Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070172222 Kvælstofstrategi i vinterraps om efteråret Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-10-2021
Fordelingsdato: 06-06-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om kvælstofstrategi og mængden af kvælstof om efteråret har betydning for den optimale kvælstofmængde om foråret

BAGGRUND: Det er normal kutyme at tilføre en vis mængde kvælstof i gylle eller handelsgødning til vinterraps om efteråret, og den visuelle effekt er markant. Det diskuteres ofte, hvorvidt det efterårstilførte kvælstof kan erstatte forårstildelt kvælstof 1:1, eller om efterårstildeling øger den samlede optimale kvælstofmængde.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges på arealer, hvor man er sikker på, at forsøgene kan sås rettidigt. Der skal senest sås den 20. august i Nordjylland og senest 1. september i den sydlige del af Danmark. Der stilles ikke specifikke krav til jordtype, og forsøgene må både anlægges på arealer, hvor der er tilført husdyrgødning i årene forud, og hvor der ikke er. Der må dog ikke tilføres husdyrgødning i forsøgsåret.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges som småparcelforsøg, helst med placering af startgødning, eller udbringning lige før såning, så det nedarbejdes ved såning. Parceller anlægges med ekstra længde, så der er plads uden for høstparcellen til at udtage planteklip. Forsøget SKAL randomiseres.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Om foråret skal arealet grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

I øvrigt behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det skal sikres, at forsøget holdes rent for ukrudt, betydende angreb af sygdomme og skadedyr ved at gennemføre en rettidig og effektiv bekæmpelse. Rapsjordloppeskader forebygges ved at følge forekomsten i gule fangbakker og sprøjte 1-2 gange ved behov. De gule fangbakker skaffes lokalt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof i foråret
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-03-2022

Forår ved begyndende vækst
Ingen kvælstof
201-03-2022

Forår ved begyndende vækst
50 kg N192 kg NS 26-14
301-03-2022

Forår ved begyndende vækst
50 kg N192 kg NS 26-14
Stadium 52
Først i april
50 kg N192 kg NS 26-14
401-03-2022

Forår ved begyndende vækst
50 kg N192 kg NS 26-14
Stadium 52
Først i april
100 kg N385 kg NS 26-14
501-03-2022

Forår ved begyndende vækst
50 kg N192 kg NS 26-14
Stadium 52
Først i april
150 kg N577 kg NS 26-14
601-03-2022

Forår ved begyndende vækst
50 kg N192 kg NS 26-14
Stadium 52
Først i april
200 kg N769 kg NS 26-14


Faktor 2: Kvælstof i efteråret
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A14-08-2021Ingen kvælstof
B14-08-2021

Ved såning
30 kg N111 kg NS 27-4
C14-08-2021

Ved såning
60 kg N222 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Efterår

  • I led B og C placeres eller nedharves henholdsvis 30 og 60 kg N i NS 27-4 før eller i forbindelse med såning

Forår

  • I led 2-6 bredspredes 50 kg N i NS 26-14 ved vækststart i begyndelsen af marts.
  • I led 3-6 bredspredes NS 26-14 først i april (ca. st 52)
UDSÆD: Skaffes lokalt. Der stilles ikke særlige krav til sort. Der tilstræbes en plantebestand på 30 planter pr. kvadratmeter.

GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-11-2021, Medio november
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøvestørrelse 300-400 g.
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1
JORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, kg i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1
PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Se tekstafsnit PLANTEPRØVE
TØRSTOF, % i planteprøve
N, % i ts (mineralstofanalyse)
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1
Udføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Se tekstafsnit FOTO
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P0201-03-2022, Forår ved begyndende vækst, Før gødskning
ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1
JORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, kg i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1
Udføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Se tekstafsnit FOTO
 
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
P03Stadium 69, Ved afsluttende blomstring
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P04Stadium 85, Før skårlægning/direkte høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
 
ParcelSKULPESVAMP % dækning på grønne plantedele.
 
ParcelRODHALSRÅD % planter m.
 
P05Stadium 90, Høst
ForsøgHØSTMETODE, Raps , Metode 1, 2, 3 eller 4.
Høstmetode angives. Se tekstafsnit: HØSTMETODE, Raps
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Udtagning af en repræsentativ prøve på 1 kg pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel.
OLIE, % i tørstof
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE: Planteprøver udtages udenfor høstparcel og planteprøver udtages jævnfør metode 1: Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

OBS: Planteprøver udtages efter der er fløjet med drone.

JORDPRØVER: Der udtages i P01 og P02 N-min prøver på ledniveau i faktor 2. Det vil sige, at udtages en repræsentativ prøve i led A, Led B og led C. Der anvendes labels til led A1, B1 og C1. Desuden udtages en jordprøve på forsøgsniveau til bestemmelse at tekstur. Det er ok at denne jordprøve udtages efter der er udført gødsknings behandlinger i faktor 2.

FOTO: Der tages et foto fra ca. 1,5 meters højde (brysthøjde) og lodret ned på et repræsentativt sted. Billedet skal tages under gode lysforhold (solskin) eller med blitz. Det er tilstrækkeligt at tage foto i én gentagelse.

HØSTMETODE, RAPS
1: Direkte høst med sideknive på mejetærsker
2: Adskille/pakke - direkte høst uden sideknive på mejetærsker
3: Adskille - skårlægge -tærske
4:Skårlægge - tærske

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

MEDFINANSIERING: Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk