Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080302222 Biostimulanter i korn Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-08-2022
Fordelingsdato: 28-07-2021
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at undersøge effekten af en række biostimulanter, og hvorvidt der kan opnås samme udbytte og kvalitet i korn, hvis dele af gødsknings- og svampebekæmpelsesstrategien udskiftes med tilsætning af biostimulanter. Generelt er målet at begrænse antallet af sprøjtninger så meget som muligt, ved at kombinere tilførslen af biostimulanter med andre planteværnssprøjtninger og/el. gødningstildelinger, og samtidigt at reducere dosis af svampemidler og gødning.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er flerårigt og anlægges i en mark (JB 4-6) hvor der skal sås vinterhvede til høst 2022 og 2023, samt vårbyg i 2024. Forsøgene placeres på alm. dyrkningssikre arealer. Forsøget skal sås senest den 20. september. Der stilles ikke specifikke krav til sort, forfrugt, tilførsel af husdyrgødning i årene forud eller historik med hensyn til halmnedmuldning. Der må ikke anvendes gylle på arealet i forsøgsperioden.
Forsøget skal ligge på samme areal i 3 år, og parcellerne skal kunne genfindes hvert år, således jordprøverne 2. og 3. år kan udføres på ledniveau i samme parceller, som det første år. År 1 udtages jordprøverne på forsøgsniveau.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i parceller af 4,5 m x min. 12 m. Der høstes 1,5 m i midten af parcellerne med mulighed for prøveudtagning i hver side af høstparcellen, se skitse. Når resultater fra jordbundsanalysen forelægger tages der stilling til hvorvidt led 5 fortsætter, hvis jordbundsanalysen viser P-tal over 2 udgår leddet.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 54m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Vækstregulering, ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse udføres ens i hele forsøget efter behov og jævnfør alm. praksis, sygdomsbekæmpelse udføres jævnfør Forsøgsbehandlingerne og Vejledning til forsøgsbehandlinger. Arealet grundgøskes med K, Mg, Mn, S og øvrige mikronæringsstoffer efter behov, men der må ikke tilføres anden N- og P-gødning end anvist i Forsøgsbehandlinger og Vejledning til forsøgsbehandlinger.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Biostimulanter, gødskning og planteværn
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-09-2021
Tidspunkt, type og antal behandlinger fastsættes efter landmands praksis og udfra jordbundsanalyserne
GødningTraditionel landmandspraksis
01-03-2022
Tidspunkt, type og antal behandlinger fastsættes efter landmands praksis og udfra jordbundsanalyserne
GødningTraditionel landmandspraksis
01-05-2022
Tidspunkt, type og antal behandlinger fastsættes efter landmands praksis
SvampebekæmpelseTraditionel landmandspraksis
215-09-2021
Tidspunkt, type og antal behandlinger fastsættes efter landmands praksis og udfra jordbundsanalyserne
0 kg P
GødningJusteret
15-09-2021
Efter såning, før fremspiring
1 l Fosfix Plus
01-03-2022
Tidspunkt, type og antal behandlinger fastsættes efter landmands praksis og udfra jordbundsanalyserne
30 kg N under kvælstofnorm
0 kg P
GødningJusteret
01-03-2022
Ved tidligste sprøjtning/ gødningstildeling i foråret. OBS! Fosfix Plus gives kun hvis der P-gødskes i led 1
1 l Azofix Plus
1 l Fosfix Plus
01-05-2022
Tidspunkt, type og antal behandlinger fastsættes efter landmands praksis
SvampebekæmpelseTraditionel landmandspraksis
315-09-2021
Tidspunkt, type og antal behandlinger fastsættes efter landmands praksis og udfra jordbundsanalyserne
GødningTraditionel landmandspraksis
01-03-2022
Tidspunkt, type og antal behandlinger fastsættes efter landmands praksis og udfra jordbundsanalyserne
GødningTraditionel landmandspraksis
PlanteværnTraditionel landmandspraksis
31-05-2022
Samme tidspunkt og antal som led 1 bare med reduceret dose
Svampebekæmpelse75 % af normal dosis
31-05-2022
Tilført ved første svampesprøjtning, og efterfølgende ved hver svampesprøjtning. Tidspunkt og antal som i led1
1 l Bactoforce
2 g Maxprolin
415-09-2021
Tidspunkt, type og antal behandlinger fastsættes efter landmands praksis og udfra jordbundsanalyserne
0 kg P
GødningJusteret
15-09-2021
Efter såning, før fremspiring
1 l Fosfix Plus
1 l Ruinex
01-03-2022
Tidspunkt, type og antal behandlinger fastsættes efter landmands praksis og udfra jordbundsanalyserne
30 kg N under kvælstofnorm
0 kg P
GødningJusteret
01-03-2022
Ved tidligeste sprøjtning/ gødningstildeling i foråret. OBS! Fosfix Plus gives kun hvis der P-gødskes i led 1
1 l Azofix Plus
1 l Fosfix Plus
01-05-2022
Tidspunkt, type og antal behandlinger fastsættes efter landmands praksis
Svampebekæmpelse75 % af normal dosis
01-05-2022
Ved første svampesprøjtning, og efterfølgende ved hver svampesprøjtning
1 l Bactoforce
2 g Maxprolin
515-09-2021
Tidspunkt, type og antal behandlinger fastsættes efter landmands praksis og udfra jordbundsanalyserne
GødningTraditionel landmandspraksis
0 kg P
15-09-2021
Efter såning, før fremspiring
1 l Fosfix Plus
01-03-2022
Tidspunkt, type og antal behandlinger fastsættes efter landmands praksis og udfra jordbundsanalyserne
GødningTraditionel landmandspraksis
0 kg P
01-05-2022
Tidspunkt, type og antal behandlinger fastsættes efter landmands praksis
SvampebekæmpelseTraditionel landmandspraksis
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Biostimulanterne skal udsprøjtes om morgenen, da de er UV-følsomme.
Instilling af sprøjte:
Sprøjtetrykket skal være 1-10 bar eller 15-145 psi; dysestørrelsen skal mindst være 50 µm. Vandmængde ca. 150-200 l pr. ha eller samme mængde som den behandling det bringes ud sammen med. Biostimulanterne kan blandes med alle typer af flydende gødning og pesticider medmindre producenten af gødningen eller pesticidet angiver noget andet. Når en sprøjteblanding er blandet, tilføjes biostimulanterne til sidst lige inden sprøjtning. Biostimulanterne kan indeholde bundfald.

Håndtering af biostimulanter:
Produkterne må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Når produkterne åbnes skal de bruges umiddelbart efter ellers skal de opbevares i køleskab (4 °C) efter åbning og bruges inden for 72 timer. Forurening kan forekomme efter åbning og producenten tager ingen ansvar for åbnede og ubrugte produkter. Produkterne er ikke giftige og har ingen lokalirreterende komponenter. Der er ingen risiko for mennesker, dyr eller miljø. Ved kontakt med hud eller øjne, vaskes der med postevand. Mikroorganismer kan fremprovokere overfølsomme reaktioner. Producent: „Bioenergy LT”, Staniunu str. 83-1, LT-36151 Panevezys, Lithuania. Contacts: +370 674 46174; info@bioenergy.lt

Gødning
Alle behandlingerne registreres som forsøgsbehandlinger i PC-Markforsøg.
Efterår og forår:
- Led 1 og 3 gødskes med N og P, som følger normen for marken og fastsættes evt. vha. jordbundsanalysen. Hvis der er behov gødes startgødning om efteråret ellers gødes der kun om foråret.
- Led 2 og 4 gives ingen P-gødning og der gødskes 30 kg N/ha under N-normen for marken, dog maksimalt 170 kg N/ha.
- Led 5 gives ingen P-gødnoing, men gødes med N som følger normen for marken og fastsættes evt. vha. jordbundsanalysen.

Svampesprøjtninger
Alle behandlingerne registreres som forsøgsbehandlinger i PC-Markforsøg.
Efterår og forår:
- Led 1, 2 og 5 sprøjtes med svampemidler efter almindelig landmands praksis. Behandlingerne registreres som forsøgsbehandlinger i PC-Markforsøg.
- Led 3 og 4 sprøjtes med 50 % af normal dosis af svampemidler i forhold til landsmandspraksis.

Biostimulanter
Alle behandlinger med biostimulanter udføres såvidt muligt samtidigt med øvrige behandlinger, enten ved planteværnssprøjtninger eller udbringning af flydende gødning.
Efterår:
- Led 2 og 5 gives 1 l/ha Fosfix Plus efter såning og før fremspiring.
- Led 4 gives 1 l/ha Fosfix Plus og 1 l/ha Ruinex efter såning før fremspiring.
Forår:
- Led 2 og 4 gives 1 l/ha Azofix Plus ved første forårssprøjtning el. tildeling af flydende gødning. Hvis der gødes med fosfor i foråret i led 1 gives der også 1 l/ha Fosfix Plus.
- Led 3 og 4 gives 1 l/ha Bactoforce og 2 g/ha Maxprolin ved alle svampesprøjtninger i foråret.

UDSÆD: Skaffes lokalt. Der anvendes den hvedesort der bruges i omgivende mark.

KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

BIOSTIMULANTER: Ruinex, Fosfix Plus, Azofix Plus, Bactoforce og Maxprolin leveres af Teknologisk Institut. Produkterne skal opbevares ved 4-20 grader C, og må ikke udsættes for direkte sollys.

GØDNING: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
Se tekstsafsnit "JORDPRØVER"
P total, mg/kg, 0-25 cm dybde
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P02Stadium 11 - 12, Medio oktober
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING % planter (bedømt), 0=alle udvintret, 100=ingen udvintret.
 
P04Stadium 30 - 32
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P05Stadium 61 - 69
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSEPTORIA % aks m.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


JORDPRØVER: Jordprøve 0-25 cm til analyse for standard, tekstur og fosfor (P-tal) og sendes straks efter udtagning til Agrolab da resultaterne skal bruges til at fastsætte behandlinger ud fra.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Janne Aalborg Nielsen: 40 34 90 51 eller på mail: jaan@seges.dk.Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk