Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030372222 Typer af efterafgrøder i majsmarker med forskellig frugtbarhed Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-05-2022
Fordelingsdato: 01-03-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af typen af efterafgrøde for udbytte og kvalitet i majsmark med forskellig frugtbarhed, samt at finde den optimale kombination af et stort majsudbytte og en god dækning af efterafgrøden.

BAGGRUND: Det er vigtigt, at de lovpligtige og frivillige efterafgrøder, samt efterafgrøder i majs til opfyldelse af grønne marker på undtagelsesbrug er godt og sikkert etableret, så de kan leve op til kravene i en eventuel kontrol. Opfylder efterafgrøden ikke kravene til dækning ved kontrol kan der ske fradrag i EU’s grønne støtte. En sikker etablering kan opnås ved, at så en egnet type efterafgrøde på det rigtige tidspunktgt og anvende en såteknik, som sikrer, at frøene ligger i korrekt dybde og har god kontakt med fugtig jord. I praksis sås efterafgrøden 6-7 uger efter majssåning. Der er behov for at undersøge hvordan tidligere såning af forskellige tyder af efterafgrøder påvirker etableringen af efterafgrøden og udbytte og kvalitet i majsen.


FORSØGSBETINGELSER: Der anlægges 2 forsøg i LFE 11. Der anlægges et forsøg i en majsmark med forforfrugt kløvergræs og et i en majsmarker efter flere års majs- eller korndyrkning. Forsøgene lægges i sammer marker som 070922222-001 og 070932222-001 på JB 1 eller 3 med pløjning og vanding. Der skal være mulighed for optimal vanding efter Vandregnskab Online. Forsøgsarealet skal være fri for kvik og andet rodukrudt. Jordtypen skal være meget ensartet, og marken skal være i god kultur og have reaktionstal over 5,8. Teknologisk Institut sår majs, efterafgrøde og høster forsøget.


FORSØGSSTEDER: Der anlægges 2 forsøg ved LFE 11 (LandboSyd).


ANLÆGSDATA: Bruttoparcellerne anlægges i en længde på 15 m. x 4 rækker (3 m.). Nettoparcellerne er arealet mellem de 2 majsrækker mellem hjulsporene fra såningen og radrensningen. Der må ikke være hjulspor i nettoparcellerne. Der skal være et passende ekstraareal på marken til indstilling af radrenser med såudstyr. Umiddelbart efter sidste såtid af efterafgrøder (6 uger eftermajssåning) etableres parcelgrænserne og parcellen afkortes til en længde på 10 m.


DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 48m2. Høstparcel minimum 13,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Forsøget gødskes med gylle og startgødning som den omgivende mark. Der må ikke anvendes herbicider ud over de i planen angivne.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrødestrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Alm.rajgræs8 kg Indicus
2Alm.rajgræs14 kg Polim
3Hybrid rajgræs18 kg Storm
4Ital.rajgr.10 kg Sikem
5Hundegræs5 kg Amba
6Cikorie2,5 kg Spadona
Alm.rajgræs7 kg Polim
7Cikorie5 kg Spadona


Faktor 2:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A2 uger efter såning af majsen0,1 kg Tocalis
5,6 g Harmony 50 SX
0,5 l Renol
4 uger efter såning af majs0,1 kg Tocalis
30 g MaisTer
0,4 l MaisOil
0,15 l Starane 333 HL
6 uger efter såning af majsRadrensning
SåningEfterafgrøde
B2 uger efter såning af majs0,1 kg Tocalis
5,6 g Harmony 50 SX
30 g MaisTer
0,4 l MaisOil
4 uger eftersåning af majsRadrensning
SåningEfterafgrøde
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Tidspunkterne for ukrudtsbekæmpelse og såning af efterafgrøder i forhold til såning af majs SKAL overholdes.

2 uger efter majssåning:
 • Faktor A: behandles med 0,5 l Calisto, 5,6 gr. Harmony SX + 0,5 l.Renol
 • Faktor B: behandles med 0,5 l Calisto, 5,6 gr. Harmony SX , 30 gr. MaisTer + 0,4 l MaisOil
  4 uger efter majssåning:
 • Faktor A: behandles med 0,5 l Calisto, 30 gr. MaisTer + 0,4 l MaisOil og 0,15 l. Starane
 • Faktor B: Radrenses og der sås efterafgrøder i følge plan
  6 uger efter majssåning:
 • Faktor A: Radrenses og der sås efterafgrøder i følge plan

  SÅNING AF EFTERAFGRØDE: Efterafgrøden radsås i forbindelse med radrensning i 1,5 cm dybde. Efterafgrøde sås samtidigt med såning af efterafgrøde i 070922121 og 070932121

 • UDSÆD: Forsøgene anlægges i sorten Prospect som leveres af Teknologisk Institut.

  GØDNING: Skaffes lokalt

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 16, Ved såning af efterafgrøde
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0205-09-2022, September
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker i nettoparcellen, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  De 5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen i hele nettoparcellen
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De 5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter i hele høstparcellen tælles og indberettes sammen med m2 måleflade. OBS: Denne metode afviger fra tidligere år, se tekstafsnit om PLANTEBESTAND
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P0325-09-2022, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  EFOS, %, (kvæg)
  NDF, % i tørstof, total
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  iNDF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE 2 til Koldkærgård.
  TØRSTOF, % af råvare
  P0414-10-2021
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen i hele nettoparcellen
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  P0528-10-2022
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen i hele nettoparcellen
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekst afsnit DRONE.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelPLANTEDÆKKE (drone juli) % dækning.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   


  PLANTEDÆKKE EFTERAFGRØDE:
  Bedømmelsen skal foregå mellem de to majsrækker som er mellem hjulsporene, og som afgrænser nettoparcellen.

  PLANTEBESTAND
  Plantebestanden afrapporteres som antallet af planter i hele høstparcellen, hvor målefladen også angives. Se Se Plantetal/Plantebestand for majs

  FOTO DIGITAL: Til hver måletid tages et foto pr. parcel, der skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Billedet skal tages lodret ned på jorden mellem de to majsrækker i nettoparcellen, således at majsrækkerne lige netop kan anes i siderne af billedet. Den første gang der tages foto, udvælget et sted i parcellen som er repræsentativ for hele parcellen. Dette sted markeres med min 2 pæle i jorden der afgrænser området der fotograferes, således at der tages foto på nøjagtig samme sted ved efterfølgende måletid. Hver enkelt billede navngives så det er muligt at identificere oprindelsen.

  Billederne navngives med forsøgsnummer, led og gentagelse og sendes til Torben Pedersen, tep@teknologisk.dk på mail

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 1. Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Se Vejledning.

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 or mail mam@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Harmony 50 SX GHS09
  MaisOil GHS07
  MaisTer GHS07 GHS09
  Renol GHS05
  Starane 333 HL GHS07 GHS09
  Tocalis GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk