Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080062022 DEMO: Reduceret jordbearbejdning - 24. år Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-11-2022
Fordelingsdato: 17-07-2021
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At sammenligne reduceret jordbearbejdning med traditionel jordbearbejdning i et planteavlssædskifte på lerjord. Fra 2020 er planen udvidet til at indeholde led med direkte såning efter hhv. pløjet og reduceret jordbearbejdning.

BAGGRUND: Forsøget er en fortsættelse af det langvarige jordbearbejdningsforsøg, som startede i 1999, med 2 forsøgsled: Pløjning og reduceret jordbearbejdning. Forsøget blev anlagt som storparceller med 3 gentagelser. Fra 2020 er alle parcellerne med kontinuerlig pløjning og reduceret jordbearbejdning opdelt i 2, for også at undersøge effekten af ingen jordbearbejdning på lerjord, efter principperne i Conservation Agriculture, hvor der jordbearbejdes mindst muligt (direkte såning), med størst muligt plantedække og et varieret sædskifte. Ved opdeling af parceller, undersøges effekter af at gå fra hhv reduceret jordbearbejdning og pløjning til direkte såning.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget videreføres på det areal, hvor 080062021 blev gennemført i 2021. Afgrøden til høst 2022 er vårbyg. Alle høstparceller er registret med GPS i 2020 og er fastliggende i de kommende år. Afgrøden følger ejendommens sædskifte

ARBEJDSFORDELING:
 • Afsætning af parceller og anvisning ved såning varetages af LFE 15
 • Såning i alle led foretages af landmanden - i koordinering/samarbejde med LFE 15
 • Høst og tilsyn med forsøget foretages af LFE 15.

 • ANLÆGSDATA: De gamle parceller er opdelt i 2 parceller i længderetningen og er desuden opdelt på tværs så der er 6 gentagelser i stedet for 3 i den oprindelig plan. Parcelgrænserne etableres hvor de var i høst 2021. Se skitse. Høstparcelstørrelse oprettet under designfane er ikke korrekt, der skal ses bort fra denne.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 6 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Høstparcel minimum 50m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Der gødes samt ukrudts-, skadedyrs-, og svampebekæmpes som omkringliggende mark efter behov og i dialog med Leif Kildeby, VKST. Foretages individuelle behandlinger i de enkelte led, registreres det særskilt under forsøgsbehandlinger i PC-Markforsøg.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Jordbearbejdning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  120-08-2021
  Efter høst
  Efterafgrøde
  01-04-2022
  Behandling siden 1999: Traditionel jordbearbejdning med pløjning
  PløjningPløjedybde
  VårbygUdsædsmængde
  220-08-2021
  Efter høst
  Efterafgrøde
  25-03-2022
  Før såning
  l Roundup Bio
  01-04-2022
  Behandling 1999-2019: Traditionel jordbearbejdning med pløjning
  Direkte-såningSådybde
  VårbygUdsædsmængde
  320-08-2021
  Efter høst
  Efterafgrøde
  25-03-2022
  Før såning
  l Roundup Bio
  01-04-2022
  Behandling 1999-2013: Reduceret jordbearbejdning ingen pløjning. 2014-2019 direkte såning
  HarvningHarvedybde
  VårbygUdsædsmængde
  420-08-2021
  Efter høst
  Efterafgrøde
  25-03-2022
  Før såning
  l Roundup Bio
  01-04-2022
  Behandling 1999-2013: Reduceret jordbearbejdning ingen pløjning. Siden 2014: Direkte såning
  Direkte-såningSådybde
  VårbygUdsædsmængde
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • I led 1 pløjes og pakkes jorden efter normal fremgangsmåde for det pågældende areal.
 • Led 2 og 4 etableres med direkte såning.
 • Led 3 anlægges efter almindelig praksis for pløjefri etablering. Om nødvendigt harves arealet igen lige før såning. Registrer antal udførte harvninger og aktuel harvedybde i det upløjede led.

  Der skal under alle omstændigheder anvendes glyphosat inden såning af upløjende led.
  Udsædsmængde for hver af de to etableringsmetoder noteres under forsøgsbehandlinger.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Glyphosat skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 11 - 13, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  P0215-03-2022, Forår ved begyndende vækst
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelKVIK planter/m2.
  Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelSYGDOMME % planter m.
   
  P03Stadium 89, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P0420-08-2022, Efter høst
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   


  VEJLEDNNING TIL BEDØMMELSE:
  UKRUDT:
  Ved begyndende vækst i foråret bedømmes ukrudt. Der oprettes en måleparameter for hver af de dominerende arter.

  SVAMPE:
  Forsøget tilses jævnligt fra begyndende strækning. Hvis der konstateres en synlig forskel i angreb af svampesygdomme på afgrøden bedømmes % dækning af den aktuelle svampesygdom på parcelniveau.

  HØST: Der bestemmes udbytte i de enkelte parceller.

  Under grundbehandling indberettes, hvad der sker med halmen (nedmuldes eller fjernes).

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Janne Aalborg Nielsen: 40 34 90 51 eller på mail: jaan@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup BioIntet faresymbol

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk