Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
031112222 Sorter af alm. rajgræs, slætforsøg, rejsvingel og strandsvingel UDLÆGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-02-2022
Fordelingsdato: 09-03-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, næringsindhold og persistens i sorter af alm. rajgræs, rajsvingel og strandsvingel til slæt.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den tre-årige værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Syd): Udlæg + 2 brugsår. LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 44 (Tystofte): Udlæg + 3 brugsår.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en slætmark, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter vandregnskab online. Forsøget udlægges i vårbyg, grønært/grønbyg eller uden dæksæd. Der høstes IKKE forsøgsmæssigt i udlægsåret. I 1., 2. og 3. brugsår høstes 5 slæt pr. år med udbyttemåling. Forsøget skal anlægges således, at der ikke køres med frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne.
Forsøgene ved LFE 6 bør anlægges på sandjord.

ANLÆGSDATA: Forsøget i LFE 6 (Ytteborg Syd) må tidligst destrueres d. 1. april 2024, i tilfælde af et andet forsøg kasseres.
Design tilrettes manuelt af Teknologisk Institut således, at de enkelte sorter grupperes iht. tidlighedsgrupperne. Hver tidlighedsblok omgives af eget værn.
Afstanden mellem parcelrækkerne skal være store nok, så man kan komme til med græshøsteren for at høste hver tidlighedsklasse for sig.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Anvendes vårbyg som dæksæd gødskes med moderate mængder N. Det er vigtigt, at undgå lejesæd i dæksæden. Efter høst af dæksæd gødskes udlæg som den omgivende mark (husk at tage hensyn til tidligere tilførte mængder kvælstof i husdyrgødning).
Ukrudtsbekæmpelse foretages med et egnet middel til græs. Arealet bør have en græshøjde på 6-8 cm ved udgangen af oktober måned. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Tidlig måleblanding
26 kg Tidlig sortsbl. rajgræs slæt8 kg Mathilde
8 kg Karatos
5 kg Genesis
5 kg Betty
2Stadium 00
Tidlig rajsvingel
30 kg Lukida
3Stadium 00
Tidlig rajsvingel
30 kg DLF FPF-26158
4Stadium 00
Tidlig, strandsvingel
30 kg Claxton
5Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
26 kg M-tidlig bl. rajgræs slæt8 kg Ovambo 1
8 kg Dunluce
5 kg Abosan 1
5 kg Arsenal
6Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
30 kg DLF LFT-6082
7Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
26 kg Sidlig sortsbl. rajgræs slæt8 kg Masai
8 kg Thegn
5 kg Saqui
5 kg Ensilvio
8Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
30 kg DLF LFT-7025
9Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
30 kg DLF LFT-6036
10Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
22 kg DLF LFD-5108
11Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
22 kg 18LPD 138
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udlægget kan etableres uden dæksæd eller i vårbyg med moderat udsædsmængde, max. 60 kg pr. ha i helsæd og maks. 80 kg pr. ha i korn til modenhed eller til grønært/grønbyg. Forsøget skal sås med småparcel teknik omkring 1.april. Sådybde maks. 2 cm. Forsøgsarealet SKAL være jævnt og tromlet fast inden såning af udlægget. På lerjord tromles også efter såning.

UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 18 meter brutto parceller (22,5 m2 netto) fra Teknologisk Institut. Tystofte vejer selv ud.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
P0215-05-2022, Maj, ved problemer med fremspiring kontaktes Torben S. Frandsen
ParcelFREMSPIRING GRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10 = tæt bestand.
 
P0315-08-2022, 14 dage efter høst af dæksæd eller ved høst af 1. slæt ved etablering i renbestand
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 


HØST: Der høstes ikke forsøgsmæssigt i udlægsåret.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk