Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020182222 Plantebaseret gødning til plantebaserede fødevarer Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-02-2022
Fordelingsdato: 27-02-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge hvordan forskellige typer af plantebaserede gødninger påvirker udbyttet i økologisk havre.

BAGGRUND: Den plantebaserede dagsorden ruller derudaf, men der findes ikke et rent plantebaseret dyrkningssystem, hvor både input (gødning osv.) og den høstede vare er plantebaseret og målrettet konsum. Selv ikke veganske fødevarer dyrkes med plantebaserede gødninger. Den mulighed ønsker vi at skabe. Havre er desuden en dyrkningssikker økologisk afgrøde - den er sund, har god konkurrenceevne overfor ukrudt, og dyrkes det med tilstrækkelig kvalitet/proteinindhold kan det afsættes som grynhavre til konsum.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Anlægges i havre og gødes med forskellige plantebaserede gødninger forud for såning. Gylle som reference. Forfrugt og forforfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø, ærter eller lucerne. Ét forsøg anlægges på JB5-7 (LFE 5) og ét forsøg anlægges på JB1-2 (LFE 1).

Der skal etableres en efterafgrøde i marken (undersås eller sås efter høst). Spørg forsøgsværten om det er hans/hendes plan, der sendes ikke udsæd ud til efterafgrøden.
Der skal være gylle til rådighed som indeholder min. 3 kg NH4-N pr. ton. Ukrudtstrykket skal være lavt og uden kolonier af rodukrudt på forsøgsarealet. Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.
Kontakt Casper Laursen, 3026 0656 for yderligere information herom, samt om krav til arealer og oplysninger om gødningsniveau.


ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk Institut udbringer gylle.

ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres, det er derfor en fordel hvis det kan anlægges i én række. Der skal være mindst 24 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i min. 3 meters bredde og min. 12 m længde (gerne 20 m. Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen. Høstparcellen lægges i midten af bruttoparcellen, for at undgå overslæb af gødning under markarbejdet. Forsøget skal høstes med småparcelteknik, hvilket bevirker at der automatisk bliver 1,5 meter værn mellem nettoparcellerne.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 6 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Økologiske præparaterBlindharvningBåde mark og forsøg
JordbehandlingHarvningBåde mark og forsøg
Gødskning og sprøjtningRadrensningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Efter at gødningerne er lagt sår forsøgsværten forsøget. OBS: Det er vigtigt at det angives, hvilken havresort der anvendes i forsøget.
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (blindharvning + evt. ukrudtsharvning/radrensning) udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretning, således, at alle parceller belastes ens. Det vil sige, at der harves på tværs af parcellerne. Ligeledes foretages sprøjtning og tromling ved. evt. manganmangel også af forsøgsværten i agerretningen. Alle markens behandlinger noteres under grundbehandlinger i PC-Markforsøg.
Den forsøgsansvarlige sørger for, at blindstriglingerne sker rettidigt og i samarbejde med forsøgsværten.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Stadium 00Ingen N
201-03-2022
Senest 8 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
NH4-NGylle, svin 2199
Stadium 00
Før såning
40 kg NH4-NGylle, svin 2200
Nedfældet
3Stadium 00
Før såning
80 kg NH4-NGylle, svin 2200
Nedfældet
4Stadium 00
Før såning
120 kg NH4-NGylle, svin 2200
Nedfældet
5Stadium 0080 kg NH4-N3,25 t Kløvergræsensilage 2201
Bredspredt
6Stadium 00140 kg Total-N18 t Kompost
Bredspredt
7Stadium 0080 kg NH4-N3,077 t Vegansk gødning
Bredspredt
8Stadium 0040 kg NH4-N571 kg YaraSuna Bio Plus 10-4-1
Bredspredt
9Stadium 0080 kg NH4-N1143 kg YaraSuna Bio Plus 10-4-1
Bredspredt
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2199OK LaboratoriumGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2200EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2201EAT - Eurofins Agro TestingKløvergræsensilage AMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Senest 8 dage før gylleudbringning udtages gødningsprøve 2199 til at måle ammonium indholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Forprøven sendes til OK-lab med tilsendt label og følgeseddel fra Ok-lab, vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

Gylleudbringning koordineres med Per Roed, tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut.

Forsøgsarealet pløjes og såbedsharves som omkringliggende mark. Der udbringes gylle efter pløjning og før såning (sortjordsnedfældes). Andre organiske gødninger udbringes efter pløjning og harves ned før marken tilsås. Yara-gødningen udsås før såning med såmaskine, mens de andre organiske gødninger udbringes med håndkraft
 • I led 2-4 sortjordsnedfældes svinegylle i henholdsvis 40, 80 og 120 kg NH4-N efter såbedsharvning og før såning.
 • I led 5-7 udbringes gødning med håndkraft efter pløjning og nedharves ved såbedstilberedning.
 • I led, 8 og 9 udsås gødning med såmaskine inden såning. Det er vigtigt, at gødningen kommer ned i jorden

  OBS på mængderne af YaraSuna Bio Plus 10-4-1, da det er en organisk gødning med en vurderet udnyttelse på 70%. Dvs. at der i led 8 tildeles 57,1 kg Total N i YaraSuna Bio Plus 10-4-1 svarende til 40 kg udnyttet N og i led 9 114,2 kg total N svarende til 80 kg udnyttet N.

  Gødningsmængden i kløvergræsensilage er beregnet ud fra standardtal, og skal derfor justeres ud fra den analyse, der foreligger på ensilagen. Analysen bedes udleveret sammen med ensilagen, som skaffes lokalt.

 • Vegansk gødning er fremstillet af økologiske hestebønner. Det har et kvælstofindhold på 4,18%. Find produktet her: farmergodning.dk/produkter/.

  Kompost leveres i bigbags, og der er tale om et kompostprodukt indeholdende have-parkaffald, grøntsagsaffald, tang og kløvergræs.

  UDSÆD: Skaffes lokalt, landmandens udsæd anvendes.

  GØDNING: Gylle og kløvergræsensilage skaffes lokalt. Kompost leveres direkte i bigbags fra Odense Renovation. Vegansk gødning leveres fra Farmergødning.dk. YaraSUNA leveres direkte fra Yara Danmark A/S.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2022, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  HAVRECYSTENEMATODER, antal levedygtige larve og æg/
  P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 31
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: min 2 kg pr. led. Der udtages en delprøve på 0,5 kg pr. parcel. OBS prøver til videresendelse. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SORTERING, % kerner > 2,5 mm
  VAND, % i kerne/frø
  SORTERING, % kerner > 2,8 mm
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P0715-09-2022, Før nedpløjning af efterafgrøde
  ParcelEFTERAFGRØDE karakter 0-10, 0=ingen efterafgrøde, 10=total dækning.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  KERNE/FRØ-PRØVER - PRØVEUDTAGNING OG ANALYSER: Der er vigtigt at der udtages store nok prøver på min. 2 kg pr. led (0,5 kg pr. parcel), som sendes til Teknologisk Institut, der analyserer for NIT-parametre, renhed og størrelsessortering. Resten af prøverne gemmes indtil ultimo december 2022.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Forsøgene er finansieret af PromilleafgiftsfondenFonden for Økologisk Landbrug samt Yara Danmark A/S..

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til specialkonsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: casl@icoel.dkk
  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel OK lab gylle.pdfFølgeseddel OK lab gylle.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk