Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070342222 Stigende N - Kvælstofmængder til vinterraps uden husdyrgødning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-07-2022
Fordelingsdato: 06-02-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge kvælstofbehov i vinterraps. Herunder at undersøge tidspunkt for tilførsel om foråret.

BAGGRUND: Forsøgene anvendes til at opnå forståelse for sammenhænge mellem kvælstofbehov og forfrugter, jordtyper, tidligere tilført husdyrgødning mv. Desuden anvendes forsøgene som grundlag for at fastsætte økonomisk optimale kvælstofnormer til vinterraps. Endelig skal forsøgene anvendes til at undersøge, om gødningsstrategien om foråret med fordel kan ændres, så en større andel kvælstof anvendes senere på foråret end normalt. Engelske undersøgelser tyder på, at for tidlig tildelt gødning til raps fører til produktion af for meget vegetativt materiale og for lidt frø. I 2022 forventes et relativt lavt kvælstofbehov på grund af den kraftigt udviklede raps i efteråret 2021. Derfor undersøges, hvordan delingsstrategien bør være i en kraftig raps med forventet lavt behov.

FORSØGSBETINGELSER: Forudsætningen for delingsstrategierne i led 7-9 er en kraftigt udviklet raps. Forsøget skal derfor anlægges i marker med en kraftig udvikling i efteråret 2021. Ved tilførsel af gødning i efteråret 2021 skal dette angives tydeligt i forsøget. Arealet må ikke være tilført mere end 50 kg N i efteråret.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg og S samt evt. mikronæringsstoffer. Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
201-03-2022

Først i marts
50 kg N192 kg NS 26-14
301-03-2022

Først i marts
50 kg N192 kg NS 26-14
01-04-2022

Først i april
50 kg N192 kg NS 26-14
401-03-2022

Først i marts
50 kg N192 kg NS 26-14
01-04-2022

Først i april
100 kg N385 kg NS 26-14
501-03-2022

Først i marts
50 kg N192 kg NS 26-14
01-04-2022

Først i april
150 kg N577 kg NS 26-14
601-03-2022

Først i marts
50 kg N192 kg NS 26-14
01-04-2022

Først i april
200 kg N769 kg NS 26-14
701-03-2022
Først i marts
30 kg N115 kg NS 26-14
15-03-2022
Medio marts
70 kg N269 kg NS 26-14
801-03-2022
Først i marts
30 kg N115 kg NS 26-14
01-04-2022
Først i april
70 kg N269 kg NS 26-14
901-04-2022
Først i april
100 kg N385 kg NS 26-14
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Al kvælstofgødning tilføres i form af NS 26-14
  • Led 2-8 tilføres kvælstof første gang primo marts.
  • Led 7 tilføres kvælstof anden gang midt i marts
  • Led 3-6 og 8 tilføres kvælstof anden gang primo april.
  • Led 9 tilføres al kvælstof ad én gang primo april

GØDNING: NS 26-14 leveres af Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2022, Før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P0201-03-2022, før 1. gødningstildeling
ForsøgFOTO digital.
Foto taget af afgrøden lodret ned fra ca. 1½ meters højde. Fotoet uploades til NFTS.
 
P03Stadium 84
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
 
ParcelSKULPESVAMP % dækning på grønne plantedele.
 
ParcelRODHALSRÅD % planter m.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P04Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
1000 KORNSVÆGT, g
OLIE, % i tørstof
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
08-07-2022Bedømmelse af gråskimmel er ændret fra % dækning til % planter med.(RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk