Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020262222 Såtid og udsædsmængder i økologisk havre Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-03-2022
Fordelingsdato: 02-03-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: at undersøge, hvordan og i hvilket omfang såtidspunkt og udsædsmængde påvirker kvaliteten i økologisk grynhavre.

BAGGRUND: Havre er en dyrkningssikker økologisk afgrøde - den er sund, har god konkurrenceevne overfor ukrudt og god forfrugtsværdi. Havre udmærker sig desuden ved sine sundhedsfremmende egenskaber, og er en vigtig medspiller i den plantebaserede dagsorden, bl.a. som havregryn og havredrik, som også kan dyrkes til glutenfri kvalitet. Der mangler forsøgsbaseret viden om udsædsmængder og såtidspunkt i dyrkningen af økologisk grynhavre i relation til kvaliteten.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Anlægges på arealer med vårkorn med forfrugt korn eller bælgsæd. Landmandens generelle gødningsniveau skal ligge på minimum 65 kg og maksimalt 100 kg udnyttet N inklusiv eventuel forfrugtsværdi af bælgsæd. Forfrugt må ikke være havre. Der udtages jordprøver til analyse for havrecystenematoder inden anlæg af forsøget, hvis der har været dyrket havre inden for de sidste 3 år. Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Parcellerne anlægges så parcelstørrelsen passer med såmaskine og harve. Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen. Der oprettes værn, så det er muligt at så og harve på de forskellige såtidspunkter. Der ligges som minimum værn omkring blokke af hver såtid, samt evt. værn så kørespor i parceller undgås, hvis der skal foretages blindstringling.


DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
Såbeds-harvningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Hele forsøgsarealet jordbehandles omhyggeligt før 1. såtid for at opnå jævnt såbed. Alle markens behandlinger noteres under grundbehandlinger i PC-Markforsøg. Forsøget gødes som omgivende mark, der udtages en gylleprøve ved udbringing.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Udsædsmængde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00

Før såning
250 Spiredygt. kerner/m2
2Stadium 00
Før såning
350 Spiredygt. kerner/m2
3Stadium 00
Før såning
450 Spiredygt. kerner/m2


Faktor 2: Såtidspunkt
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-03-2022
Tættest muligt på 15. marts
(Såvindue mellem 7.-22. marts)
Så-dato
B01-04-2022
Tættest muligt på 1. april
(Såvindue mellem 23. marts-7. april)
Så-dato
C15-04-2022
Tættest muligt på 15. april
(Såvindue mellem 8.-20. april)
Så-dato
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Faktor 2, Såtidspunkt:
 • Led A: Såvindue mellem 7.-22. marts
 • Led B: Såvindue mellem 23. marts-7. april
 • Led A: Såvindue mellem 8. april -20. april
  OBS: Der må kun være én såtid indenfor hvert såvindue, og der skal minimum være 10 dage mellem hver såtid. Der må ikke sås senere end 20. april.

  Faktor 1, Udsædsmængde:
  Der såes hhv. 250, 350 og 450 kerner pr. m2. Ved beregning af udsædsmængde regnes med en markfremspiring på 85%.

  Forsøgsarealet pløjes og såbedsharves som omkringliggende mark inden første såtid. Inden anden og tredje såtid såbedsharves der før såning.
  Blindharvning skal kun foretages, hvis alle såtider kan behandles ensartet, ellers laves der ikke ukrudtsbekæmpelse efter såning.

 • UDSÆD: Sorten Delfin leveres af Teknologisk Institut. LFE'er laver selv udvejning.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2022, Før gødskning
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  Udtages kun, hvis der har været dyrket havre indenfor de seneste tre år.
  HAVRECYSTENEMATODER, antal levedygtige larve og æg/
  P0220-04-2022, Efter fremspiring, Når alle såtider er fremspiret
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: min 2 kg pr. led. Der udtages en delprøve på 0,5 kg pr. parcel.
  SORTERING, % kerner < 2 mm
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SORTERING, % kerner > 2,5 mm
  VAND, % i kerne/frø
  ledKERNE/FRØ-PRØVE .
  Udtages af TI, hvis muligt sendes ca. 650 g til afskalning. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  AFSKALLET FRØ, %
  HAVRE-SKAL, %
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  KERNE/FRØ-PRØVER - PRØVEUDTAGNING OG ANALYSER: Der er vigtigt at der udtages store nok prøver på min. 2 kg pr. led (0,5 kg pr. parcel), som sendes til Teknologisk Institut, der analyserer for NIT-parametre og renhed. Hvis vi finder et sted der kan afskalle kerner, ønskes dette. Der skal da medsendes håndholdte labels til afskallede kerner og skaller til returforsendelsen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden.

  KONTAKTPERSON Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Tove Mariegaard Pedersen: 4025 6333 eller på mail: tove@icoel.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  07-03-2022Tilrettet anlægsdata (slettet 3 småparceller ved siden af hinaden, til gengæld tilføjet værn om blokke samt så kørespor i parceller ved blindstringling undgås) (HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk