Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020422222 Nedmuldningsstrategier for økologisk kløvergræs - med lattergasmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-06-2022
Fordelingsdato: 15-03-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge lattergasemission ved forskellige nedmuldningsstrategier i økologisk kløvergræs i foråret efterfulgt af såning af vårsæd i korn.

BAGGRUND: Det er ofte drøftet, men ikke tidligere undersøgt, om den lattergasemission, der sker i forbindelse nedpløjning af efterafgrøder eller omlægning af græsmarker, der betyder øget omsætning i jorden, fører til nettotab eller -lagring af kulstof. Det skal derfor undersøges, hvor stor lattergasemissionen reelt set er ved omlægning af en græsmark under danske forhold og dermed om flerårige græsmarker kan anses som et klimavirkemiddel eller ej.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i en økologisk kløvergræsmark til omlægning/pløjning i foråret med efterfølgende vårsæd (korn). Der udføres to forsøg. Ét forsøg anlægges på JB5-7 (LFE 18) og ét forsøg anlægges på JB1-2 (LFE 6). Der må ikke gives gødning på forsøgsarealet. Forsøgets høstes ikke forsøgsmæssigt, men afsluttes efter sidste udtagning af gasprøver. Der udtages lattergasmålinger igennem hele vækstsæsonen (18-20 gange).

VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsætning så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

ARBEJDSFORDELING: I forsøget ved LFE4 foretager Teknologisk Institut lattergasprøveudtagning, jord- og fugtighedsmåling samt N-min prøver på parcelniveau, LFE4 står for øvrige opgaver inkl. isætning og fjernelse af rammer ved markoperationer,

ANLÆGSDATA: Forsøget skal randomiseres. Det kan anlægges på forskellige måder ift. hvad der er praktisk muligt på arealet, se skitse for designforslag. Parcelbredde afgøres af arbejdsbredde på udstyr, og der er dermed ikke krav til ens parcelbredde for behandlingerne, dog minimum 3 m bredde, så der er plads til at installerer målerammer. Parcellerne skal være tydeligt markeret, så rammerne til lattergasmålingerne kan placeres i midten af parcellerne. Rammerne afsættes med stang-GPS så det er muligt at placere målekamrene på præcis samme sted i parcellen efter jordbearbejdning.
Reducer færdsel omkring rammen i forbindelse med prøvetagning til et minimum.
Det anbefales at der skiltes omkring forsøget, for at undgå unødig færdsel på arealet.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
Gødskning og sprøjtningBlindstriglingBåde mark og forsøg
RadrensningBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må IKKE udbringes gødning på forsøgsarealet og der må IKKE foretages anden jordbearbejdning på forsøgsarealet end angivet i forsøgsplanen. Der udføres såning og ukrudtsbekæmpelse i forsøget som i den omgivende mark. Det skal tilstræbes, at såbedstilberedning og såning foregår indenfor 1-2 dage af hensyn til fjernelse og geninstallation af rammer. Se afsnit nedenfor.

INSTALLATION AF RAMMER: I denne forsøgsserie anvendes ramme+kammersæt af 75 x75 cm. Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet og derfor anbefales det, at der bruges GPS.
Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i PC Markforsøg, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og registreres ikke i PC Markforsøg.

Såning og ukrudtsbekæmpelse foretages af forsøgsvært og det er vigtigt, at den forsøgsansvarlige er i tæt dialog med forsøgsværten om tidspunkt for markoperationer. Når datoer for disse operationer kendes, kontaktes Ann Britt Værge, TI, så prøveudtagningsplanen kan tilpasses herefter.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Nedmuldningsstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
111-04-2022
Kløvergræs efterlades uberørt.
Ubehandlet
01-06-2022
Høstes med græshøster
Slæt
01-07-2022
Høstes med græshøster
Slæt
211-04-2022
Pløjning
311-04-2022Fræsning
11-04-2022
Lige efter fræsning
Pløjning
404-04-2022
7 dage før pløjning
Afpudsning
11-04-2022
Pløjning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Tidspunkt for behandlinger koordineres med Teknologisk Institut i god tid inden (Ann Britt Værge, Teknologisk Institut, abv@teknologisk.dk, 7220 1032). Tidspunkt for både grund- og forsøgsbehandlinger har indflydelse på udtagningsplanen, som skal opdateres ud fra behandlingstidspunkterne. I tilfælde af vådt føre, kontaktes Ann Britt Værge også.

7 dage før pløjning:
 • I led 4 afpudses kløvergræs

  Ved jordbearbejdning:
 • I led 1 efterlades kløvergræs uberørt som kontrol, dvs. der udføres ingen jordbearbejdning
 • I led 3 udføres fræsning af jorden umiddelbart før pløjning
 • I led 2-4 foretages pløjning

  Ved/efter såning af vårsæd (korn):
 • I led 1 efterlades kløvergræs uberørt som kontrol, dvs. der udføres ingen behandlinger. Græsset afpudses og fjernes helt, ca. 2 gange i løbet af måleperioden, og datoer for dette registreres.
 • I led 2-4 sås vårbyg efter pløjning og såbedstilberedning
 • I led 2-4 udføres blindharvning 3-5 dage efter såning
 • I led 2-4 udføres radrensning ca. 14 dage efter såning

  I løbet af vækstsæsonen:
  I led 1 afpudses græsset (slæt med grønthøster) 2 gange pr. sæson hhv. 1. jumi og 1. juli. Formålet er at græsset ikke sætter frø og bliver et ukrudtsproblem for forsøgsværten i den kommende sæson. Det er vigtigt, at al den afslåede biomasse fjernes fra parcellen., og at slæt ikke tages kort forud for lattergasprøveudtagning.

 • UDSÆD: Der anvendes landmandens udsæd.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2022, Før behandlinger
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
  Der indsættes notat med beskrivelse af græsmarkens tilstand før behandling.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  KULSTOF, % i tørstof
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ForsøgAFGRØDEHØJDE cm målt med plademåler.
   
  ForsøgUKRUDT karakter 0-10, 0=ingen ukrudt, 10=tæt ukrudtsbestand.
   
  ForsøgPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøvemængde: 300-400 g. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  OBS: UDTAGES PÅ FORSØGSNIVEAU! Planteprøve til Arealbestemt kvælstofoptagelse (metode 1). Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  KULSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  C/N FORHOLD,
  ParcelKLØVER (CloverSense) % dækning.
  Kløverandel registreres med CS-app
   
  P0205-04-2022, Efter afpudsning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
  Indberettes via OneDrive
   
  P0306-04-2022, M01
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0408-04-2022, M02
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0511-04-2022, Geninstallation af rammer efter nedmuldning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
   
  ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
   
  P0612-04-2022, M03
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  P0715-04-2022, M04
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0819-04-2022, M05
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0922-04-2022, M06
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1025-04-2022, M07
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1128-04-2022, M08
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P1202-05-2022, M09
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1306-05-2022, M10
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1410-05-2022, M11
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1517-05-2022, M12
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  P1624-05-2022, M13
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1731-05-2022, M14
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1801-06-2022, Geninstallation af rammer efter slæt led 1
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
   
  ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
  Indberettes via OneDrive
   
  P1908-06-2022, M15
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2014-06-2022, M16
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P2121-06-2022, M17
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2228-06-2022, M18
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2301-07-2022, Geninstallation af rammer efter slæt led 1
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
   
  ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
  Indberettes via OneDrive
   
  P2405-07-2022, M19
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2512-07-2022, M20
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2615-07-2022, Efter, sidste måledag
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ForsøgFJERNELSE AF RAMMER dato for.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR FJERNELSE Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ParcelKUMULATIV FLUX N2O-N kg/ha.
  Udfyldes af TI
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg. Afgrøde indberettes ligeledes, så det fremgår hvornår græsmarken blev anlagt.

  PLANTEPRØVE: Skal udtages på forsøgsniveau, men er oprettet til kun er skulle tages kun i led 1. dette skyldes at systemet ikke kan udskrive labels og følgesedler, hvis planteprøven er på forsøgsniveau. Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse. Det er alt plantedække, som afklippes.

  JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor sker i forbindelse med installation af rammer første gang, jf. datoer angivet under måletider. Tomst-jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres forsigtigt i jorden tæt på rammen i standardforsøgsled 2 i 1.gentagelse. Jordsensorens ID registres i et notat. Tomst-jordsensoren fjernes først, når rammerne fjernes efter sidste måletid.
  Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til PC Markforsøg.

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i PC Markforsøg. Husk ligeledes at indtaste tidsregistreringsark via OneDrive.
  Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
  Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.
  Ved spørgsmål kontakt Ann Britt Værge, abv@teknologisk.dk, 7220 1032.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle målinger indberettes løbende til Teknologisk Institut. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af kløvergræs før nedmuldning
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved afsluttede målekampagne

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: casl@icoel.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  18-03-2022Rettet dato for pløjning til 11/4 sant afpudsning led 4 til 4/11, så det passer med P05 Geninstallation af rammer efter nedmuldning (HJB)
  18-03-2022Har fjernet ledfravalg i N-min-prøver på parcelniveau i P06, P11, P15 og P20, da der skal måles i alle led (HJB)


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk