Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020802323 Optimeret dyrkning af efterårssået vårhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-08-2023
Fordelingsdato: 27-02-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af mellemafgrøde og gødningsstrategi for udbytte og brødkvalitet i økologisk vårhvede .

BAGGRUND: Dansk produktion af økologisk vårhvede er udfordret af ukrudt, angreb af bygfluelarver og lave udbytter. Det er derfor behov for at udvike en ny dyrkningspraksis, hvor der indgår mellemafgrøder, såning af vårhvede om efteråret og kombinere med en gødningsstrategi om foråret for at sikre en dansk produktion af vårhvede.
OBS:Fremspiringen af efterafgrøden var dårlig, derfor er plan ændret til et 1-faktorielt forsøg med gødningsstrategi, da mellemafgrøden udgår.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning.
 • Forsøget skal flyttes til et andet område, hvor der ikke er mellemafgrøde.
 • Forekomst af rodukrudt skal være meget begrænset.
 • Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløverfrø eller bælgsæd.
 • Der skal være gylle til rådighed med et indhold på min. 3,5 kg NH4-N/ton.
 • Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

 • DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

  ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med en bruttoparcelbredde der er minimum 3 meter, så det passer med forsøgsudstyret der tildeler gylle. Det kan evt. anlægges med småparcelteknik, hvor bruttoparcellen er 3 småparceller ved siden af hinanden, hvoraf den midterste fungerer som høstparcel.
  Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen.
  Ukrudtsbehandling aftales med forsøgsværten, så det sikres, at kørsel med harve, gyllevogn eller andet udstyr i marken ikke påvirker høstparcellerne. Parcellængde tilpasses således, at der er mindst 0,5 m fra kørespor med gyllevogn til parcelgrænsen. Kørespor må altså IKKE være parcelgrænse.
  Forsøget skal kunne genfindes vha GPS eller faste punkter i skel efter pløjning.
  Der skal god plads til at vende med gyllevogn rundt om forsøget samt mellem rækker, hvis forsøget anlægges i flere rækker.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Efter høst af dæksæd pløjes hele arealet umiddelbart før såning af vårhvede i efteråret 2022. Der må ikke gives anden gødning end forsøgsbehandlingerne.
  Vårhvede skal være af sorten Thorus, plantetal: 400 planter/m2 med en markspringsprocent på 85%. Såtidspunkt primo-medio oktober, - et godt såbed er vigtigere end såtidspunkt. Ukrudtsbekæmpelse i form af blindharvning og ukrudtsharvning foretages i det omfang føret tillader det.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-03-2023
  Senest 8 dage før gylleudbringning
  NH4-NGylle 2218
  01-04-2023
  Udbringning af gylle
  80 kg NH4-NGylle 2219
  Nedfældet, slæbesko
  201-04-2023
  Udbringning af gylle
  120 kg NH4-NGylle 2219
  Nedfældet, slæbesko
  301-04-2023
  Udbringning af gylle
  40 kg NH4-NGylle 2219
  Nedfældet, slæbesko
  Stadium 31
  Senest 8 dage før gylleudbringning
  NH4-NGylle 2220
  Stadium 32 - 37
  Udbringning af gylle
  40 kg NH4-NGylle 2221
  Slangeudlagt
  401-04-2023
  Udbringning af gylle
  60 kg NH4-NGylle 2219
  Nedfældet, slæbesko
  Stadium 32 - 37
  Udbringning af gylle
  60 kg NH4-NGylle 2221
  Slangeudlagt
  501-03-2023
  40 kg NH4-N1538 kg Pelleteret hønsegødning
  Bredspredt
  Stadium 32 - 37
  Udbringning af gylle
  40 kg NH4-NGylle 2221
  Slangeudlagt
  601-03-2023
  40 kg NH4-N1538 kg Pelleteret hønsegødning
  Bredspredt
  Stadium 32 - 37
  Udbringning af gylle
  80 kg NH4-NGylle 2221
  Slangeudlagt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2218OK LaboratoriumGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2219EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2220OK LaboratoriumGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2221EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  Forår:
  Pelleteret hønsegødning (4% N) bredspredes tidligst muligt med lette redskaber ca. 1. marts, gerne før. Der regnes med en faglig udnyttelse på 65% i pelleteret hønsegødning. Dvs. at der i led 5 og 6 tildeles 61,5 kg total N svarende til 40 kg udnyttet N.
  Der tildeles gylle jf. forsøgsplan i led 1-4, så snart jorden er tjenlig, ca. 1 april.

  Senest 8 dage før gødningsudbringning udtages gylleprøve 2218 og 2220 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Disse forprøver sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel fra Ok-lab, vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Gylleudbringning koordineres med Morten Krupa, mobil 2016 3227 fra Ytteborg eller Per Roed, tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut. Ved udbringning udtages ny gylleprøve (prøve 2219 og 2221) som sendes til EAT Eurofins.

  Behandlinger stadie 32-37 2023:
  Der udbringes gylle jvf. forsøgsplan i led 3-6.

  UDSÆD: Hvidkløver til mellemafgrøde samt vårhvede af sorten Thorus leveres fra Teknologisk Institut.

  GØDNING: Gylle skaffes lokalt. Pelleteret hønsegødning leveres fra Innovationscenter for Økologisk Jordbrug.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-10-2022, Før såning af vårhvede
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Se tesktafsnit JORDPRØVE. Der udtages repræsentativ jordpr. i 0-75 cm, ved JB1 og 3 i 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og sendes i frossen tilstand. Prøvestr.: 300-400 g jord. Obs: Graveforespørgsel.
  N-MIN, kg i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring, af vårhvede
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 31
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGFLUELARVER % angrebne planter.
  Visuel bedømmelse af den enkelte parcel.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  STIVELSE, % af tørstof
  GLUTEN14, %
  1000 KORNSVÆGT, g
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olesen: 4262 2565 eller på mail: lols@icoel.dk.


  Rettelser:
  DatoTekst
  27-09-2022Rettet tekstafsnit UDSÆD, da det er Thorus og ikke Kapitol der udsendes efter aftale med Lars Egelund (HJB)
  11-10-2022Grundet dårlig fremspiring af mellemafgrøden er den faktor taget ud, således at det nu er et 1-faktorielt med gødningsniveauer. Tidligere tildelte enkeltforsøg slettes og der tildeles nye (HJB)
  28-02-2023Tilrettet led 5 og 6 med Fertikal og gylleudbringning samt diverse tekst i forbindelse med det (HJB)
  01-03-2023Rettet Fertikal til pelleteret hønsegødning i led 5-6 (HJB)  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel OK lab gylle.pdfFølgeseddel OK lab gylle.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk