Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080212223 Biochar tildelt til vinterhvede - Eftervirkning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-03-2023
Fordelingsdato: 11-07-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at undersøge effekten af biochar fra pelleteret halm. Biochar kan både have en gødningsværdi og en jordforbedringsværdi, samtidig med at biochars høje CEC kan binde næringsstoffer som kvælstof. Det kan reducere risikoen for udvaskning, men det er uklart, om det mindsker optagelsen af kvælstof i vækstsæsonen, hvis der udbringes store mængder biochar. Derfor testes biocharen med stigende mængder kvælstof som reference i år 1. Idet vi også gerne vil undersøge biochars effekt i fht ubearbejdet halm, indgår der desuden et forsøgsled med halmpiller. I år 2, 2023, tilføres hele arealet samme NPK-mængde, svarende til 20 kg N pr. ha under N-normen. Herved kan eftervirkningen af biochar og halm beregnes i fht eftervirkning af tilført N i referenceparcellerne i 2022

BAGGRUND: Der er stor fokus på anvendelse af biochar, dels som jordforbedringsmiddel og som klima-indsats, idet kulstofindholdet i biochar har meget lang nedbrydningstid. Det er derfor af stor vigtighed at afklare, om/hvordan biochar påvirker plantevækst og næringsstoftilgængelighed i jorden

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er 2-årigt, startet i efteråret 2021 og skal køre til og med høst 2023. Der må ikke anvendes husdyrgødning på arealet i forsøgsåret.

ANLÆGSDATA: Forsøget er afmærket ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes. Forsøgene er anlagt med min. 4,5 meter brede bruttoparceller. Biochar er udbragt umiddelbart inden pløjning. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen, så randeffekt undgås.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Hele forsøgsarealet tildeles samme mængde NPK-gødning, svarende til en N-tilførsel på 20 kg N pr. ha under N-normen . Vækstregulering-, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kulstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-03-2023
N-norm minus 20 kg N
Medio marts
N under kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
215-03-2023
N-norm minus 20 kg N
Medio marts
N under kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
315-03-2023
N-norm minus 20 kg N
Medio marts
N under kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
415-03-2023
N-norm minus 20 kg N
Medio marts
N under kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
5Tilført i 2021C10 t Halmpiller
15-03-2023
N-norm minus 20 kg N
Medio marts
N under kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
6Tilført i 2021C2,5 t Biochar fra halm
15-03-2023
N-norm minus 20 kg N
Medio marts
N under kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
7Tilført i 2021C5 t Biochar fra halm
15-03-2023
N-norm minus 20 kg N
Medio marts
N under kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
8Tilført i 2021C10 t Biochar fra halm
15-03-2023
N-norm minus 20 kg N
Medio marts
N under kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
9Tilført i 2021C20 t Biochar fra halm
15-03-2023
N-norm minus 20 kg N
Medio marts
N under kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Afgrøden følger sædskiftet i marken.

Hele forsøget gødskes med NPK-gødning, svarende til 20 kg N under aktuel norm for afgrøden 2023.Hvis det giver mening f.eks. ved vinterhvede er det ok at dele gødskningen i to tildelinger.

GØDNING: Skaffes lokalt. Hvis ikke gødning kan skaffes kontaktes Torben Pedersen, Teknologisk Institut seneste 1. februar 2023.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0120-09-2022, Efter høst
ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Der udtages 16 stik pr prøve.
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
TOTAL C, % i jord 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0215-04-2023
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
PLANTEBESTAND planter/m2.
 
ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
 
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
P03Stadium 32
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. OBS: Der tages prøver i ALLE parceller, kun angivne ledprøver videresendes. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P04Stadium 51 - 59
ParcelSYGDOMME % planter m.
Der oprettes måleparametre til bedømmelse af relevante sygdomme
 
P05Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel).
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
UDTAGES AF TIPrøvestørrelse 200 g. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE
K, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


JORDPRØVER: Jordprøver i P01 udtages på lednivaeu efter udbringning af biochar og pløjning. Prøverne udtages som ledprøver med jord fra alle fire gentagelser.

PLANTEPRØVE: Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

KERNE/FRØ PRØVE: Teknologisk Institut laver NIT og videresender 200 g pr. prøve til Agrolab til analyse af Kalium og fosfor.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet. Følgende forhold beskrives i fagligt notat: - Vejret ved behandling - Beskrivelse af såbed ved etablering - Afgrødetæthed - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser - Beskrivelse af den omgivende mark - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Rikke Lykke Eriksen 22 83 85 07 eller på mail: rlye@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
09-02-2023Gødskning kan deles i to tildelinger.(RJE)
28-03-2023Kontaktperson ændret til RLYE. (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk