Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070822222 Stigende mængde PK i handelsgødning til gyllegødet vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-04-2022
Fordelingsdato: 07-02-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Det er formålet at undersøge effekten af fosfor og kalium tilført ved samsåning af YaraMila handelsgødning som supplement til udbragt svinegylle som grundgødning.

BAGGRUND: Erfaringer og forsøg viser, at der er et betydeligt merudbytte for placering af kvælstof, fosfor og kalium ved såning af vårbyg. Normalt er disse forsøg udført uden tilførsel af husdyrgødning. I praksis tildeles vårbyg imidlertid ofte husdyrgødning i form af gylle, og det er uklart, om man også kan opnå en effekt af tilført fosfor og kalium i handelsgødning som supplement til husdyrgødningen.

FORSØGSBETINGELSER: Et forsøg anlægges på vandet sandjord f.eks. nær Varde. Det andet forsøg anlægges på lerjord f.eks. omkring Holstebro. Svinegylle skal komme fra to forskellige besætninger. Fosfortal 2-4 og kaliumtal 5-10. Der må ikke tilføres husdyrgødning og hverken N, P eller K i handelsgødning udover forsøgsgødningen.

ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres. Det er derfor en fordel, hvis det kan anlægges i én række. Der skal være min. 24 m værn rundt om forsøget. Parcellerne anlægges i 3,5 meters bredde. Høstparcellen skal være min 18 m2. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min. 24 m. mellem rækkerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov2,5 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget skal tilføres mangan som i den omgivende mark eller efter behov. Ved evt. manganmangel tilføres 2,5 kg mangansulfat pr. ha.

Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
122-03-2022

Før såning
75 kg NH4-NGylle, svin 2165
Nedfældet
25-03-2022
Ved såning
50 kg N185 kg NS 27-4
Placeret
222-03-2022

Før såning
75 kg NH4-NGylle, svin 2165
Nedfældet
25-03-2022
Ved såning
50 kg N195 kg YaraMila 26-3-4 m. S,Mg
Placeret
322-03-2022

Før såning
75 kg NH4-NGylle, svin 2165
Nedfældet
25-03-2022
Ved såning
50 kg N243 kg YaraMila 21-4-10 Mg, S, B
Placeret
422-03-2022

Før såning
75 kg NH4-NGylle, svin 2165
Nedfældet
25-03-2022
Ved såning
50 kg N284 kg YaraMila Starter 18-5-11
Placeret
522-03-2022

Før såning
75 kg N364 kg YaraMila 21-4-10 Mg, S, B
Nedharvet
25-03-2022
Ved såning
50 kg N243 kg YaraMila 21-4-10 Mg, S, B
Placeret
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2165EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Det er vigtigt at der ikke køres i marken før jorden er tjenlig. Gylle udbringes af Ytteborg. Gylle doseres i forhold til Agrosmåling i dette forsøg.


Gødskning ved såning:
 • I led 1-4 nedfældes 75 kg ammonium kvælstof i velomrørt svinegylle pr. ha. Det er vigtigt, at gyllen bliver omrørt i gylletanken, umiddelbart inden gyllen til forsøget opsuges. Doseringen af gylle bestemmes ud fra en agrosmåling umiddelbart før udbringning.
 • I led 5 bredspredes og nedharves 75 kg N i 21-4-10 pr. ha umiddelbart før såning.
 • I led 1-5 placeres gødning ved såning

 • UDSÆD: Skaffes lokalt. Der er ikke krav til nogen speciel sort.

  GØDNING: Forsøgsgødning udsendes direkte fra Yara Danmark.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2022, Før anlæg, før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P02Stadium 30 - 31
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Teknologisk Institut skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  SIDESKUD /plante.
  I hver parcel registreres antal sideskud på 20 planter. Se tekstafsnit OPTÆLLING AF SIDESKUD
   
  P03Stadium 69 - 75, Efter, afblomstring
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 4
  KERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
  UDTAGES AF TI Se tekstafsnit. KERNE/FRØ PRØVE
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i tørstof
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  NA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  OPTÆLLING AF SIDESKUD: I st. 30-31 skal der i led 1, 4 og 5 optælles sideskud pr. plante. Der rykkes 20 hele planter op, tilfældigt fordelt i ALLE parceller, men det er kun i led 1, 4 og 5 at antal af sideskud bestemmes. Døde skud og skud der vurderes til ikke at kunne udvikle sig til aksbærende skud tælles ikke med. I NFTS indberettes 20 i målefladen samt det totale antal skud, så beregnes skud/plante af NFTS.

  PLANTEPRØVE: Der udtages prøver af det senest fuldtudviklede blad. Planteprøver udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.


  KERNE/FRØ PRØVE: Kerne/frø prøver sendes til Teknologisk Institut. Der laves NIT-analyse. hvorefter Teknologisk Institut videresender ledprøver til Agrolab til næringsstofanalyse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 87 40 54 46 / 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  08-02-2022Årstal rettet på forsøgsbehandlinger(RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk