Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020212323 Biochar udbragt sammen med gylle til økologisk vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-11-2022
Fordelingsdato: 09-07-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt på udbytte og kvælstofudnyttelse ved tilførsel af biochar tilsat gylle, i mængder af kulstof der modsvarer fjernelse af halm til pyrolyse fra økologiske marker.

BAGGRUND: Biochar dannes ved pyrolyse af biomasse, som er en opvarmning under iltfrie forhold. Biochar har et højt indhold af kulstof og i kombination med lavt ilt- og brint indhold, er biochar meget svært nedbrydeligt. Når biochar nedmuldes i dyrkningsjorden, forventes det at kunne bidrage til en langvarig kulstoflagring og en reduceret drivhusgasemission. I dette forsøg måles på effekten af tilførsel af biochar i gylle til økologisk vintersæd, hvor der er fokus på effekter på udbytte og kvælstofudnyttelse.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion.
 • Anlægges på sandjord.
 • Anlægges i en vinterhvedemark.
 • Forsøget må gerne anlægges på en mark med lavt reaktionstal eller lavt kulstofindhold.
 • Afgrøden må ikke være tilført husdyrgødning før forsøgsbehandlingen, og det sikres der ikke gødskes andet end forsøgsbehandlingen.
 • Gyllen skal være svinegylle eller tynd kvæggylle for at gøre det nemmere at iblande biochar.
 • Ukrudtstrykket skal være lavt og uden kolonier af rodukrudt på forsøgsarealet.
 • Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.
Kontakt Tove Mariegaard Pedersen for yderligere information herom, samt om krav til arealer.

ANLÆGSDATA: Parcellerne anlægges i mindst 3 meters bredde. Forsøget skal høstes med småparcelteknik, hvilket bevirker, at der automatisk bliver mindst 1,5 meter værn mellem de forskellige parceller. Høstparcellen lægges i midten af bruttoparcellen, for at undgå påvirkning fra naboparceller og randeffekt.
Undgå kørespor i høstparcellen.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Økologiske præparaterBlindharvningKun forsøg
JordbehandlingUkrudts-harvningVed behov

GENEREL BEHANDLING:
Der må ikke tilføres anden gødning til forsøget end gylle/biogasgylle, uden yderligere aftale med Tove Mariegaard Pedersen.
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (blindharvning + evt. ukrudtsharvning) udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretning, så alle parceller belastes ens, hvis forholdene tillader det. Det vil sige, at der harves på tværs af parcellerne.
Alle markens behandlinger noteres under grundbehandlinger i PC-Markforsøg.
Den forsøgsansvarlige sørger for, at ukrudtsbehandlinger sker rettidigt og i samarbejde med forsøgsværten.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning og biochar
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
105-03-2023
NH4-NGylle 2282
15-03-2023
80 kg NH4-NGylle 2283
Slæbesko
215-03-2023
80 kg NH4-NGylle 2284
Slæbesko
1,5 t Biokul fra halm 2285
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2282Eurofins ViborgGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2283EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2284EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2285EAT - Eurofins Agro TestingBiokul fra halmAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Gylle udbringes af Teknologisk Institut eller Ytteborg. Dette koordineres med Per Roed tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut eller Morten Krupa, tlf 2016 3227.

Senest 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2282 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Denne forprøve sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

Ved udbringning udtages gylleprøve 2283, samt prøve 2284 hvor gylle er iblandet biochar, som indsendes til analyse ved Eurofins. Desuden sendes prøve af ren biochar til Eurofins (2285). På følgeseddel til biochar skal der stå pakkenummer 5190, pakke "AT-Biochar, NPK - carbon".

Gyllen udbringes med slæbesko. I led 2 opblandes biochar i gyllen via omrøring, det er vigtigt at omrøreren får rigeligt tid, så biocharen fordeles ensartet i tanken, og det undgås at den bundfældes eller flyder ovenpå. Gyllen tilstræbes tildelt hurtigst muligt efter tilsætningen.

HÅNDTERING AF BIOCHAR: Ved håndtering af biochar SKAL følgende værnemidler anvendes:
 • Sikkerhedsbriller
 • Åndedrætsværn/maske P1
 • Gummihandsker
 • Heldragt
  Foruden værnemidler skal der være en brandslukker i nærheden under håndtering.

 • GØDNING: Gylle skaffes lokalt. Biochar leveres direkte af forhandler, så det er klar ved forsøgsstederne ved udbringning, men maks. en uge før planlagt udbringningstidspunkt. Levering koordineres af Arne Grønkjær Hansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, mobil 2384 0821.

  UDSÆD: Skaffes lokalt

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-09-2022, Før udbringning af gylle og biochar
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse: 300-400 gram.
  KT, 0 -25 cm dybde
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  TOTAL-C, % i jord 25-50 cm
  TOTAL N, % i jord 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  P0215-03-2023, Før gødskning
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 32
  ParcelNDVI-REFLEKTANS værdi.
  Hvis håndholdt NDVI-sensor ikke haves, så udelades denne måling
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelSEPTORIA % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelGULRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Finansieres af: Promilleafgiftsfonden.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Tove Mariegaard Pedersen: 4025 6333 eller på mail: tove@icoel.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  29-11-2022Ændret titlen til Biochar udbragt sammen med gylle til økologisk vinterhvede (HJB)  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel OK lab gylle.pdfFølgeseddel OK lab gylle.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk