Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080202222 Gylle strategi i vårbyg på ejendom som praktiserer CA Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-03-2022
Fordelingsdato: 08-02-2022
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At finde den optimale udbringningsteknik for gylle til vårbyg på ejendomme som praktiserer conservation agriculture (CA). CA indebærer minimal jordbearbejdning og meget organisk materiale på jordoverfladen, da det ikke iblandes. Derudover tilstræbes i dyrkningssystemet mest muligt vækst hele året og at flest mulige planterester forbliver i marken. I forsøget sammenlignes udbytteeffekten af udbringningsteknik og -tidspunkt af gylle, hvor stigende N anvendes som referencekurve for beregning af kvælstofudnyttelsen. For at undersøge om effekten af nedfældning skyldes jordløsning eller N-effekt er der tilføjet led med kørsel med tom nedfælder

BAGGRUND: Ved nedfældning af gylle forstyrres jorden og der dannes anaerobe forhold omkring gyllestrengen. Der er derfor mange CA-landmænd som ikke ønsker nedfældning. Det høje indhold af organisk materiale i overjorden formodes at øge binding/omsætning af gyllen, som skulle sikre en sund jord og god udnyttelse over tid. Ved overfladeudbringning kan gyllen forsures, for at reducere risikoen for ammoniakfordampning. I dette forsøg undersøges udbytteeffekten af gylleudbringningsteknik i CA, hhv. ved nedfældning (som reference) som forsuret og slangeudlagt på to udbringningstidspunkter hhv. ved såning og efter fremspiring. For at undersøge om effekten af nedfældning skyldes jordløsning eller N-effekt er der tilføjet led med kørsel med tom nedfælder.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i vårbyg på CA-ejendom med forventet lav forfrugtsvirkning. De tre forsøg placeres på forskellige jordtyper.

ARBEJDSFORDELING:
 • Gylleudbringning udføres af Ytteborg. Der foretages manuelle pH-målinger ved gylleudbringningen.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres, det er derfor en fordel hvis det kan anlægges i én række. Der skal være mindst 24 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Forsøget skal høstes med småparcel teknik, hvilket bevirker at der automatisk bliver 1,5 meter værn mellem de forskellige led.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet må ikke tilføres anden gødning end forsøgsgødningen.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-03-2022
  Ved såning
  Ingen kvælstof
  18 kg P450 kg PK 0-4-21 m. S
  215-03-2022
  Ved såning
  50 kg N185 kg NS 27-4
  18 kg P450 kg PK 0-4-21 m. S
  315-03-2022
  Ved såning
  100 kg N370 kg NS 27-4
  18 kg P450 kg PK 0-4-21 m. S
  415-03-2022
  Ved såning
  150 kg N556 kg NS 27-4
  18 kg P450 kg PK 0-4-21 m. S
  515-03-2022
  Ved såning
  200 kg N741 kg NS 27-4
  18 kg P450 kg PK 0-4-21 m. S
  601-03-2022
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
  NH4-NGylle slagtesvin 2166
  15-03-2022
  Forsuret gylle udbringes med slæbeslanger, hvorefter der køres med nedfælder uden at tilføre gylle.
  Ved såning
  25 kg N93 kg NS 27-4
  80 kg NH4-NGylle, svin Markforsuring 2152
  Slangeudlagt
  6,4 pH
  KørselNedfældet
  715-03-2022
  Ved såning
  25 kg N93 kg NS 27-4
  80 kg NH4-NGylle, svin 2152
  Nedfældet
  815-03-2022
  Ved såning
  25 kg N93 kg NS 27-4
  80 kg NH4-NGylle, svin Markforsuring 2152
  Slangeudlagt
  6,4 pH
  915-03-2022
  Ved såning
  25 kg N93 kg NS 27-4
  09-05-2022
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
  NH4-NGylle slagtesvin 2172
  Stadium 22
  Ved buskning
  80 kg NH4-NGylle, svin Markforsuring 2171
  Slangeudlagt
  6,4 pH
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2152EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2166OK LaboratoriumGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2171EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svin MarkforsuringAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2172OK LaboratoriumGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  OBS Mindst 8 dage før udbringning udtages gylleprøve til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Denne forprøve sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel til Ok-lab vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Ved udbringning udtages en gylleprøve af hhv. slagtesvinegylle (prøvenr. 2152), og i st. 22 (prøve 2171) som sendes til Eurofins for kemisk analyse.

  Al gylle i denne series forsøg udbringes af Ytteborg og koordineres med Morten Krupa, tlf.: 20163227 fra Ytteborg.

 • I led 1 tildeles PK 0-4-21 i forbindelse med såning
 • I led 2-5 tildeles NS 27-4 og PK 0-4-21 i forbindelse med såning.
 • I led 6 slangeudlægges markforsuret gylle og der køres med tom sortjordsnedfælder før såning.
 • i led 7 nedfældes ubehandlet gylle
 • I Led 8 slangeudlægges forsuret gylle før såning.
 • I Led 9 slangeudlægges forsuret gylle i st 22.

 • GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut. Gylle skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2022, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 33 - 37, Medio maj
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PLANTEPRØVE: Planteprøver udtages i st. 33-37 i strækningsfasen. Der udtages prøver af det senest fuldtudviklede blad. Planteprøver udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Annette Vibeke Vestergaard: 51 19 55 46 eller på mail: avv@seges.dk
  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel OK lab gylle.pdfFølgeseddel OK lab gylle.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk