Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030112222 Typer af startgødning til majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-11-2022
Fordelingsdato: 09-03-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af placering og startgødningens indhold af N og P for udbytte og kvalitet.

BAGGRUND: Med begrænsningerne i anvendelsen af fosfor er der behov for at få undersøgt, hvilke typer af startgødninger og hvilken placering, som har den største effekt på udbyttet.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i majsmarker med Rt på mindst 5,8, forfrugt majs og med pløjning. Forfrugten må ikke have været græs/kløvergræs i de seneste 5 år. Forsøgsarealet skal være kvikfrit, og jordtypen skal være meget ensartet. Fosfortallet skal være maks. 4,0.
I LFE 6 og LFE 11 anlægges forsøgene på JB 1-3, hvor de SKAL vandes optimalt efter Vandregnskab Online.
I LFE 1 anlægges forsøget på JB 2 eller 4.

ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk Institut: Sår og høster forsøget

ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 12 x 3,0 m (4 rk.). Høstparcel 9 x 1,5 m (2 rk.). Majsen i marken omkring forsøget sås helt ind til forsøget. Parcelgrænser skal opsprøjtes når majsen har 4-6 blade. Majsplanter i gange mellem parcelrækker må ikke sprøjtes væk og må ikke fjernes før umiddelbart før høst. Parcelgrænserne lægges således, at høstparcellerne ligger midt i parcelrækken, så der er planter udenfor høstparcellen i begge ender. Høstparcellen udgør de midterste 2 rækker i parcellen.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 13,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
 • Forsøgsarealet tilføres 200 kg total N i kvæggylle, som nedfældes før pløjning.
 • På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden gødskning udover grund- og forsøgsgødning. Ellers behandles forsøget som omgivende mark.
 • Ukrudtsbekæmpelsen foretages som i den omgivende mark. Forsøget SKAL holdes fri for ukrudt.

  VANDING: I LFE 6 Nord, 6 Syd og LFE 11skal forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  30 kg N111 kg NS 27-4
  2Stadium 00

  Ved såning
  30 kg N111 kg NS 27-4
  Placeret traditionelt
  3Stadium 00

  Ved såning
  30 kg N142,8 kg Svovlsur ammoniak 21
  Placeret traditionelt
  4Stadium 00

  Ved såning
  17 kg N87 kg NP 20-9-0 m. S
  7,5 kg PPlaceret traditionelt
  Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  13 kg N48 kg NS 27-4
  5Stadium 00

  Ved såning
  27 kg N174 kg NP 20-9-0 m. S
  15 kg PPlaceret traditionelt
  6Stadium 00

  Ved såning
  18,3 kg N71,5 kg NP 26-6-0
  4 kg PPlaceret traditionelt
  Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  11,7 kg N43 kg NS 27-4
  7Stadium 00

  Ved såning
  34,3 kg N134 kg NP 26-6-0
  7,5 kg PPlaceret traditionelt
  8Stadium 00
  27,6 l. Bio P11 koncentreret i liter = 27,6 l./ha.
  Ved såning
  0 kg N27,6 l Bio P11
  4 kg PPlaceret i såsporet
  Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  30 kg N111 kg NS 27-4
  9Stadium 00
  27,6 l. Bio P11 fortyndet til dobbel mængde i liter = 55,2 l./ha.
  Ved såning
  0 kg N27,6 l Bio P11
  27,6 l Vand
  4 kg PPlaceret i såsporet
  Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  30 kg N111 kg NS 27-4
  10Stadium 00
  27,6 l. Bio P11 fortyndet til tredobbel mængde i liter = 82,5 l./ha.
  Ved såning
  0 kg N27,6 l Bio P11
  55,2 l Vand
  4 kg PPlaceret i såsporet
  Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  30 kg N111 kg NS 27-4
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  SÅNING: Forsøget sås med Teknologisk Instituts såmaskine, og det skal aftales i god tid med Per Roed, Teknologisk Institut, tlf. 7220 3391. Majsen sås i sidste halvdel af april, så snart jordtemperaturen er 8 ºC, og der er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der sås 10 majsfrø pr. m2 af sorten Pinnacle svarende til 13,3 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant frø. Startgødning SKAL placeres i 10 cm dybde og 5 cm ved siden af frøene i led 2-7 og direkte i såsporet i led 8-10.


  1. Gødningstildeling placeret ved såning:
  Traditionel placering i led 2-7:
 • I led 2: 111 kg NS 27-4 pr ha
 • I led 3: 142,8 kg. Svovlsur ammoniak (21-24) pr. ha.
 • I led 4-5: 18-20 Diamonfosfat hhv. 75 og 150 kg. pr.ha.
 • I led 6-7: NP 26-6 (Yara) hhv. 71,4 og 134 kg. pr. ha.
 • I led 8: 27,6 liter P11 i såsporet
 • I led 9 : 27,6 liter P11 + 27,6 liter vand = 55,2 liter i såsporet
 • I led 10: 27,6 liter P11 + 55,2 liter vand = 82,5 liter i såsporet
 • 2. Gødningstildeling bredspredt umiddelbart efter såning:
 • I led 1, 8, 9 og 10: 111 kg NS 27-4 pr. ha
 • I led 4: 48 kg NS 27-4 pr. ha
 • I led 6: 43 kg NS 27-4 pr. ha

 • GØDNING: Startgødning og forsøgsgødning leveres af Teknologisk Institut.

  UDSÆD: Udsæd leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2022, April, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 18 - 19, Juni
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
  Karakter 0-10, 0 er uens udviklet planter, 10 er helt ens udviklet planter.
   
  P03Stadium 83, Før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder så meget, at de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m række.
  Antal planter tælles på 9 m række i høstparcellen. Se tekstafsnit om PLANTEBESTAND.
   
  P04Stadium 83 - 85, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  iNDF, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  TØRSTOF, % af råvare


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PLANTEBESTAND: Plantebestand afrapporteres som antal talte planter på 9m række i høstparcellen. Mangler der planter i den anden høstrække end den der tælles i, så skrives notat herom.

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 4. Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Se Vejledning. Majsen høstes med 30 cm stubhøjde.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for fagligt notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk