Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080032122 CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Holstebro - år 2 Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 31-05-2022
Fordelingsdato: 26-01-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve forskellige dyrkningssystemers effekt på jordens sundhed, dyrkningssikkerhed, miljø og mulige klimaeffekter. Traditionel dyrkning med pløjning sammenlignes med reduceret jordbearbejdning og dyrkningssystemet conservation agriculture, som indebærer direkte såning, målrettede efterafgrøder, sundt sædskifte og nedmulding af halm.er placeret på 3 lokaliteter med varierende jordtyper og nedbørsforhold, for at undersøge hvordan systemerne performer ved forskellige betingelser. I forsøgsparcellerne etableres subplots til afprøvning af produkter, arter eller sorter, som kan betyde noget for dyrkningssikkerhed og/eller plante- og jordsundhed i de forskellige dyrkningssystemer.

BAGGRUND: Der er stort fokus på behovet for en klimarobust og bæredygtig dyrkning, som kan sikre en god afgrødeproduktion i mængde og kvalitet, trods klimaændringer som giver øgede udfordringer med både tørke og hyppige, kraftige nedbørshændelser. Det stiller krav til dyrkningsjorden og afgrøderne, og kan give et behov for at ændre dyrkningspraksis. Det er velkendt at minimal/ingen jordbearbejdning er effektivt virkemiddel i fht at begrænse risikoen for tab af jord og næringsstoffer ved såvel vand- som vinderosion, men der mangler ’all-round’ viden om de forskellige dyrkningsmetoders effekt på vand- og næringsstofudnyttelse, kulstoflagring og ’generel jordsundhed’. I disse forsøg foretages gennemgribende analyser af jord og afgrøde over et projektforløb på 3-5 år. Forsøgene gennemføres i projekt GRObund, som er et projekt i samarbejde med Syngenta.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er fastlæggende i 5 år. 2022 er 2. forsøgsår. Forsøgsarealet udgøres af storparceller, så der er plads til individuelle behandlinger med almindelige såmaskiner og så der evt. kan afprøves forskellige strategier i subplots. Forfrugten i de 3 forsøgsled er hestebønne, som efterfølges af vinterhvede til høst i 2022. Herefter differentieres afgrødevalget i de forskellige dyrkningssystemer.

ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt med parceller på min. 24 m*100 m i 2021, afpasset landmandens mark og maskiner. Forsøget er anlagt i to rækker med 24 meter værn i mellem. Forsøget anlagt med 3 subplots, således det senere er muligt at afprøve forskellige behandlinger. Forsøget er fastlæggende og parceller skal kunne genfindes via målepunkter i skel og via GPS.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 2400m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: I alle forsøgsled foretages individuelle behandlinger, med det formål at hver dyrkningsmetode optimeres. Alle behandlinger registreres i planlægningsprogrammet, gerne med aktuelle priser på stykomkostninger. Efter hver dyrkningssæson sendes disse data til avv@seges.dk

Led uden jordbearbejdning gødskes tidligere og med højere mængde for at modvirke effekten af den koldere jord. Dette gennemføres i dialog med deltagende rådgiver. Ukrudt, sygdomme og skadedyr bekæmpes efter behov for de enkelte led. Alle behandlinger indberettes i NFTS under hvert enkelt led.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Før såningPløjningBehandlings-dato
Stadium 00

Ved såning
SåningUdsædsmængde
Behandlings-dato
ForårPlanteværnMiddel I
Middel II
PlanteværnMiddel I
Middel II
2Stadium 00
Der foretages øverlig harvning
Før såning
HarvningHarvedybde
Stadium 00
Udsædsmængde + 10 % i forhold til led 1
Ved såning
SåningUdsædsmængde
Behandlings-dato
ForårPlanteværnMiddel I
Middel II
PlanteværnMiddel I
Middel II
3Stadium 00
Udsædsmængde + 10 % i forhold til led 1
Ved såning
Direkte-såningUdsædsmængde
Behandlings-dato
ForårPlanteværnMiddel I
Middel II
PlanteværnMiddel I
Middel II


Faktor 2:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AIngen behandling i 2021Subplot 1
BIngen behandling i 2021Subplot 2
CIngen behandling i 2021Subplot 3
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Alle forsøgsled behandles individuelt.

Udsæd:
Mængden tilpasses såbeddet, men som udgangspunkt kan anvendes 10 % mere udsæd i led med reduceret og ingen jordbearbejdning. Såtidspunktet tilpasses ligeledes de optimale betingelser ved hver behandling. Udsædsmængde og sådato noteres i fanen Forsøgsbehandlinger for hvert led.

Gødning:
Gødningsstrategi (Mængde og dato) optimeres i hver behandling og registreres. Gødningstype, dato og anvendt mængde noteres i fanen Forsøgsbehandlinger for hvert led.

Planteværn:
Udføres efter behov i hvert led, både i forhold til forekomst af ukrudt, skadedyr og sygdomsangreb. Midler, dato og anvendt mængde noteres i fanen, Forsøgsbehandlinger for hvert led.

UDSÆD: Skaffes lokalt
GØDNING: Skaffes lokalt.
KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-03-2022, Forår ved begyndende vækst
ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
P0231-05-2022, Sidst i maj
ledUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P03Stadium 65, Ved blomstring
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
P04Stadium 71 - 79, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
List de dominerende arter i et notat.
 
ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
List de dominerende arter i et notat.
 
ParcelRODUKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
List de dominerende arter i et notat.
 
P05Stadium 90, Ved høst
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
HØSTES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 800-1000 g pr. parcel og sendes til TI.
1000 KORNSVÆGT, g
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI.

PLANTEPRØVE: Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Annette Vibeke Vestergaard: 87 40 53 60/51 19 55 46 eller på mail: avv@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
31-05-2022Ledfravalg er rettet for planteprøverne i P02.Der udtages ledprøver i A1, A2 og A3 (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk