Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040422222 Gradueret kvælstof i fabrikskartofler - OMRÅDE MED HØJ EM38 Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-03-2022
Fordelingsdato: 30-03-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: Via forsøg at eftervise sammenhæng mellem kvælstoftilførsel og kartoffeludbytte til en række måleparametre som EM-38, bladsaftmålinger med Horiba og NDRE fra drone.

BAGGRUND: Det ønskes at skabe grundlag for en mere differentieret tilgang til gødskning af fabrikskartofler. I forsøget følges væksten ved måling med multispektralt kamera på en drone (NDRE) samt nitratmålinger i planter i løbet af sæsonen med Horibasensor. Målingerne bruges til at beskrive vækstkurver ved de forskellige gødningsniveauer, beregne optagelseshastighed af tilført kvælstof samt se på sammenhængen til kvælstof i udbytte og stivelse.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i marker med stor variation i topografi og tekstur i agerretningen. Dette forsøg placeres i marken i et område med så ensartet lav EM38 som muligt. Der skal placeres mindst 1 forsøg af hhv. plan 040402222 (Område med lav EM38) og plan 040412222 (Område med mellem EM38) i samme mark, gerne flere. Forsøgene må kun anlægges på arealer med fabrikskartofler, hvor der vandes optimalt. Anlæg ikke forsøget så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine og marksprøjte.

ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk Institut udfører EM38 måling.

ANLÆGSDATA:
Efter overkørsel med EM38 udvælges minimum 3 områder med hhv lav (plan 040402222), mellem (plan 040412222) og høj EM38 (plan 040422222). Områderne skal have et så ensartet EM38 som muligt. Bruttoparcel 4 rækker med 10 meters længde.

DESIGN DATA: Romerkvadratforsøg, 4x4, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: springertræk. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
NæringsstofferPMarkens behov
KMarkens behov

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet grundgødes med P og K som den øvrige mark efter Pt og Kt. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsbehandlingerne. På Jb 1 i Arnborg ved Kt 4 tilføres 265 kg K ved lav kalipris. På Jb 2 ved Kt 8 i Dronninglund tilføres 150 kg Kali. Alle led justeres for Mg, hvis Mgt viser der er behov.
Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse og udbringning af mangan foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2022Ingen N
215-04-2022
125 kg N Midtjylland og 100 kg N Nordjylland
Ved lægning
125 kg N463 kg NS 27-4
Placeret
315-04-2022
175 kg N Midtjylland og 150 kg N Nordjylland
Ved lægning
175 kg N648 kg NS 27-4
Placeret
415-04-2022
225 kg N Midtjylland og 200 kg N Nordjylland
Ved lægning
225 kg N833 kg NS 27-4
Placeret
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Læggeafstand 33 cm.
  • I led 2-4: NS 27-4 placeres ved lægning. Mængden tilpasses forsøgsstedet. Led 4 svarer til sortens forventede N-optimum oprundet til næste 25 kg N, led 3 svarer til N-optimum minus 50 kg og led 2 til N-optimum minus 100 kg.


GØDNING: Handelsgødning skaffes lokalt.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Stratos leveres fra KMC til Arnborg, og sorten Kuras leveres fra AKV-Langholt til Dronninglund.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0114-04-2022, Før gødskning
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i led 1 i 0-75 cm dybde, dog ved JB nr. 1 og 3 i dybden 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes nedfrosset. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, kg i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g. Se afsnit om Jordprøver
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
ParcelEM 38 mS/m.
Udføres af Teknologisk Institut. Hele forsøgsarealet overkøres
 
P0225-05-2022
ParcelFREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
 
P0320-06-2022, 25 dage efter fremspiring
Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P0427-06-2022
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Husk det skal være tydeligt hvor parcelgrænser er placeret.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
Husk det skal være tydeligt hvor parcelgrænser er placeret.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
NO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P0504-07-2022
Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P0611-07-2022
Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P0719-07-2022
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
NO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P0801-08-2022
Alle målinger i P08 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P0901-09-2022, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
NO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P1001-10-2022, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Analyseres på forsøgsstedet (AKV/KMC). Prøvestørrelse 10 kg, se afsnit vedr. PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

JORDPRØVER:
Der udtages jordprøver på forsøgsarelaet i 0-25 cm dybde for at "kalibrere" EM38-værdierne ud fra disse. Husk at gemme koordinater fra midten af forsøget under Notater i PCMF.

PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING:
Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Saften fra bladstænglerne presses ud af stænglerne lige efter udtagning, så bladstænglerne ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Bladsaften måles med Horiba NO3-sensoren umiddelbart efter presning.
Gå i værnerækker når prøver udtages.

OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver enkelt parcel udtages en prøve på 10 kg knolde. Prøverne udtages og analyseres ved KMC/AKV.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Kristian Elkjær: 40 64 88 01 eller på mail: kel@kmc.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk