Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080012123 CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Birkelse - år 3 Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-03-2023
Fordelingsdato: 30-08-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve forskellige dyrkningssystemers effekt på jordens sundhed, dyrkningssikkerhed, miljø og mulige klimaeffekter. Traditionel dyrkning med pløjning sammenlignes med reduceret jordbearbejdning og dyrkningssystemet conservation agriculture, som indebærer direkte såning, målrettede efterafgrøder, sundt sædskifte og nedmulding af halm. Der er forsøg på 3 lokaliteter med varierende jordtyper og nedbørsforhold, for at undersøge hvordan systemerne performer ved forskellige betingelser. I forsøgsparcellerne etableres subplots til afprøvning af produkter, arter eller sorter, som kan betyde noget for dyrkningssikkerhed og/eller plante- og jordsundhed i de forskellige dyrkningssystemer.

BAGGRUND: Der er stort fokus på behovet for en klimarobust og bæredygtig dyrkning, som kan sikre en god afgrødeproduktion i mængde og kvalitet, trods klimaændringer som giver øgede udfordringer med både tørke og hyppige, kraftige nedbørshændelser. Det stiller krav til dyrkningsjorden og afgrøderne, og kan give et behov for at ændre dyrkningspraksis. Det er velkendt at minimal/ingen jordbearbejdning er effektivt virkemiddel i fht at begrænse risikoen for tab af jord og næringsstoffer ved såvel vand- som vinderosion, men der mangler ’all-round’ viden om de forskellige dyrkningsmetoders effekt på vand- og næringsstofudnyttelse, kulstoflagring og ’generel jordsundhed’. I disse forsøg foretages gennemgribende analyser af jord og afgrøde over et projektforløb på 3-5 år. Forsøgene gennemføres i projekt GRObund, som er et projekt i samarbejde med Syngenta.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er fastliggende i 3 år. 2023 er 3. forsøgsår. Forsøgsarealet udgøres af storparceller, så der er plads til individuelle behandlinger med almindelige såmaskiner og så der evt. kan afprøves forskellige strategier i subplots. Afgrøden var i 2021 hestebønne, som er efterfulgt af vinterhvede i 2022. Efter høst af hvede etableres efterafgrøder og afgrøden til 2023 er vårbyg Der er i 2023 ikke forskel mellem subplots. Plan er ændret. Så der kun afprøves en sort. Der er i 2023 ikke forskel mellem subplots. Plan er ændret. Så der kun afprøves en sort.

ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt med parceller på min. 24 m*100 m i 2021, afpasset landmandens mark og maskiner. Forsøget er anlagt i to rækker med 24 meter værn i mellem. Forsøget anlagt med 3 subplots, således det senere er muligt at afprøve forskellige behandlinger. Forsøget er fastlæggende og parceller skal kunne genfindes via målepunkter i skel og via GPS.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 2400m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: I alle forsøgsled foretages individuelle behandlinger, med det formål at hver dyrkningsmetode optimeres. Alle behandlinger registreres i planlægningsprogrammet, gerne med aktuelle priser på stykomkostninger. Efter hver dyrkningssæson sendes disse data til hahp@seges.dk

Gødskning med kvælstof i led 2 og 3 reduceres med 25 kg/ha. Dette er en følge af lovkrav om 25 kg ekstra eftervirkning af lovpligtige efterafgrrøder med N-fikserende arter (i forhold til almindelige efterafgrøder uden N-fikserende arter (i led 1)

Led uden jordbearbejdning gødskes tidligere og med højere mængde for at modvirke effekten af den koldere jord. Dette gennemføres i dialog med deltagende rådgiver. Ukrudt, sygdomme og skadedyr bekæmpes efter behov for de enkelte led. Alle behandlinger indberettes i NFTS under hvert enkelt led.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Dyrkningsstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Efter høstEfterafgrøde12,6 kg Olieræddike
1,4 kg Honningurt
Før såningPløjningBehandlings-dato
Stadium 00

Ved såning
SåningUdsædsmængde
Behandlings-dato
GødningN som kvælstofnorm
ForårPlanteværnMiddel I
Middel II
PlanteværnMiddel I
Middel II
2Efter høstEfterafgrøde1,5 kg Olieræddike
6,75 kg Honningurt
2,75 kg Blodkløver
14 kg Vintervikke
Stadium 00
Der foretages øverlig harvning
Før såning
HarvningHarvedybde
Behandlings-dato
Stadium 00
Udsædsmængde + 10 % i forhold til led 1
Ved såning
SåningUdsædsmængde
Behandlings-dato
Gødning25 kg N under kvælstofnorm
ForårPlanteværnMiddel I
Middel II
PlanteværnMiddel I
Middel II
3Efter høstEfterafgrøde1,5 kg Olieræddike
6,75 kg Honningurt
2,75 kg Blodkløver
14 kg Vintervikke
Stadium 00
Udsædsmængde + 10 % i forhold til led 1
Ved såning
Direkte-såningUdsædsmængde
Behandlings-dato
Gødning25 kg N under kvælstofnorm
ForårPlanteværnMiddel I
Middel II
PlanteværnMiddel I
Middel II


Faktor 2: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
ALaureate
BLaureate
CLaureate
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Alle forsøgsled behandles individuelt efter aftale med konsulent.

Udsæd:
Mængden tilpasses såbeddet, men som udgangspunkt anvendes 10% mere udsæd i led uden jordbearbejdning. Såtidspunktet tilpasses ligeledes de optimale betingelser ved hver behandling. Udsædsmængde og sådato noteres i fanen Forsøgsbehandlinger for hvert led.

Gødning:
Gødningsstrategi (mængde og dato) optimeres i hver behandling og registreres. Gødningstype, dato og anvendt mængde noteres i fanen Forsøgsbehandlinger for hvert led. Gødningsmængde af N optimeres til led 1. I led 2 og 3 reduceres med 25 Kg N /ha (grundet efterafgrøder). Der placeres samme N mængde ved såning i alle tre led. Reduktion af N mængde i led 2 og 3 sker ved Gødskning (på jorden) enten før eller efter såning.

Planteværn:
Udføres efter behov i hvert led, både i forhold til forekomst af ukrudt, skadedyr og sygdomsangreb. Midler, dato og anvendt mængde noteres i fanen Forsøgsbehandlinger for hvert led.

UDSÆD: Efterafgrøde leveres af FRDK og vårbyg leveres af Syngenta

GØDNING: Skaffes lokalt.

KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0120-10-2022, Efterår
ledUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Metode1: Biomasse klip til bestemmelse af næringsstofindhold pr. m2. Prøver sendes direkte til Agrolab.
TØRSTOF, % af råvare
N, % i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CL, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
KULSTOF, % i tørstof
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
NA, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
OLIERÆDDIKE planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
HONNINGURT planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A2, A3
BLODKLØVER planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A2, A3
VINTERVIKKE planter/m2.
 
P0201-04-2023, Efter fremspiring
ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
P0320-05-2023, Sidst i maj
Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P0420-06-2023, Sidst i juni
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
 
P05Stadium 71 - 79, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
List de dominerende arter i et notat.
 
ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
List de dominerende arter i et notat.
 
ParcelRODUKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
List de dominerende arter i et notat.
 
P06Stadium 90, Ved høst
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
HØSTES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 800-1000 g pr. parcel og sendes til TI.
1000 KORNSVÆGT, g
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI.

PLANTEPRØVE: I P01 udtages planteprøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse jævnfør metode 1, se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelseDer udtages prøver på ledniveau i led A1, A2 og A3..

Planteprøver i P03 udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand. Der udtages prøver på ledniveau i led A1, A2 og A3.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Anvendt såmaskine og indstilling herunder, bredde af maskiner, tandsporsafstand, sådybde og doseringer af såsæd og gødning
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Hans Henrik Pedersen 21717737 eller på mail: hahp@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
23-03-2023Rettet til samme sort i alle led. (RJE)
23-03-2023Gødningsmængden i led 2 og 3 reduceres med 25 kg N /ha i forhold til led 1 (RJE)
23-03-2023Forsøgsansvarlig ændret fra AVV til HAHP. (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk