Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020202222 Placeret gylle til majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-10-2022
Fordelingsdato: 20-02-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af placering af gylle og startgødninger for tidlig vækst, udbytte og kvalitet i økologisk dyrket majs.Desuden testes en biostimulant.

BAGGRUND: Nye metoder til placering af gylle i et bånd under majsrækken anvendes i praksis. I forsøgene belyses denne praksis i forhold til almindelig nedfældning før såning. To firmaer er desuden interesseret i at få testet startgødning til økologisk majs.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Anlægges i majsmarker med Rt på mindst 5,8. Forfrugten må ikke være kløvergræs. Forsøgsarealet skal være kvikfrit, og jordtypen skal være meget ensartet. Forsøget må ikke anlægges, hvor der er erfaring for kraftige rågeangreb. Kontakt Inger Bertelsen inden valg af forsøgslokalitet.

ARBEJDSFORDELING:
 • Gylleudbringning, såning og høst udføres af Teknologisk Institut.
 • Forebyggelse mod ukrudt og rågeangreb udføres af LFE

 • ANLÆGSDATA: Parcellerne anlægges på langs af agerretningen. Anlægsparcel min. 12 x 3,0 m (4 rk.). Høstparcel min. 9 x 1,5 m (2 rk.). Anlægges forsøget i flere rækker skal der være 24 meter værn mellem rækkerne for at gyllevognen kan komme til. Majsen i marken omkring forsøget sås helt ind til forsøget. Parcelgrænserne lægges således, at høstparcellerne ligger midt i anlægsparcellen, så der er planter udenfor høstparcellen i begge ender.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 13,5m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningKun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE tildeles anden gødning end forsøgsgødningen angivet under forsøgsbehandlinger. Ellers behandles forsøget som omgivende mark. Forsøget SKAL holdes fri for ukrudt, se tekstafsnit herom.

  UKRUDTSBEKÆMPELSE: Forsøget sås i 3 meters bredde og skal derfor renholdes med en radrenser i samme bredde. Kontakt Inger Bertelsen, hvis dette er et problem.

  Forslag til ukrudtsbekæmpelse:
 • 4-5 dage efter såning foretages en kraftig blindstrigling - gerne på tværs.
 • En strigling udføres, når majsen har 1½ blad. Striglingen kan udføres på tværs, hvis marken er jævn og uden dybe såspor.
 • 10 dage efter strigling radrenses første gang. Ukrudt i rækken dækkes med jord uden at dække majsplanter til.
 • Der renses normalt 2 gange i alt. Ukrudt i rækken dækkes med jord uden at dække majsplanter til.
  Er majsen utilstrækkeligt fri for ukrudt, håndhakkes høstrækkerne. Dette aftales med Inger Bertelsen.

 • RÅGER: Forsøget skal beskyttes mod angreb af råger. Hvordan dette håndteres, aftales konkret med Inger Bertelsen.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Ingen organisk gødning
  Patentkali
  216-04-2022
  Mindst 8 dage før udbringning af gylle udtages prøve til gylleanalyse.
  NH4-NGylle 2175
  01-05-2022

  Før såning
  150 kg NH4-NGylle 2176
  Nedfældet
  301-05-2022

  Før såning
  150 kg NH4-NGylle 2176
  Placeret
  401-05-2022

  Før såning
  75 kg NH4-NGylle 2176
  Nedfældet
  501-05-2022

  Før såning
  75 kg NH4-NGylle 2176
  Placeret
  601-05-2022

  Før såning
  75 kg NH4-NGylle 2176
  Nedfældet
  01-05-2022
  Ved såning
  7 kg P269 kg Øgro 10-3-1
  Placeret
  701-05-2022

  Før såning
  75 kg NH4-NGylle 2176
  Nedfældet
  01-05-2022
  Ved såning
  7 kg P125 kg Øgro Majsstart
  Placeret
  801-05-2022

  Før såning
  75 kg NH4-NGylle 2176
  Nedfældet
  01-05-2022
  Ved såning
  3,25 kg P269 kg Fertikal 4-1-2
  Placeret
  901-05-2022

  Før såning
  75 kg NH4-NGylle 2176
  Nedfældet
  01-05-2022
  Ved såning
  3,25 kg P269 kg Fertikal 4-1-2
  Placeret
  Stadium 12 - 133 l Trainer
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2175OK LaboratoriumGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2176EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  I led 1 udbringes der patentkali på basis af jordprøven, op til et kaliumtal (Kt) på 8. For hver enhed, som Kt skal hæves, tilføres 25 kg Kalium, svarende til 100 kg patentkali pr. ha.


  Senest 8 dage før gylleudbringning udtages gødningsprøve 2175 til at måle ammonium indholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Forprøven sendes til OK-lab med tilsendt label og følgeseddel fra Ok-lab, vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Gylleudbringning koordineres med Per Roed, tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut. Ved udbringning udtages endvidere en agrosmåling samt en gylleprøve (prøvenr. 2176).


  GYLLETILDELING: Gyllen udbringes efter pløjning. I led 2, 4 og 6-9 sortjordsnedfældes gyllen. I led 3 og 5 placeres gyllen med forsøgsnedfælder i et bånd under majsrækken. Efter gylleudbringning afsættes parcellerne igen, således, at de kan sås præcist.

 • Led 2 og 3: 150 kg NH4-N pr. ha.
 • Led 4 og 5: 75 kg NH4-N pr. ha.

 • SÅNING: Forsøget sås med Teknologisk Instituts såmaskine, og det skal aftales i god tid med Per Roed, Teknologisk Institut, tlf. 7220 3391. Majsen sås i maj, så snart jordtemperaturen er 10 ºC, og der er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der sås 10 majsfrø pr. m2. Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant frø.

  I led 6-9 placeres startgødning med startgødningsudstyr ved såning.
  Øgro Majsstart har et forventet indhold på 5,6% P. Mængden af Majsstart evt. justeres, når endeligt P-indhold kendes.

  VIGTIGT! Meld ind til Teknologisk Institut SENEST 2 dage før planlagt såning af omgivende mark, da der skal være tid til at rengøre såmaskinen til økologisk brug.

  Stadie 12-13:
  I led 9 udringes Trainer med forsøgsprøjte. Vandmængde 200l /ha.

  GØDNING: Gylle og patentkali skaffes lokalt. Biostimulant og startgødninger leveres fra Teknologisk institut.

  UDSÆD: Landmandens udsæd anvendes.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2022, April, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforspørgsel foretages. Pr.størelse 300-400g
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P02Stadium 09 - 12, Efter fremspiring, før 1. almindelige ukrudtsharvning
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles i hele høstparcellen. Måleflade i m2 (korrigeret for rækkeafstand) og totalt antal planter indberettes.
   
  P03Stadium 13 - 15, Sidst i maj
  ParcelKULDERESISTENS karakter 0-10, 0=svage gule pl., 10=grønne kraftige pl..
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles i hele høstparcellen. Måleflade i m2 (korrigeret for rækkeafstand) og totalt antal planter indberettes.
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids
   
  P04Stadium 19, 20. juni
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
  Karakter 0-10, 0 er uens udviklet planter, 10 er helt ens udviklet planter.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P05Stadium 83, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles i hele høstparcellen. Måleflade i m2 (korrigeret for rækkeafstand) og totalt antal planter indberettes.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Måles fra jordoverflade til basis af hanblomst
   
  P06Stadium 83 - 85, Ved høst
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Prøvestørrelse: 800 g. pr. parcel.
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  Stængel + blade + kolbe. Se tekstafsnit HØST.
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  TØRSTOF, % af råvare


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PLANTEBESTAND: I P02, P03 og P05 bedømmes plantebestand i hele høstparcellen.

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 %. Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Majsen høstes med 30 cm stubhøjde.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden og Fonden for økologisk landbrug.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 40 34 21 71 eller på mail: iber@icoel.dk
  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel OK-LabFølgeseddel OK lab gylle.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk