Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030502222 Dækmontering/dæktryk ved såning af majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-10-2022
Fordelingsdato: 26-04-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge betydningen af dækmontering og dæktryk for udbytte og foderværdi ved såning af majs.

BAGGRUND: Det er almindeligt, at der sås majs i hjulsporene efter traktoren og såmaskinen. Forsøg i Tyskland tyder på, at såning af majs i hjulsporene kan reducere udbyttet markant. Formålet med forsøget er, at undersøge hvordan udbyttet påvirkes ved at så majs i hjulsporene efter traktoren.>br>

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Syd)

FORSØGSBETINGELSER:
 • Anlægges i en mark, på JB 1 eller 3 med mulighed for vanding efter vandregnskab Online, som er pløjet og pakket meget ensartet.
 • Forfrugten må ikke være kløvergræs. Hvis forfrugten er andet end majs, skal der have været majs i sædskiftet indenfor de seneste 5 år. Majsen må ikke dyrkes uden pløjning.
 • Marken skal være i god kultur og have reaktionstal over 5,8.
 • Forsøgsarealet skal være fri for kvik og holdes fri for andet rodukrudt.
 • Der sås ikke efterafgrøder i forsøget.
 • Forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online.
 • Anlægges i majsmarker, hvor det er muligt at høste senest 20. oktober.
 • Forsøget skal høstes, når tørstofindholdet har opnået 32 pct. tørstof.

 • ARBEJDSFORDELING:
  SEGES udpeger forsøgsarealet og anlægger forsøget i samarbejde med Nordisk Dæk Import og Agerbæk Maskinstation. Forsøget anlægges i mark 47-0 hos Morten Venzel, Vrenderupvej 31, 6818 Årre. Marken har GPS positionen 55.607187, 8.742575. Agerbæk Maskinstation, Søren Hougaard, mobil 22 17 87 50 er kontaktperson for forsøget.
  LFE 6 (syd) udtager jordprøve, etablere parcel grænser, foretager registreringer og hjælper med høst.
  Teknologisk Institut høster forsøget.

  ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i mark 47-0 hos Morten Venzel, Vrenderupvej 31, 6818 Årre. Forsøget anlægges som et blokforsøg med to faktorer. Den ene faktor er såning med traditionel dæk- og hjulmontering med 2,5 - 3,0 bar på både traktor og evt. såmaskine. Den anden faktor er såning af majs med VF dæk med lavt dæktryk og en hjulmontering, så der køres mellem rækkerne.
  Hver række er et forsøgsled og høstparcel. Der måles kun udbytte i de 8 midterste rækker i hver blok, dvs. at der er 8 forsøgsled i hver blok, se skitse . Anlægsparcellerne er i markens længde. Høstparcellerne er 20 x 0,75 m. Blokkene i faktor 2 anlægges i 12 parcelrækker skiftevis i blok A og B, hvor 2 rækker i hver side er værn.

  Mærkning af parceller: efter såning sættes gul pin med blok nummer i hver blok.

  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
  HandelsgødningerNP Startgødning majs, Både mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  GØDSKNING:Hele forsøget tilføres husdyrgødning som i omgivende mark og skal gødskes efter Landbrugsstyrelsens normer for kvælstof til majs. Der tilføres startgødning ved såning som i omgivende mark.

  Såbed: Jorden pakkes med furepakker og/eller harves/pakkes straks efter pløjning med en tung discharve som bæres af pakkevalsen. Pakkevalsen må ikke være en rørpakkevalse.

  Gylle: Som omgivende mark.

  PLANTEVÆRN: Forsøget behandles som i den omgivende mark. Det er vigtigt, at forsøgsarealet holdes fri for ukrudt.

  VANDING:Forsøget vandes efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Sårække 1
  2Stadium 00Sårække 2
  3Stadium 00Sårække 3
  4Stadium 00Sårække 4
  5Stadium 00Sårække 5
  6Stadium 00Sårække 6
  7Stadium 00Sårække 7
  8Stadium 00Sårække 8


  Faktor 2:
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  ASåning med traditionel hjul - og dækmontering2,5 bar Dæktryk
  BSåning med hjulmontering, så der ikke sås i hjulspor. Hjul monteret med VF dæk med lavt dæktryk0,9 bar Dæktryk
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  Såning:
  Faktor A: Såning med traditionel hjul- og dækmontering. Dæktryk 2-3 bar.
  Faktor B: Såning med hjulmontering, så der ikke sås i hjulspor. Hjul monteret med VF dæk. Dæktryk 1,0 bar

  Dæktrykket på de 2 dæktyper noteres i notater

  UDSÆD: Der anvendes landmandens udsæd.

  GØDNING: Gødskes som omgivende mark.

  KEMIKALIER: Behandles mod ukrudt som omgivende mark.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Udføres af LFE 6 Syd
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ParcelSÅDYBDE cm, .
  Måles fra jordoverfladen til undersiden af frøet. Måles af SEGES
   
  P02Stadium 19, sidst i juni
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
  Karakter 0-10, 0 er uens udviklet planter, 10 er helt ens udviklet planter.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jord til bladspids
   
  P03Stadium 83, Lige før høst
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 20 m række i høstparcellen. se tekstafsnit om PLANTEBESTAND
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder, så de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  fra jordoverfladen til basis hanblomst.
   
  P04Stadium 83 - 85, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  TØRSTOF, % af råvare


  PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 800 g af hver parcel. Det er vigtigt, at prøven tages af hele parcellen. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels.

  HØST: Majsen høstes, når tørstofindholdet er 32 procent i led 1.
  Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Stubhøjden skal være 30 cm.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk