlinger i de enkelte led, registreres det særskilt under forsøgsbehandlinger i PC-Markforsøg.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Jordbearbejdning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  101-04-2023
  Behandling siden 1999: Traditionel jordbearbejdning med pløjning. Fra 2020: Pløjning
  PløjningPløjedybde
  HestebønneUdsædsmængde
  210-08-2022
  Efter høst
  Efterafgrøde
  25-03-2023
  Før såning
  l Roundup XL
  01-04-2023
  Behandling 1999-2019: Traditionel jordbearbejdning med pløjning. Fra 2020: Direkte såning
  Direkte-såningSådybde
  HestebønneUdsædsmængde
  310-08-2022
  Efter høst
  Efterafgrøde
  25-03-2023
  Før såning
  l Roundup XL
  01-04-2023
  Behandling 1999-2019: Reduceret jordbearbejdning ingen pløjning. Fra 2020: Harvning
  HarvningHarvedybde
  HestebønneUdsædsmængde
  410-08-2022
  Efter høst
  Efterafgrøde
  25-03-2023
  Før såning
  l Roundup XL
  01-04-2023
  Behandling 1999-2019: Reduceret jordbearbejdning ingen pløjning. Siden 2020: Direkte såning
  Direkte-såningSådybde
  HestebønneUdsædsmængde
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Efter høst 2022 snittes halmen og forsøgsarealet strigles mhp. jævning af halmrester. Der etableres en efterafgrødeblanding i led 2-4, som står vinteren over. Efterafgrødeblandingen består af olieræddike, foderradise, fodervikke, vintervikke, blodkløver, hør og honningurt. Der spredes sneglekorn efter behov. Behandling med sneglekorn registreres under grundbehandlinger. I forår 2023 etableres der hestebønne.
 • I led 1 pløjes og pakkes jorden efter normal fremgangsmåde for det pågældende areal.
 • Led 2 og 4 etableres med direkte såning.
 • Led 3 anlægges efter almindelig praksis for pløjefri etablering. Om nødvendigt harves arealet igen lige før såning. Registrer antal udførte harvninger og aktuel harvedybde i det upløjede led.

  Der skal under alle omstændigheder anvendes glyphosat inden såning af upløjende led.
  Udsædsmængde for hver af de to etableringsmetoder noteres under forsøgsbehandlinger.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Glyphosat skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0131-10-2022, Før frost/sne, men så sent som muligt i efteråret 2022
  ParcelPLANTEHØJDE EFTERAFGRØDE cm.
  Måles med tommestok, som en gennemsnitlig højde. IKKE plademåler.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
   
  ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
   
  ParcelFOTO digital.
   
  P0201-05-2023, 14-21 dage efter fremspiring
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelKVIK planter/m2.
  Tælleflade 1/4 m2
   
  P03Stadium 30 - 65, Ved begyndende angreb, Juli - primo august
  ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSYGDOMME % planter m.
   
  P04Stadium 89, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P0515-09-2023, Efter høst
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   


  VEJLEDNNING TIL BEDØMMELSE:
  UKRUDT:
  Ved begyndende vækst i foråret bedømmes ukrudt. Der oprettes en måleparameter for hver af de dominerende arter.

  SYGDOMME:
  Forsøget tilses jævnligt. Hvis der konstateres en synlig forskel i angreb af sygdomme på afgrøden bedømmes % dækning af den aktuelle sygdom på parcelniveau. I hestebønner kan det være chokoladebladplet, % dækning, rust, % dækning og bladplet, % dækning. Ellers markeres som ”udføres ikke”.

  HØST: Der bestemmes udbytte i de enkelte parceller.

  Under grundbehandling indberettes, hvad der sker med halmen (nedmuldes eller fjernes).

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Janne Aalborg Nielsen: 40 34 90 51 eller på mail: jaan@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup XL GHS09
  Sluxx HPIntet faresymbol

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk