Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020192323 Biochar til økologisk vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-11-2022
Fordelingsdato: 11-07-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge kortsigtede effekter på dyrkningsjorden ved tilførsel af biochar på økologiske marker.

BAGGRUND: Biochar dannes ved pyrolyse af biomasse, som er en opvarmning under iltfrie forhold. Biochar har et højt indhold af kulstof og i kombination med lavt ilt- og brint indhold, er biochar meget svært nedbrydeligt. Når biochar nedmuldes i dyrkningsjorden, forventes det at kunne bidrage til en langvarig kulstoflagring og en reduceret drivhusgasemission. Det forventes, at biochars porøse struktur, store overfladeareal og høje CEC (kation-bytnings-kapacitet) samtidig kan have en jordforbedrende effekt, særligt på grovsandede jorde, hvor tilførslen af biochar kan øge jordens evne til at holde på vand og plantenæringsstoffer. Biochar har ofte en høj pH-værdi, som potentielt kan bidrage med en kalkningseffekt på jorde med lavt reaktionstal. Der er behov for, at der gennem forsøg produceres viden om effekten af tilførsel af biochar til økologisk dyrkningsjord. Det undersøges bl.a., om biochar har effekt på bakterie/svampeforholdet i jorden, da den store overflade kan være grobund for mikrobielle samfund, på reaktionstallet i jorden, og om der er en effekt på kulstof- og næringsstofindhold grundet det høje C/N forhold.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion.
 • Anlægges på sandjord.
 • Anlægges i en vinterhvedemark.
 • Efter høst 2023 skal der være mulighed for at udtage jordprøver i efterår 2023 og 2024 på ledniveau.
 • Forsøget må gerne anlægges på en mark med lavt reaktionstal eller lavt kulstofindhold.
 • Forsøget skal generelt gødes med landmandsudstyr med gylle, dog maks. 100 kg udnyttet N pr. ha forventet.
 • Den tilførte biochar må anvendes på økologiske arealer, og skal tilføres forud for såning.
 • Ukrudtstrykket skal være lavt og uden kolonier af rodukrudt på forsøgsarealet.
 • Da der skal foretages jordprøver i parcellerne i efteråret 2023 og 2024, skal midtpunkt i hver parcel afsættes med GPS, så det er muligt at genfinde parceller.
 • Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.
Kontakt Tove Mariegaard Pedersen for yderligere information herom, samt om krav til arealer og oplysninger om gødningsniveau.

ANLÆGSDATA: Parcellerne anlægges i mindst 3 meters bredde. Forsøget skal høstes med småparcelteknik, hvilket bevirker, at der automatisk bliver mindst 1,5 meter værn mellem de forskellige parceller. Høstparcellen lægges i midten af bruttoparcellen, for at undgå påvirkning fra naboparceller (f.eks. ved pløjning efter høst 2023) og undgå randeffekt.
Vær opmærksom på at parcellerne placeres på tværs mellem 2 kørespor ved gylletildelingen.

Parcellernes midtpunkt afsættes med GPS eller til faste målepunkter i hegn, for at de kan genfindes ved jordprøveudtagning efterår 2023 og 2024.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Økologiske præparaterBlindharvningKun forsøg
JordbehandlingUkrudts-harvningVed behov
Organiske gødningerGylleKun forsøg2273

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2273EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet gødes som omgivende mark i foråret, dog maks. 100 kg udnyttet N pr. ha forventet. Ved gylleudbringning udtages gylleprøve 2273 for at måle ammonium/fosfor indholdet i gyllen. Prøven sendes til Eurofins. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).
Landmandens gylle anvendes, men der skal være forsøgsansvarlig til stede for at sikre korrekt og ensartet udbringning.
Der må ikke tilføres anden gødning til forsøget end gylle/biogasgylle, uden yderligere aftale med Tove Mariegaard Pedersen.
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (evt. blindharvning og ukrudtsharvning) udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretning, så alle parceller belastes ens, hvis forholdene tillader det. Det vil sige, at der harves på tværs af parcellerne.
Alle markens behandlinger noteres under grundbehandlinger i PC-Markforsøg.
Den forsøgsansvarlige sørger for, at eventuelle ukrudtsbehandlinger sker rettidigt og i samarbejde med forsøgsværten.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Biochar
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Ingen biochar
225-09-2022
Umiddelbart før såning
2,5 t C5 t Biochar fra træflis 2280
325-09-2022
Umiddelbart før såning
3,5 t C7,5 t Biochar fra træflis 2280
425-09-2022
Umiddelbart før såning
2,5 t C7,5 t Biochar fra halm 2281
525-09-2022
Umiddelbart før såning
3,5 t C10 t Biochar fra halm 2281
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2280EAT - Eurofins Agro TestingBiochar fra træflisAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2281EAT - Eurofins Agro TestingBiochar fra halmAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Der udtages en repræsentativ prøver af hver af de 2 typer af biochar, som indsendes til Eurofins. Der skal tilføjes "Pakkenummer 6003 Biochar, NPK - PAH - carbon - tungmetaller - pH" på følgesedlen.
I forbindelse med spredning afvejes biochar inden opfugtning, så den udbragte mængde biochar kan udregnes præcist efterfølgende. Herefter kan den afvejede mængde opfugtes efter behov, dette kan f.eks. gøres ved tilførsel af vand i en spand, indtil det har den ønskede fugtighed, så det er lettere at sprede. Det vurderes, om biocharen kan spredes i de ønskede mængder med gødningsspreder, men det må forventes, at biocharen skal håndspredes i parcellerne inden pløjning – her kan der med fordel afvejes og tildeles til mindre afmålte områder ad gangen. Forsøgsarealet pløjes grundigt med lav fart, så biocharen fordeles og der ikke flyttes for meget jord så forsøgsbehandlinger stadig ligger inden for nettoparcellen i 2024. Der såbedsharves som omkringliggende mark, vær opmærksom på at der ikke sker overslæb af biochar mellem parceller ved pløjning. OBS: Gylle udbringes som på omgivende mark, som beskrevet under Generel behandling.

HÅNDTERING AF BIOCHAR: Ved håndtering af biochar SKAL følgende værnemidler anvendes:
 • Sikkerhedsbriller
 • Åndedrætsværn/maske P1
 • Gummihandsker
 • Heldragt
  Foruden værnemidler skal der være en brandslukker i nærheden under håndtering.

 • GØDNING: Biochar leveres direkte af forhandler, så det er klar ved forsøgsstederne ved udbringning, men maks. en uge før planlagt udbringningstidspunkt. Levering koordineres af Arne Grønkjær Hansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

  UDSÆD: Skaffes lokalt

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-09-2022, Ved anlæg, Før udbringning af biochar
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  0-25 cm. Prøvestørrelse 4 liter til analyse af 1. Fertilization manager/gødningskompas, 2. Soil Life Monitor (jordlivsanalyse – fedtsyrer) og 3. Carbon tjek (fraktioneret efter omsætning).
  *1,
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse: 300-400 gram.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  0-25 cm. Prøvestørrelse 200 gram. Koldkærgård aflevere prøven til Tove, som videresender prøven til Jordprøveakademiet.
  *1,
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. .
  Udtages af Innovationscenter for Økologisk Landbrug til analyse af svampe/bakterie ratio og mikroskopering. Der laves også respirationsmålinger og regnormetællinger
   
  P0225-09-2022, Før såning, Efter udbringning af biochar
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Der udtages 4 stik pr. parcel der samles til en ledprøve. Prøvestørrelse 300-400 gram.
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  Der udtages 4 stik pr. parcel der samles til en ledprøve. Prøvestørrelse 300-400 gram.
  TOTAL-C, % i jord 25-50 cm
  TOTAL N, % i jord 25-50 cm
  P0310-10-2022, 2-3 uger efter udbringning af biochar
  ledJORDPRØVE-UDT. .
  Udtages af Innovationscenter for Økologisk Landbrug til analyse af svampe/bakterie ratio og mikroskopering. Der laves også respirationsmålinger og regnormetællinger
   
  P04Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P05Stadium 32, Forår
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelNDVI-REFLEKTANS værdi.
   
  P06Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelSEPTORIA % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelGULRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P07Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P08Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
  UDTAGES AF TI Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P0915-10-2023, Oktober, Efter høst
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Der udtages 4 stik pr. parcel der samles til en ledprøve. Prøvestørrelse 300-400 gram.
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. .
  OBS: Udføres af Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Jordprøve til svampe/bakterie ratio og mikroskopering. Regnormetælling og respirationsmålinger.
   
  ledJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  Der udtages 4 stik pr. parcel der samles til en ledprøve. Prøvestørrelse 300-400 gram.
  TOTAL-C, % i jord 25-50 cm
  TOTAL N, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  0-25 cm. prøvestørrelse 4 liter til analyse af 1. Fertilization manager/gødningskompas, 2. Soil Life Monitor (jordlivsanalyse – fedtsyrer) og 3. Carbon tjek (fraktioneret efter omsætning)
  *1,
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  JORDPRØVER:
  P01: Der udtages jordprøver på forsøgsniveau før udbringning af biochar. Prøverne kan udtages samlet og opdeles i lag 0-25 cm og 25-50 cm.
  For fraktionen 0-25 cm skal der være prøvemængde nok til 4 prøver (den 5. prøve udtages af Innovationscenter for Økologisk Landbrug). Prøverne kan med fordel udtages samlet. Bland hele prøvemængden godt inden jorden fordeles til de 4 prøver:
  • Tekstur på 300-400 gram til Agrolab
  • N-min prøven på 300-400 gram. til Agrolab
  • Jordprøven til specielanalyser (1. Fertilization manager/gødningskompas, 2. Soil Life Monitor (jordlivsanalyse – fedtsyrer) og 3. Carbon tjek (fraktioneret efter omsætning) på 4 liter til Eurofins (skriv DR468, Gødningskompas, DR750, Soil Life Monitor, Mark og ?????, Carbon Check på følgeseddel)
  • Jordprøven til Koldkærgård. Prøvestørrelse: 200 gram. Prøven sendes i en lufttæt plastpose. Koldkærgård aflevere prøven til Tove som sender prøverne til Jordprøveakademiet
  • Innovationscenter for Økologisk Landbrug udtager en jordprøve til specialanalyse af svampe/bakterie ratio
  For fraktionen 25-50 cm skal der kun indsendes 1 prøve (N-min)

  P02: Der udtages 1 jordprøve i hhv. 0-25 cm og 25-50 cm på ledniveau efter udbringning af biochar.

  P03: Innovationscenter for Økologisk Landbrug udtager en jordprøve på ledniveau til specialanalyse af svampe/bakterie ratio.

  P09: Der udtages prøver på lednivau. Som i P01 kan prøverne udtages samlet. N-min prøve sendes på frost. Innovationscenter for Økologisk Landbrug udtager jordprøven til specialanalyse af svampe/bakterie ratio.

  PLANTEPRØVE: Planteprøverne udtages lokalt, når planterne er i stadium 32.
  Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  KERNE/FRØ PRØVE: Teknologisk Institut laver NIT og videresender til Agrolab til analyse af Kalium- og fosforanalyse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Finansieres af: Promilleafgiftsfonden.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Tove Mariegaard Pedersen: 4025 6333 eller på mail: tove@icoel.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  19-09-2022Tilrettet jordprøver efter temasmøde om planen (HJB)
  29-11-2022Ændret titlen til Biochar til økologisk vinterhvede (HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk