Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
011052222 Vårbygsorter, A og B sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-10-2022
Fordelingsdato: 20-02-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter, som er tilmeldt den to-årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste. Optagelse på den danske sortsliste giver adgang til optagelse på EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter, som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor forfrugt IKKE er græs.

  FORSØGSSTEDER: LFE 18 (Teknologisk Institut), LFE 33 (Nordic Seed Skive), LFE 33 (Nordic Seed Holeby), LFE 36 (Sejet), LFE 44 (Tystofte).

  ANLÆGSDATA: LFE 18: Design tilrettes af Teknologisk Institut efter tilbagemelding fra den forsøgsansvarlige, i hvor mange rækker forsøget skal anlægges. Tystofte tilretter design for de resterende forsøgsenheder.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:

  VÆKSTREGULERING:
 • Vurderes der at være behov for vækstregulering for at undgå lejesæd, behandles i stadie 31-33 med 0,2-0,3 l/ha Trimaxx M eller 0,3-0,5 l/ha Medax Top + 0,3-0,5 l/ha ammonium sulfat.
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Tørkeramte afgrøder må ikke behandles.

  PLANTEVÆRN:
 • Vejledning i bekæmpelse af sygdomme meddeles senere i en forsøgsmeddelelse på LandbrugsInfo.
 • Skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt, forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler.

  GØDNING:
 • Der gødskes som udgangspunkt efter Landbrugsstyrelsens N-norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes, at jordens gødningstilstand er så god, at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N-mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning.
 • Hvis det er muligt, placeres gødningen ved såning, alternativt nedharves den inden såning. På grovsandet jord med udvaskningsrisiko, deles kvælstofgødningen.
 • P og K tildeles efter behov.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding, vårbygApplaus
  Feedway
  Flair
  RGT Planet
  2Stadium 00Blanding, vårbygApplaus
  Feedway
  Flair
  RGT Planet
  3Stadium 00KWS Irina
  4Stadium 00RGT Planet
  5Stadium 00Scholar
  6Stadium 00Flair
  7Stadium 00Laureate
  8Stadium 00Prospect
  9Stadium 00Feedway
  10Stadium 00Focus
  11Stadium 00Applaus
  12Stadium 00Stairway
  13Stadium 00KWS Abbie
  14Stadium 00Wish
  15Stadium 00Skyway
  16Stadium 00LG Bronco
  17Stadium 00Firefoxx
  18Stadium 00Avenue
  19Stadium 00Vårbyg kasseret
  20Stadium 00CB Concord
  21Stadium 00CB Score
  22Stadium 00SY Tungsten
  23Stadium 00SY Solar
  24Stadium 00Vårbyg kasseret
  25Stadium 00KWS Thalis
  26Stadium 00KWS Premis
  27Stadium 00Blixen
  28Stadium 00CB Celina
  29Stadium 00NOS Upstairs
  30Stadium 00NOS Playmaker
  31Stadium 00NOS Gambit
  32Stadium 00SY418336
  33Stadium 00Spinner
  34Stadium 00LG Flamenco
  35Stadium 00Florence
  36Stadium 00Gretchen
  37Stadium 00Lexy
  38Stadium 00RGT Galactic
  39Stadium 00KWS Curtis
  40Stadium 00KWS Torgis
  41Stadium 00SJ 204329
  42Stadium 00SJ 215200
  43Stadium 00SJ 215364
  44Stadium 00SY419544
  45Stadium 00SY419554
  46Stadium 00CB20-0937
  47Stadium 00NOS 115.043-19
  48Stadium 00NOS 115.134-06
  49Stadium 00NOS 115.165-01
  50Stadium 00NOS 115.165-07
  51Stadium 00NOS 115.234-01
  52Stadium 00Maronis
  53Stadium 00LGBN17002-104
  54Stadium 00LG Bolero
  55Stadium 00RP21032
  56Stadium 00RP21034
  57Stadium 00SJ 216270
  58Stadium 00SJ 216304
  59Stadium 00SJ 227121
  60Stadium 00SJ 227170
  61Stadium 00SJ 227354
  62Stadium 00SJ 227578
  63Stadium 00SC 70506X
  64Stadium 00NORD 21/1118
  65Stadium 00NOS 116.006-08
  66Stadium 00NOS 116.087-03
  67Stadium 00NOS 116.106-08
  68Stadium 00NOS 116.109-10
  69Stadium 00NOS 116.192-13
  70Stadium 00NOS 116.247-04
  71Stadium 00LGBU19-4296-DA
  72Stadium 00KWS Falkis
  73Stadium 00KWS Emris
  74Stadium 00KWS 19/2658
  75Stadium 00KWS 19/2736
  76Stadium 00KWS Zeddis
  77Stadium 00KWS Nelis
  78Stadium 00SC 140-11
  79Stadium 00CB20-0954A
  80Stadium 00CB20-0954B
  81Stadium 00CB21-5014
  82Stadium 00CB21-5019
  83Stadium 00CB21-5020
  84Stadium 00CB21-6001
  85Stadium 00CB21-7001
  86Stadium 00LGBN17223-01
  87Stadium 00Winston
  88Stadium 00Br14171z21
  89Stadium 00SY419542
  90Stadium 00SY419626
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 300 spiredygtige kerner pr. m2. Tystofte/Teknologisk Institut sender udsæd og tilhørende beregnede udsædsmængder til LFE 33 og LFE 36, som selv vejer ud.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 37 - 69, -, Ved sygdomsangreb, der viser en sortsdifferentiering
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 1,25 kg pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SORTERING, % kerner > 2,5 mm
  VAND, % i kerne/frø
  SORTERING, % kerner > 2,8 mm
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 27, 35, 41
  KERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Dette er IKKE en ekstra prøveudtagning. Tystofte videresender prøver fra 3 lokaliteter til foderanalyse. Prøverne vælges ud efter høst. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  RÅASKE, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i råvare
  RÅFEDT, % i råvare
  EFOS Svin,
  EFOS i,
  FEsv (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  VAND, % i prøve
  FEso (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVER: Teknologisk Institut laver NIT-analyse, renhed og sortering på ledniveau på alle prøver fra LFE 18. Derefter videresender Teknologisk Institut hele ledprøven (5 kg) af alle A og B-sorter til Tystofte.
  Sejet, NordicSeed Skive og NordicSeed Holeby laver selv NIT-analyse og sender 5 kg pr. led af alle led til Tystofte.
  Efter høst vælger fagkonsulenten prøver ud til foderanalyse fra 3 lokaliteter. Enkeltforsøgene opdateres. Labels samt følgesedler til foderanalysen generes i NFTS og sendes til Tystofte, som sender 500 g-prøver af de udvalgte led (inkl. led 1) videre til Eurofins Agro Testing.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat, som skrives i PC-markforsøg under fanen Notater, vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  23-05-2022RAGT har valgt at der ikke skal måles udbytter på led 19 RGT Sirius i 2022 pga. den dårlige plantebestand i forsøgene. MEN
  30-05-2022Nordic Seed har valgt at trække Yoda fra forsøgene p.g.a. dårlig plantebestand. MIE
  30-05-2022Nordic Seed har valgt at trække Yoda fra forsøgene p.g.a. dårlig plantebestand. MIE  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk