Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070452222 Fosfor, kalium, svovl og kvælstof til lupin Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-03-2022
Fordelingsdato: 09-03-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge lupins behov for kvælstof, fosfor, kalium og svovl

BAGGRUND: Der er stigende interesse for at dyrke bælgplanter til human konsum, og herunder lupiner. Der er imidlertid kun få erfaringer med at dyrke lupiner under danske forhold, og der findes ingen dyrkningsvejledning med gødskningsanbefalinger ud fra danske forsøg. Der er derfor et behov for at belyse effekten af kvælstof, fosfor, kalium og svovl på udbyttet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på et areal, hvor der ikke har været dyrket bælgplanter indenfor de seneste 5 år. Forsøgene skal anlægges på relativ let jord (JB 1-5). Hvis forsøget anlægges på meget let jord, skal der være mulighed for vanding. Forsøgene skal placeres på arealer med middel fosfor- og kaliumtal, (fosfortallet ca. 2-4 og kaliumtallet ca. 7-10). Hvis der er problemer med at finde forsøgsarealer med de anførte forsøgsbetingelser kontaktes, Torkild Birkmose, SEGES.
Forsøget skal hegnes, såfremt det ikke er placeret i en mark med lupin.
Forsøgene må ikke anlægges efter afgrøder, der er behandlet med midler, der indeholder mesotrion, som eksempelvis Callisto, Tocalis, Starship. Mesotrion kan skade en efterfølgende bælgsædsafgrøde alvorligt.

ANLÆGSDATA: Forsøg anlægges i småparceller. Der oprettes værn i designet, så det er muligt at gennemføre mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
PodningBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Lupin podet med podemiddel sås 4-5 cm's dybde, når der kan laves et tjenligt såbed og jordtemperatur er min 4 °C. Der etableres 100 planter pr. m2 (uforgrenet sort). Før fremspiring skal fremspiret ukrudt nedvisnes med glyphosat. Udlæg en glasplade eller sæt en plastkasse med bunden op, hvor lupin vil spire frem nogle få dage før. Der udføres ukrudtsharvning efter behov frem til lupinerne har 7-8 blade. Ved ukrudtsharvning skal planterne være tørre så tænderne glider bedre gennem afgrøden. Fighter 480 uden tilsætning af olie kan anvendes med op til 1 liter pr. ha. Sprøjtning udføres i overskyet/letskyet vejr og temperatur under 20 grader.


HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver spist af vildtet. Hegnet skaffes lokalt. Hegning skal enten foretages, så det er muligt at foretage ukrudtsbekæmpelse indenfor hegningen eller de reetableres efter ukrudtsbekæmpelse, da vildtangreb fortsætter hele året. Hegning er ikke nødvendig, hvis forsøget er placeret i en mark, hvor den omgivende afgrøde er lupin.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00

Ved såning
Ingen gødning
2Stadium 00

Ved såning
20 kg S133 kg Naturgips
60 kg K120 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
3Stadium 00

Ved såning
20 kg S133 kg Naturgips
60 kg K120 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
10 kg P50 kg Tripelsuperfosfat 20
4Stadium 00

Ved såning
20 kg S133 kg Naturgips
60 kg K120 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
20 kg P100 kg Tripelsuperfosfat 20
5Stadium 00

Ved såning
20 kg S133 kg Naturgips
30 kg K60 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
20 kg P100 kg Tripelsuperfosfat 20
6Stadium 00

Ved såning
20 kg S133 kg Naturgips
20 kg P100 kg Tripelsuperfosfat 20
7Stadium 00

Ved såning
10 kg S67 kg Naturgips
60 kg K120 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
15 kg P100 kg Tripelsuperfosfat 20
8Stadium 00

Ved såning
60 kg K120 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
20 kg P100 kg Tripelsuperfosfat 20
9Stadium 00

Ved såning
20 kg S133 kg Naturgips
60 kg K120 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
20 kg P100 kg Tripelsuperfosfat 20
20 kg N75 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: De forskellige gødninger sammenblandes og placeres med relevant udstyr ved såning. Vær opmærksom på, at gødningerne ikke afblandes ved såning. Der ses bort fra svovlindholdet i Triplesuperfosfat. Udsæden skal podes inden såning, vejledning fremsendes med udsæd.

UDSÆD: Sorten Primadonna (smalbladet lupin) og podemiddel udsendes fra Teknologisk Institut. Husk bejdsning med podemiddel inden såning.

GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P02Stadium 12
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 51
Alle målinger i P03 udføres kun i led: 2, 4, 6, 8, 9
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Koldkærgård skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P04Stadium 71 - 79, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P05Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
1000 KORNSVÆGT, g
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
UDTAGES AF TI Se tekstafsnit. KERNE/FRØ PRØVE
RÅPROTEIN, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


PLANTEPRØVE: I P03 udtages planteprøver jævnfør metode 2: Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

Teknologisk Institut skyller og tørrer prøverne samt videresender til Yara i England.

KERNE/FRØ PRØVE: Kerne/frø prøver sendes til Teknologisk Institut. Der laves renhed og vandprocent. hvorefter Teknologisk Institut videresender ledprøver til Eurofins til analyse for råprotein.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
15-03-2022Tilføjet linje om mesotrion i forsøgsbetingelser (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk