Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030352222 DEMO: Monitering af typer af efterafgrøder i majs med drone og satellit Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-11-2022
Fordelingsdato: 01-03-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse dækningen af typer af efterafgrøder på grundlag af drone- og satellitdata.

BAGGRUND: Demonstrationen har til formål at belyse dækningen af forskellige typer af efterafgrøder ved hjælp af drone og satellitdata.

FORSØGSBETINGELSER: I LFE10 vælges 2 regulære og ensartede og ikke for kuperede majsmarker, som er mindst 100 meter lange. Forfrugten skal være majs. Jordtypen skal være JB 1 eller 3 med vanding. Markerne skal være med pløjning og uden kvik og hanespore. Majsmarkerne vælges hos landmænd, hvor majsen normalt står godt, sås rettidigt, uden betydeligt ukrudt, er i god vækst, og som repræsenterer majsen i området.

Den ene mark skal være hos en landmand, som får efterafgrøden radsået med trykhjul.

Den anden mark skal være hos en landmand, som får efterafgrøden sået af en maskinstation, som bredsår og nedharver frøene efter radrenserskærene.

I begge marker skal efterafgrøden sås i forbindelse med radrensning, når majsen har 5 blade, ca. 5 uger efter majssåning. Forinden er marken sprøjtet mod ukrudt 2 gange, henholdsvis, når majsen har 2 og 4 blade, ca. 2 og 4 uger efter majssåning.


ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i storparceller i markens længde. Parcellerne skal mindst være 24 m brede for at have nok bredde til at validere satelitdata og mindst 100 m lange. Parcellerne kan ligge ved siden af hinanden i hele markens længde. Parcellerne kan også ligge i forlængelse af hinanden. Forsøget opmåles med RTK ved såning af efterafgrøderne. Når majsen er høstet, afsættes hjørnerne af parcellerne med RTK-GPS, og disse markeres i marken så de er synlige på dronebilledet, se tekstafsnit DRONEFOTO.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 1 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 2400m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
UkrudtsbekæmpelseBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING:
 • Forsøget behandles som omgivende mark med undtagelse af såning af efterafgrøde.
 • Under grundoplysninger oplyses majssort og forfrugt.
 • Under grundbehandling oplyses sådato for majs, gødskning samt midler, datoer og doseringer anvendt ved ukrudtsbekæmpelse, datoer og mængder for vanding samt høstdato.
 • Majsens udviklingsstadium ved såning af efterafgrøde angives under forsøgsbehandlingerne.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Teknik til såning af efterafgrøder
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 15
  Efterafgrøde, alm. rajgræs, sildig, 2N, fodertype
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  2Stadium 15
  Efterafgrøde, alm. rajgræs, sildig, 2N, fodertype
  Alm.rajgræs8 kg Kimber
  3Stadium 15
  Efterafgrøde, alm. rajgræs, sildig, 4N, fodertype
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  4Stadium 15
  Efterafgrøde, alm. rajgræs, sildig, 4N, fodertype
  Alm.rajgræs14 kg Polim
  5Stadium 15
  Efterafgrøde, alm. rajgræs, sildig, fodertyper, 50% 2N + 50% 4N
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  4 kg Indicus
  6Stadium 15
  Hybridrajgræs
  Hybrid rajgræs14 kg Storm
  7Stadium 15
  Ital. Rajgræs, 2N
  Ital.rajgr.10 kg Sikem
  8Stadium 15
  Hundegræs, slættype
  Hundegræs5 kg Amba
  9Stadium 15
  Efterafgrøde, 50 % alm. rajgræs, sildig, 2N + 50 % cikorie
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Cikorie2,5 kg Spadona
  10Stadium 15
  Efterafgrøde, Cikorie
  Cikorie5 kg Spadona
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Såning af efterafgrøder udføres senest 6 uger efter majssåning, når majsen har 5-6 blade. Teknikken til såning af efterafgrøden beskrives i et notat og ledsages af foto af udstyret. Parcellernes bruttoareal og den udsåede mængde frø pr. parcel indberettes i P01 (*1 og *2). Den udsåede mængde frø beregnes som forskellen mellem vægten af frø, som fyldes i såkassen, og vægten af frø, som er til rest efter såning af parcellen.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 15, Ved anlæg
  Parcel*1 .
  Bruttoareal for parcellen, m2
   
  Parcel*2 .
  Frømængde udsået i parcellens bruttoareal, kg
   
  P0220-07-2022, Juli, når efterafgrøden er i st. 12-20
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen vurderes
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Dækning af jordoverfladen med tokimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  Dækning af jordoverfladen med enkimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat.
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem to majsrækker og skal vise, hvor godt efterafgrøden er etableret. Placeringen markeres med pæle i jorden. Se tekstafsnit FOTO
   
  ParcelPLANTEBESTAND græs, planter/m2.
  Bestand af græsefterafgrøde. Se tekstafsnit VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  P0315-09-2022, September
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen vurderes
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Dækning af jordoverfladen med tokimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  Dækning af jordoverfladen med enkimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat.
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem to majsrækker og skal vise, hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO
   
  P0401-11-2022, November, Efter høst af majs
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen vurderes
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Dækning af jordoverfladen med tokimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  Dækning af jordoverfladen med enkimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelPLANTEDÆKKE (drone) % dækning.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS satellit, .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS satellit.
   
  ParcelPLANTEDÆKKE (satellit) % dækning.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
 • 20. juli - eller så snart efterafgrøden er i st. 12-13 - bedømmes der afgrødedækning, tokimbladet ukrudt, græsukrudt og plantebestand af efterafgrøden. Alle parceller fotograferes på et repræsentativt sted, se tekstafsnit FOTO.
 • Optælling af plantebestand af efterafgrøden foretages 2 steder pr. parcel på et repræsentativt sted i parcellen. I hele bredden mellem 2 majsrækker optælles antal planter på 67 x 75 cm. Tæl ikke i kørespor. Tællefelterne udvælges tilfældigt, hvilket kan gøres ved på forhånd præcist at fastlægge et antal meter mellem de to tællefelter, f.eks. 15 m. De to tal lægges sammen og indberettes som planter pr. m2.
 • Den 15. september og 1. november bedømmes der afgrødedækning, tokimbladet ukrudt og græsukrudt. Alle parceller fotograferes.
 • Bedømmelserne 20. juili, 15. september og 1. november efter høst, SKAL foretages de samme steder i marken. Ved alle bedømmelserne skal det undgås at bedømme i hjulspor/kørespor.

 • FOTO: Til hver måletid tages et foto pr. parcel, der skal vise, hvor godt efterafgrøden er etableret. Billedet skal tages lodret ned på jorden imellem 2 majsrækker, således at majsrækkerne lige netop kan anes i siderne af billedet. Den første gang der tages foto, udvælges et sted i parcellen, som er repræsentativ for hele parcellen. Dette sted markeres med min. 2 pæle i jorden, der afgrænser området der fotograferes, således at der tages foto på nøjagtig samme sted ved efterfølgende måletid. Billederne sendes til Martin Mikkelsen, mam@seges.dk på mail, USB stick eller via dropbox. Desuden oploades fotos i NFTS.
  Hvert enkelt billede navngives, så det er muligt at identificere oprindelsen, eksempelvis med forsøgsnummer, måletid og led.

  DRONE Der skal tages dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI. Forsøgsarealet overflyves med drone omkring 1. november. Forinden genafsættes de 4 hjørner af forsøget med RTK-GPS, og disse markeres i marken så de er synlige på dronebilledet, f.eks. med hvide plasticlåg.

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med sådato, majssort, dosis, middeller og datoer for ukrudtsbekæmpelse, milimeter og dato for vanding samt høstdato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet..

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af såbed ved etablering af efterafgrøder
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  Der laves notat med vedhæftet shapefil af parcellernes hjørnekoordinater.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk