Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020812323 Optimeret dyrkning af vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-04-2023
Fordelingsdato: 28-02-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af mellemafgrøde og gødningsstrategi for udbytte og brødkvalitet i økologisk vinterhvede.

BAGGRUND: Dansk produktion af økologisk vinterhvede er udfordret af ukrudt lave udbytter og lavt proteinindhold. Udvikling af en ny dyrkningspraksis, hvor der indgår mellemafgrøder og en gødningsstrategi om foråret i vinterhveden, er nødvendig for at sikre en dansk produktion af vinterhvede.
OBS: Fremspiringen af efterafgrøden var dårlig, derfor er plan ændret til et 1-faktorielt forsøg med gødningsstrategi, da mellemafgrøden udgår.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning.
 • Forsøget skal flyttes til et andet område, hvor der ikke er mellemafgrøde.
 • Forekomst af rodukrudt skal være meget begrænset.
 • Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløverfrø eller bælgsæd.
 • Der skal være gylle til rådighed med et indhold på min. 3,5 kg NH4-N/ton.
 • Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

 • DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

  ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med en bruttoparcelbredde der er minimum 3 meter, så det passer med forsøgsudstyret der tildeler gylle. Det kan evt. anlægges med småparcelteknik, hvor bruttoparcellen er 3 småparceller ved siden af hinanden, hvoraf den midterste fungerer som høstparcel.
  Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen.
  Ukrudtsbehandling aftales med forsøgsværten, så det sikres, at der afsættes kørespor/værn, så kørsel med harve, gyllevogn eller andet udstyr i marken ikke påvirker parcellerne. Parcellængde tilpasses således, at der er mindst 0,5 m fra kørespor med gyllevogn til parcelgrænsen. Kørespor må altså IKKE være parcelgrænse.
  Forsøget skal kunne genfindes vha GPS eller faste punkter i skel efter pløjning.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Efter høst af dæksæd pløjes hele arealet umiddelbart før såning af vinterhvede i efteråret 2022. Der må ikke gives anden gødning end forsøgsbehandlingerne.
  Vinterhvede skal være af sorten KWS Extase, plantetal: 400 planter/m2 med en markspringsprocent på 85%. Såtidspunkt primo-medio oktober, - et godt såbed er vigtigere end såtidspunkt. Ukrudtsbekæmpelse i form af blindharvning og ukrudtsharvning foretages i det omfang føret tillader det.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-03-2023
  Senest 8 dage før gylleudbringning
  NH4-NGylle 2160
  01-04-2023
  Udbringning af gylle
  80 kg NH4-NGylle 2161
  Nedfældet, slæbesko
  201-04-2023
  Udbringning af gylle
  120 kg NH4-NGylle 2161
  Nedfældet, slæbesko
  301-04-2023
  Udbringning af gylle
  40 kg NH4-NGylle 2161
  Nedfældet, slæbesko
  Stadium 31
  Senest 8 dage før gylleudbringning
  NH4-NGylle 2162
  Stadium 32 - 37
  Udbringning af gylle
  40 kg NH4-NGylle 2163
  Slangeudlagt
  401-04-2023
  Udbringning af gylle
  60 kg NH4-NGylle 2161
  Nedfældet, slæbesko
  Stadium 32 - 37
  Udbringning af gylle
  60 kg NH4-NGylle 2163
  Slangeudlagt
  501-03-2023
  40 kg NH4-N1538 kg Pelleteret hønsegødning
  Bredspredt
  Stadium 32 - 37
  Udbringning af gylle
  40 kg NH4-NGylle 2163
  Slangeudlagt
  601-03-2023
  40 kg NH4-N1538 kg Pelleteret hønsegødning
  Bredspredt
  Stadium 32 - 37
  Udbringning af gylle
  80 kg NH4-NGylle 2163
  Slangeudlagt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2160OK LaboratoriumGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2161EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2162OK LaboratoriumGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2163EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  Forår:
  Pelleteret hønsegødning (4 % N) bredspredes tidligst muligt med lette redskaber ca. 1. marts, gerne før. Der regnes med en faglig udnyttelse på 65% i pelleteret hønsegødning. Dvs. at der i led 5 og 6 tildeles 61,5 kg total N svarende til 40 kg udnyttet N.
  Der tildeles gylle jf. forsøgsplan i led 1-4, så snart jorden er tjenlig, ca. 1 april.

  Senest 8 dage før gødningsudbringning udtages gylleprøve 2160 og 2162 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Disse forprøver sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel fra Ok-lab, vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Gylleudbringning koordineres med Morten Krupa, mobil 2016 3227 fra Ytteborg eller Per Roed, tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut. Ved udbringning udtages ny gylleprøve (prøve 2161 og 2163) som sendes til EAT Eurofins.

  Behandlinger stadie 32-37 2023:
  Der udbringes gylle jvf. forsøgsplan i led 3-6.

  UDSÆD: Hvidkløver til mellemafgrøde samt vinterhvede af sorten KWS Ekstase leveres fra Teknologisk Institut.

  GØDNING: Gylle skaffes lokalt. Pelleteret høsnegødning leveres af Innovationscenter for Økologisk Jordbrug.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-10-2022, Før såning af vinterhvede
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Se tesktafsnit JORDPRØVE. Der udtages repræsentativ jordpr. i 0-75 cm, ved JB1 og 3 i 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og sendes i frossen tilstand. Prøvestr.: 300-400 g jord. Obs: Graveforespørgsel.
  N-MIN, prøvedybde, cm
  N-MIN, kg i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring, af vinterhvede
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 31
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGFLUELARVER % angrebne planter.
  Visuel bedømmelse af den enkelte parcel.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  STIVELSE, % af tørstof
  GLUTEN14, %
  1000 KORNSVÆGT, g
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olesen: 4262 2565 eller på mail: lols@icoel.dk.


  Rettelser:
  DatoTekst
  11-10-2022Grundet dårlig fremspiring af mellemafgrøden er den faktor taget ud, således at det nu er et 1-faktorielt med gødningsniveauer. Tidligere tildelte enkeltforsøg slettes og der tildeles nye (HJB)
  28-02-2023Tilrettet led 5 og 6 med Fertikal og gylleudbringning og diverse tekstafsnit i forbindelse med det (HJB)
  01-03-2023Ændret Fertikal i led 5 og 6 til pelleteret hønsegødning (HJB)  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel OK lab gylle.pdfFølgeseddel OK lab gylle.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk