Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080042222 Biochar til vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-03-2022
Fordelingsdato: 13-02-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at undersøge effekten af biochar fra halm. Biochar har både en gødningsværdi og en jordforbedringsværdi, derfor testes biocharen både med og uden supplerende PK-gødning.

BAGGRUND: Der er stor fokus på anvendelse af biochar, dels som jordforbedringsmiddel og som klima-indsats, idet kulstofindholdet i biochar har meget lang nedbrydningstid. Det er derfor af stor vigtighed at afklare, om/hvordan biochar påvirker plantevækst og næringsstoftilgængelighed i jorden.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en vårbygmark. Arealet må ikke have fået tilført store mængder husdyrgødning i de foregående år, og der må ikke anvendes husdyrgødning på arealet i forsøgsåret

ANLÆGSDATA: Forsøgene anlægges med min. 3 meter brede bruttoparceller, hvor biochar udbringes inden pløjning. Bruttoparcellen må ikke overstige 40 m2, da der så ikke er tilstrækkeligt med biochar. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen, så randeffekt undgås. Hvis det ønskes, er det ok, at parceller anlægges på langs af agerretningen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kulstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Ubehandlet
201-04-2022

Før såning
C5 t Biochar fra halm 2174
301-04-2022

Før såning
C10 t Biochar fra halm 2174
401-04-2022
Før såning
30 kg P0,5 t Biochar fra slam 2238


Faktor 2: Næringsstoffer
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
A01-04-2022
Ved såning
110 kg N407 kg NS 27-4
B01-04-2022
Ved såning
110 kg N524 kg YaraMila 21-3-10 Mg, S, B
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2174EAT - Eurofins Agro TestingBiochar fra halmAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2238EAT - Eurofins Agro TestingBiochar fra slamAMMONIUM-N, kg/ha
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Biochar leveres direkte til LFE.

Der udtages en repræsentative prøve af biochar (2174) i hvert forsøg der sendes til Eurofins.

Ud fra biocharens beskaffenhed vurderes det om materialet kan udbringes med gødningsspreder eller det er nødvendigt at håndsprede. Se tekstafsnit HÅNDTERING AF BIOCHAR. Al biochar udbringes på stub og nedfræses i min 20 cm dybde, så materialet er godt fordelt i det øverste jordlag. Derefter pløjes forsøgsarealet på langs af parcellerne, og der laves såbed.

Faktor 1
 • Led 1 tilføres ingen biochar
 • Led 2 tilføres 5 ton biochar fra halmpiller pr. ha
 • Led 3 tilføres 10 ton biochar fra halmpiller pr. ha

  Faktor 2
 • Led A tilføres 110 kg N i NS 27-4 pr. ha
 • Led B tilføres 110 kg N i NPK 21-03-10 pr. ha

 • GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2022, Ved anlæg, Før udbringning af biochar
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  P0215-04-2022
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel).
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
  UDTAGES AF TI Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P0515-09-2022, Efter høst
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: B1, B2, B3, B4
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 25-50 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 50-75 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 75-100 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  HÅNDTERING AF BIOCHAR: Ved håndtering af biochar SKAL følgende værnemidler anvendes:
 • Sikkerhedsbriller
 • Åndedrætsværn/maske P1
 • Gummihandsker
 • Heldragt
  Foruden værnemidler skal der være en brandslukker i nærheden under håndtering.

 • KERNE/FRØ PRØVE: Teknologisk Institut laver NIT og videresender til Agrolab til analyse af kalium- og fosforanalyse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet. Følgende forhold beskrives i fagligt notat: - Vejret ved behandling - Beskrivelse af såbed ved etablering - Afgrødetæthed - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser - Beskrivelse af den omgivende mark - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Annette V.Vestergaard: 51 19 55 46 eller på mail: avv@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  24-02-2022Biochar mængder er rettet til 5 og 10 t/ha så det passer med det leverede produkt. (RJE)
  02-03-2022Der er oprettet et ekstra forsøgsled i faktor 1. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk