Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
021012222 Havresorter, økologisk Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-09-2022
Fordelingsdato: 05-03-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge sorternes ydeevne og dyrkningsegenskaber ved økologisk dyrkning.

BAGGRUND: I de økologiske sortsforsøg undersøges sorternes dyrkningsegenskaber under økologiske dyrkningsforhold ved relativt lavt gødningsniveau. Sorterne er tilmeldt af firmaer, og resultater offentliggøres påi SortInfo. Forsøgene er placeret på fire lokaliteter fordelt i hele landet. De økologiske sortsforsøg understøtter de økologiske landmænds muligheder i forbindelse med sortsvalg.

FORSØGSBETINGELSER: Skal anlægges i samme mark som forsøg 021042222 og 021082222. Må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning. Må kun anlægges på planteavlsbrug og arealet må maksimalt gødskes med 50 kg udnyttet N pr. ha.
Der udtages jordprøver til analyse for havrecystenematoder inden anlæg af forsøget, der dækker forsøgsarealet for 021012222, 021042222 og 021082222, dvs. der udtages en fællesprøve.
Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Anlægges på arealer uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk i en mark med vårsæd (korn), så vidt muligt i en vårbygmark.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk Institut sår og høster forsøget hos LFE 11.

ANLÆGSDATA: Forsøget skal anlægges med småparcelteknik. Anlægges i 1, 2, 3 eller 6 kolonner. Det meddeles Teknologisk Institut hurtigst muligt, hvor mange kolonner forsøget anlægges i.
Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen.
Bruttoparcellængde 12 m.
Det sikres, at der afsættes kørespor/værn, så kørsel med harve, gyllevogn eller andet udstyr i marken ikke påvirker parcellerne. Parcellængde tilpasses således, at der er mindst 0,5 m fra kørespor med gyllevogn til parcelgrænsen. Kørespor må altså IKKE være parcelgrænse.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 6 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
GØDNING: Forsøget skal gødes med max. 50 kg udnyttet N pr. ha for at kunne vise, hvad sorterne kan yde ved en gennemsnitlig kvælstoftilførsel på en planteavlsbedrift. Husdyrgødning skal spredes jævnt på hele forsøgsarealet.

UKRUDTSBEKÆMPELSE: Der skal foretages en optimal ukrudtsbekæmpelse ved 1-2 blindharvninger. Der blindharves i agerretningen, på tværs af parcellerne.
Arealet bør kun ukrudtsharves efter fremspiring, såfremt det er aftalt med Tove Mariegaard Pedersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00BlandingDelfin
Symphony
Caddy
2Stadium 00Nemesis
3Stadium 00Elison
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsæden skal sås i et bekvemt og fast såbed.

UDSÆD: Udsædsmængden er beregnet til 375 spiredygtige kerner pr. m².
Til LFE 6 (Nord) og LFE 11 leveres udsæden afvejet og opsorteret til 12 x 1,25 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut.
LFE 16 og LFE 44 modtager de beregnede udsædsmængder og udsæd i bulk fra Teknologisk Institut og vejer selv ud.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Der udtages en fællesprøve for fs. 021012222, 021042222 og 021082222. Brug kun en label til mærkning af prøven.
KT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
Der udtages en fællesprøve for fs. 021012222, 021042222 og 021082222. Brug kun en label til mærkning af prøven.
HAVRECYSTENEMATODER, antal levedygtige larve og æg/
P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 14 - 15, 4.-5. blad helt udfoldet
ParcelPLANTEDÆKKE, st. 14-15 (drone) % dækning.
Flyves i 20-30 meters højde.
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
 
ParcelRUST % dækning.
 
P05Stadium 70 - 75
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
 
ParcelRUST % dækning.
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
Måles i cm fra jord til start af aks.
 
ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
 
ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
 
P07Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
HL-VÆGT, kg
RÅPROTEIN, % i tørstof
led1000 KORNSVÆGT g.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

KERNE/FRØ-PRØVER: Der udtages 500 g i hver parcel, som sendes til Teknologisk Institut, der laver ledprøver og analyserer dem for NIT-parameter og renhed. Prøverne gemmes indtil ultimo december 2022. LFE 44 (Tystofte) gennemfører selv analyserne.

DRONE Det er vigtigt, at dronefotos tages rettidigt ved stadie 14-15. Hvis afgrøden er blevet for fremskreden, når der skal flyves med drone, kontaktes Tove Mariegaard Pedersen for at aftale nærmere. Der skal tages dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg under fanen Noter vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til specialkonsulent Tove Mariegaard Pedersen: 40 25 63 33 eller på mail: tove@icoel.dk

Rettelser:
DatoTekst
27-06-2022Flyttet sygdomsbedømmelser st. 70-77 i P07 til P05, så de kommer i kronologisk rækkefølge (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk