Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070742222 Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-10-2022
Fordelingsdato: 12-02-2022
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme udbytteeffekter i vinterhvede ved udbringning af kvælstof i handelsgødning og forskellige gylletyper, med og uden tilsætning af nitrifikationshæmmer samt med og uden brug af slæbesko og forsuring.

BAGGRUND: Ved udbringning af kvælstof i form af handelsgødning og gylle er der risiko for tab af kvælstof ved ammoniaktab, samt udledning af nitrat. Dette reducerer gyllens gødningseffekt og har negative miljøeffekter. Der er derfor behov for at bestemme udbytte- og gødningseffekter ved gødskning af vinterhvede med handelsgødning og gylle med og uden tilført nitrifikationshæmmer og ved udbringning med ammoniakreducerende teknologier

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal ligge på dyrkningssikker jord med gode afdræningsforhold. Jordtypen skal gerne være JB4-6.
Afgrøden må ikke være tilført gylle før forsøgsbehandlingen og forsøgene anlægges, hvis muligt på arealer hvor der er tilført lavt niveau eller ingen gylle i den foregående afgrøde. Forsøgene tilføres hhv. afgasset og ikke afgasset slagtesvinegylle. Den afgassede gylle og slagtesvinegylle skaffes lokalt. Den afgassede gylle skal være fra et anlæg, hvor en betydelig andel af gyllebiomassen udgøres af svinegylle. Begge gylletyper udtages fra tanke, hvor lagringstiden er mere end 1 mdr.


ARBEJDSFORDELING:
 • Gylleudbringning udføres af Ytteborg eller Teknologisk Institut. Der foretages manuelle pH-målinger ved gylleudbringningen.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres, det er derfor en fordel hvis det kan anlægges i én række. Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-03-2022Ingen kvælstof
  215-03-202250 kg N185 kg NS 27-4
  315-03-202250 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-202250 kg N185 kg NS 27-4
  415-03-202250 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2022100 kg N370 kg NS 27-4
  515-03-202250 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2022150 kg N556 kg NS 27-4
  615-03-202250 kg N185 kg NS 27-4
  01-04-2022
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
  NH4-NGylle slagtesvin 2089
  11-04-2022
  100 kg NH4-NGylle slagtesvin 2090
  Slangeudlagt
  715-03-2022
  50 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2022
  100 kg NH4-NGylle slagtesvin 2090
  Slangeudlagt
  2 l Vizura
  815-03-2022
  50 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2022
  100 kg NH4-NGylle slagtesvin 2090
  Slæbesko
  915-03-2022
  50 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2022
  100 kg NH4-NGylle, svin Markforsuring 2091
  1,7 l Svovlsyre
  Slæbesko
  1015-03-202250 kg N185 kg NS 27-4
  01-04-2022
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
  NH4-NGylle afgasset 2092
  11-04-2022
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2142
  Slangeudlagt
  1115-03-2022
  50 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2022
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2142
  2 l Vizura
  Slangeudlagt
  1215-03-202250 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2022
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2142
  Slæbesko
  1315-03-2022
  50 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2022
  100 kg NH4-NGylle afgasset, Markforsuring 2149
  1,7 l Svovlsyre
  Slæbesko
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2089OK LaboratoriumGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2090EAT - Eurofins Agro TestingGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2091EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svin MarkforsuringAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2092OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2142EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2149EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgasset, MarkforsuringAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Teknologisk Institut eller Ytteborg 5-7 dage før såning, dette koordineres med Per Roed tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut eller Morten Krupa, tlf 2016 3227 fra Ytteborg.

  Medio marts:
 • I led 2-13 tilføres der medio marts 50 kg N i NS 27-4.

  OBS Senest 8 dage før gylleudbringning udtages gylleprøve 2089 og 2092 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Disse forprøver sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddelfra Ok-lab, vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Gylleprøve 2090, 2091, 2142 og 2149 der udtages ved behandling indsendes til analyse ved Eurofins
 • Medio april:
 • I led 3-5 tildeles der medio april stigende N, hhv. 50, 100 og 150 kg N i NS 27-4.
 • I led 6-9 tildeles 100 kg NH4-N i form af slagtesvinegylle.
 • I led 10-13 tildeles 100 Kg NH4-N i form af afgasset gylle
 • I led 6, 7, 10 og 11 udbringes gyllen med slæbeslanger
 • I led 7 og 11 tilføres gyllen 2 l Visura
 • I led 8, 9, 12 og 13 udbringes gyllen med slæbesko slæbesko (Bomech). Trykket på hver tand på Bomech-bommen skal være 10 kg.
 • I led 9-13 tilføres gyllen 1,7 l syre pr ton gylle. pH-værdi som SyreN-udstyret viser registreres og værdierne indtastes i P02.
 • I led 6-13 registreres de manuelt målte aktuelle pH-værdier i gyllen efter udbringning. Værdierne indtastes i P02.

 • GØDNING: NS 27-4, syre og Vizura leveres af Teknologisk Institut. Gylle skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2022, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P0210-04-2022, Ved gylleudbringning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  ledPH manuelt, målt v. gylleudbr..
  Se VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING
   
  P03Stadium 33 - 35, Medio maj
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P0601-09-2022, Efter høst
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   


  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  PH-MÅLING: De registrerede værdier indsættes i måleparametrene i P02.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSONER – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.
  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel OK lab gylle.pdfFølgeseddel OK lab gylle.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk