Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070322222 Stigende N - Kvælstofmængder til vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-03-2022
Fordelingsdato: 01-03-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effektiviteten af forskellige gødningstyper, tildelingsstrategier og gødninger med nitrifikationshæmmer.

BAGGRUND: Emissionsfaktoren for lattergas er som standard 1% for kvælstof i gødning. Tidligere forsøg i Danmark har vist generelt noget lavere emission fra kvælstof i handelsgødning end 1%, men med store variationer. Tilsætning af nitrifikationshæmmere har vist en reduktion af lattergasudledningen, men også med meget store variationer. Disse variationer begrundes i forskelle i mange faktorer såsom vejret, jordtypen, afgrøden, gødningstype og mange andre faktorer. Hvis danske differentierede nationale emissionsfaktorer skal findes, skal disse faktorer belyses yderligere.I disse forsøg måles der ikke på lattergas, men det undersøges om forskellige løsninger til at mindske lattergasudledningen fungerer rendt dyrkningsmæssigt.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller i forudgående efterår. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 2 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Sene behandlinger med græsmidler bør undgås, da det kan påvirke afgrødens farve. Det er meget vigtigt, at f.eks. svampeangreb ikke reducerer udbyttepotentialet. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
201-04-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
301-04-2022

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
401-04-2022

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
501-04-2022

Ved såning
160 kg N593 kg NS 27-4
601-04-2022

Ved såning
200 kg N741 kg NS 27-4
701-04-2022

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
St. 3140 kg N148 kg NS 27-4
801-04-2022

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
Nitrifikationshæmmer
901-04-2022

Ved såning
120 kg N571 kg Svovlsur ammoniak 21
1001-04-2022

Ved såning
120 kg N571 kg Svovlsur ammoniak 21
Nitrifikationshæmmer
1101-04-2022

Ved såning
120 kg N261 kg Urea 46
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Ved såning
  • I led 2-6 tildeles stigende mængder N som NS 27-4
  • I led 7 tildeles 80 kg N ved såning som NS 27-4
  • I led 8 tildeles 120 kg N i NS 27-4 coated med nitrifikationsinhibitor
  • I led 9 tildeles 120 kg N i svovlsur ammoniak
  • I led 10 tildeles 120 kg N i svovlsur ammoniak coated med nitrifikationsinhibitor
  • I led 11 tildeles 120 kg N i urea

Stadie 31
  • I led 7 tildeles 40 kg N i NS 27-4
GØDNING: Dangødning, Flex fertilizer gødning og NS 27-4 samt, Svovlsur ammoniak og NS 26-14 med og uden coatning leveres fra Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt. Ved udfordringer med at skaffe disse gødninger kontaktes Teknologisk Institut. NS 27-4 med coatning leveres direkte fra BASF. Vær opmærksom på at NS 27-4 coated på nitrifikationshæmmer skal bruges inden for 14 dage efter coating.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-03-2022, Før 1. gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, kg i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P02Stadium 22 - 23, Før 2. gødskning
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P0302-05-2022
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P0409-05-2022
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P0516-05-2022
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P0623-05-2022
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P07Stadium 31
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P08Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

YARA N-SENSORMÅLING: Der foretages ugentlige målinger med Yara N-sensor fra st. 22-23 og 4 uger frem Målingerne foretages af forsøgsenheden om mandagen og den genererede fil sendes umiddelbart efter måling til Jesper Juul Ulnitz, tlf 5075 3360, jesper.juul.ulnitz@yara.com, som sender resultaterne for N-optag retur till forsøgsenheden om onsdagen, Data indtastes i NFTS.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
24-03-2022Gødningsmængder i led 9, 10 og 11 er rettet. (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk