Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070052222 Lattergasemission efter ompløjning af efterafgrøder - lattergasmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 10-10-2022
Fordelingsdato: 25-06-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge variationen mellem marker i lattergasemissionen fra efterafgrøder op til tre uger efter destruktion.

BAGGRUND: Der gennemføres forskellige efterafgrødeforsøg der har til formål at kvantificere lattergasemission fra dyrkning af forskellige efterafgrøder, men de gennemføres på et meget begrænset antal lokaliteter. Derfor er det relevant at undersøge, hvor stor variation der er i lattergasemissionen som følge af klima og forhistorie i praksis.

FORSØGSBETINGELSER: Et enkeltforsøg repræsenterer en mark. På marken sår landmanden efterafgrøder, men undlader at tilså en stribe. Striben må maksimalt være 100m2, da det er minimumsgrænsen for at området kan underkendes ved en kontrol. Markerne skal opfylde følgende: JB6-7, destruktionen af efterafgrøden skal ske i efteråret 2022, efterafgrøden skal være en korsblomstret efterafgrøde (gerne en MFO-blanding med honningurt og olieræddike), destruktion skal ske ved at pløje efterafgrøden uden at nedvisne. Arealerne skal gerne variere i husdyrgødningstilførsel eller tidspunkt for destruktion.

FORSØGSSTEDER:
 • LFE 16 finder 3 arealer og gennemfører forsøg. Heraf mindst ét på økologisk jord.
 • LFE 18 finder 4 arealer og gennemfører forsøg. Heraf mindst ét på økologisk jord.

 • ANLÆGSDATA: I en mark med korsblomstret efterafgrøde friholdes der ved høst et areal på min. 3x20 meter, hvor der ikke sås efterafgrøder. (maksimalt areal på 100 m2).

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 60m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeBåde mark og forsøg
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Sådato og dato for destruktion af efterafgrøde angives under grundbehandlinger

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Efterafgrøde
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen efterafgrøde
  2EfterafgrødeOlieræddike
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Ved såning af efterafgrøde i marken efterlades en stribe, der ikke tilsås. I led 1 hvor der ikke er sået efterafgrøde, må der gerne vokse ukrudt og spildkorn. Der udtages planteprøver umiddelbart inden destruktion. Destruktion foregår ved pløjning uden forudgående nedsprøjtning. Ved siden af det område, hvor der er udtaget planteprøve markeres med GPS placeringen af rammer til måling af lattergas. Der anlægges 4 parceller i område med efterafgrøde og 4 parceller i stribe uden efterafgrøde. Se skitse.

  Rammerne skal placeres således:
 • Rammerne fordeles jævnt med 2-3 meter imellem.
 • At rammen ikke placeres. hvor der er fjernet efterafgrøde ved planteklip,
 • At der er en ensartet dækning af biomasse i de valgte områder
 • At der tages højde for at jord flyttes i forbindelse med pløjning. Så rammerne skal placers min 1 meter fra kant af stribe.
 • Rammerne placeres parvis i gentagelser på areal dyrket med og uden efterafgrøde, se skitse.

  Hurtigst muligt efter destruktion af efterafgrøde installeres kamre til måling af lattergas med GPS på de steder der er udvalg inden destruktion.
 •  

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0118-10-2022, Lige før destruktion af efterafgrøde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse: 300-400 g jord.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVE
  C/N FORHOLD,
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  KULSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ledPLANTEMATERIALE (v/ UDTAGNING) kg i planteprøve.
   
  ledFOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO
   
  ParcelGPS BREDDEGRAD SLUT .
  Se tekstafsnit LOGNING MED GPS
   
  ParcelGPS BREDDEGRAD START .
   
  ParcelGPS LÆNGDEGRAD SLUT .
   
  ParcelGPS LÆNGDEGRAD START .
   
  P0219-10-2022, Lige efter destuktion af efterafgrøde
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
   
  P0325-10-2022, M01, Op til 1 uge efter pløjning.
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Prøvestørrelse 300-400 g jord.
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages Prøvestørrelse 300-400 g jord.
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Prøvestørrelse 300-400 g jord.
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Prøvestørrelse 300-400 g jord.
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P0401-11-2022, M02, 2 uger efter pløjning.
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P0508-11-2022, M03, 3 uger efter pløjning.
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P06Stadium 90, Efter 3. lattergasmåling
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR FJERNELSE Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ParcelKUMULATIV FLUX N2O-N kg/ha.
  Indberettes af TI
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel).

  PLANTEPRØVE Lige inden destruktion af efterafgrøden tages planteklip. Det vurderes om der er biomasse nok i den ubehandlede stribe til at kunne udtage en planteprøve. Hvis der er biomasse nok udvælges to kvadrater på ca. 10x10 meter i henholdsvis marken med efterafgrøde og i striben uden efterafgrøde. Kvadrateter udvælges tæt på hinanden i en så ensartet del af marken som muligt. Jordprøver tages i samme felt. .

  Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse

  Prøveudtagning
 • Der skal bruges handsker ved håndtering af planteprøver.
 • Prøvetagningen gennemføres inden for et område på ca. 10x10 m
 • Afgrøden afklippes med en saks el. ca. 1 cm over jordoverfladen.
 • Der klippes 8 felter á 0,25 m2 (0,5*0,5 m), - repræsentativt for området.
 • Alle afklippede plantedele inkl. ukrudt skal medtages.

  VIGTIGT
  Når du har taget de 8 klip, samles de til en prøve og vejes samlet. Vægten af den samlede prøve noteres i PC-markforsøg. Der udtages herefter en repræsentativ prøve, mellem 500-1500 g, som sendes til laboratoriet. Hvis prøven vejer mindre end 2 kg sendes hele prøven til analyse.

  Pakning
 • Prøven emballeres i en plasticpose. Før lukning trykkes luften ud af posen, og den lukkes med en knude.
 • Prøverne mærkes med stregkodelabels.

  Forsendelse
 • Laboratoriet fremgår af følgesedlen
 • Prøverne skal sendes en af de 3 første dage i ugen.
 • Prøverne skal sendes på køl.
 • Planteprøverne sendes til laboratoriet samme dag, de er udtaget.

 • FOTO: Der tages et repræsentativt foto af både efterafgrødeareal og arealet uden efterafgrøde.

  JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor sker i forbindelse med installation af rammer første gang, jf. datoer angivet under måletider. Tomst-jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres forsigtigt i jorden tæt på rammen i standardforsøgsled 1 i 1.gentagelse. Jordsensorens ID registres i et notat. Tomst-jordsensoren fjernes først, når rammerne fjernes efter sidste måletid. Datafil uploades til OneDrive jf. vejledning. Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og registreres i OneDrive.

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING Området uden efterafgrøde skal GPS-logges før destruktion. Efter destruktion installeres fire rammer tilfældigt indenfor feltet. Områder til lattergasmåling i efterafgrøden skal GPS-logges inden destruktion, og må ikke laves i det samme område som planteklip. Her installeres ligeledes tilfældigt fire rammer til lattergasmåling. Rammehøjde registreres og indberettes i emissionsdataplatformen: agroemissionplatform.dti.dk

  I denne forsøgsserie er der kun 8 parceller, hvor der skal måles i. Det er dog vigtigt, at kamrene er på rammen i tilstrækkelig lang tid, for at sikre, at der opbygges koncentration af gas i kammeret. Proceduren er derfor, at der skal gå minimum 15 minutter mellem måling i hver T-tid, således, at kammeret er på måleområdet i minimum 45 minutter.
  Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i PC Markforsøg. Husk ligeledes at indtaste tidsregistreringsark via emissionsdataplatformen: agroemissionplatform.dti.dk.
  Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
  Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.
  Ved spørgsmål kontakt Ann Britt Værge, abv@teknologisk.dk, 7220 1032.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering.

  KONTAKTPERSON - KLIMA Spørgsmål vedr. lattergasdelen og tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Cecilie Skov Nielsen tlf: 92 43 30 12 eller på mail: cesn@seges.dk.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  20-09-2022Vejrstation tilføjet til planen, da vejrdata indgår i fluxberegninger (ABV).
  10-10-2022Tekst omkring lattergasprøvetagning er tilføjet (ABV).


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk