Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040152222 Biochar til spisekartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-03-2022
Fordelingsdato: 30-03-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af biochar fra halm på udbytte og kvaliteten af spisekartofler.

BAGGRUND: Der er stor fokus på anvendelse af biochar, dels som jordforbedringsmiddel, gødning og som klimaindsats, idet kulstofindholdet i biochar har meget lang nedbrydningstid. Biochar tilfører stabilt organisk materiale (OM) til jorden, og dette kan have flere effekter på jordens frugtbarhed. Biochar indeholdende desuden mange mineraler (P, K, Mg, Ca), som er mere eller mindre tilgængelige, hvilket kan påvirke både udbytte og kvalitet af de høstede spisekartofler. Resultater på udbytte og kvalitet af spisekartofler ved tilførsel af biochar er dog ikke entydige.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.

 • ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2. Bruttoparcel: 4 rækker med en parcellængde, der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af biochar og indarbejdning i jorden forud lægning.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 30m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
  HerbiciderMizukiKun forsøg2 l
  MizukiKun forsøg2 l

  GENEREL BEHANDLING: Forsøget grundgødskes og behandles mht bejdsning, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Jordforbedring
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Ubehandlet
  210-04-2022
  Før lægning
  C4 t Biochar fra halm 2230
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2230EAT - Eurofins Agro TestingBiochar fra halmAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Der udtages en repræsentative prøve af biochar, leveret til forsøgsarealet, som testes ved Eurofins.
  • Ud fra biocharens beskaffenhed vurderes det om materialet kan udbringes med gødningsspreder eller om det er nødvendigt at håndsprede. Biochar nedfræses eller nedharves i min 20 cm dybde, så materialet er godt fordelt i det øverste jordlag inde lægning.
  • Led 1 tilføres ingen biochar
  • Led 2 tilføres 4 ton biochar fra halmpiller pr. ha
  • Forsøget vækststandses når 5% af knoldene er > 60 mm i gennemsnit i de 2 led.

  HÅNDTERING AF BIOCHAR: Ved håndtering af biochar SKAL følgende værnemidler anvendes:
 • Sikkerhedsbriller
 • Åndedrætsværn/maske P1
 • Gummihandsker
 • Heldragt
  Foruden værnemidler skal der være en brandslukker i nærheden under håndtering.

 • BIOCHAR: Leveres fra Teknologisk Institut.

  LÆGGEMATERIALE: Sorten Folva leveres fra Danespo. Læggeafstand 25 cm.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2022, Ved anlæg, før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P0215-06-2022, 20 dage efter fuld fremspiring
  ledPLANTEPRØVE-UDT. .
  Prøven sendes til OK-laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0315-07-2022
  ledPLANTEPRØVE-UDT. .
  Prøven sendes til OK-laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0401-10-2022, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE .
  Prøvestørrelse 20 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  SKINFINISH, tal for index
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt mindre end 40 mm
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt på 40-60 mm
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt > 60 mm
  RODFILTSVAMP, tal for (index)
  SKURV, tal for (index)
  STIVELSE, % af råvare


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det er småblade, der skal samles og IKKE hele kartoffelblade!
  Prøven sendes til OK Laboratorium med egne følgesedler, ligesom resultater skal indtastes. Omkostninger til dette er inkluderet i Betaling for forsøgsarbejde.

  PRØVEUDTAGNING: Der udtages en knoldprøve ved høst. Prøvestørrelse 20 kg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Mizuki GHS05 GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk