Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
040422121 Gradueret kvælstof i fabrikskartofler - OMRÅDE MED HØJ EM38 Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-11-2021
Fordelingsdato: 03-04-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: Via forsøg at eftervise sammenhæng mellem kvælstoftilførsel og kartoffeludbytte til en række måleparametre som EM-38, TDR, bladsaftmålinger med Horiba, MobilLas og NDRE fra drone.

BAGGRUND: Det ønskes at skabe grundlag for en mere differentieret tilgang til gødskning af fabrikskartofler. I forsøget følges væksten ved måling med multispektralt kamera på en drone (NDRE), MobilLas (måler NDVI samt vækstmålinger som LAI, Leaf Area Index, så det er muligt at forudsige gødningsbehovet), samt nitratmålinger i planter i løbet af sæsonen med Horibasensor. Målingerne bruges til at beskrive vækstkurver ved de forskellige gødningsniveauer, beregne optagelseshastighed af tilført kvælstof samt se på sammenhængen til kvælstof i udbytte og stivelse.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i marker med stor variation i topografi og tekstur i agerretningen. Dette forsøg placeres i marken i et område med så ensartet lav EM38 som muligt. Der skal placeres mindst 1 forsøg af hhv. plan 040402121 (Område med lav EM38) og plan 040412121 (Område med mellem EM38) i samme mark, gerne flere. Forsøgene må kun anlægges på arealer med fabrikskartofler, hvor der vandes optimalt. Anlæg ikke forsøget så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine og marksprøjte.

ARBEJDSFORDELING:
Aarhus Universitet udfører måling med MobilTDR soil sensor (måler jordfugtighed), og MobilLas Capony sensor.
Teknologisk Institut udfører EM38 måling.

ANLÆGSDATA:
Efter overkørsel med EM38 udvælges minimum 3 områder med hhv lav (plan 040402121), mellem (plan 040412121) og høj EM38 (plan 040422121). Områderne skal have et areal på 18x40 meter og have så ensartet EM38 som muligt. Bruttoparcel 4 rækker med 10 meters længde. Forsøgets bredde er på minimum 24 rækker, hvilket giver plads til 4 parceller samt kørsel med MobilLas på ydersiden af forsøget samt mellem parcelrække 1 og 2 samt række 3 og 4, se evt. sktiseforslag fra Arnborg, parcelfordeling er kun et eksempel, følg den der foreslås af NFTS.

DESIGN DATA: Romerkvadratforsøg, 4x4, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: springertræk. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet grundgødes med P og K som den øvrige mark med Protamylasse/K2. Tildelingen af Protamylasse er anført under forsøgsbehandlingen, for at få den totale mængde N, P og K per led.
Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse og udbringning af mangan foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
114-05-2021
Før lægning.
GrundbehandletProtamylasse
KKaliumsulfat 41 S
15-04-2021Ingen N
214-05-2021
Før lægning
GrundbehandletProtamylasse
KKaliumsulfat 41 S
15-04-2021
125 kg N Midtjylland og 100 kg N Nordjylland inkl. N udbragt vha. protamylasse/K2
Ved lægning
125 kg N463 kg NS 27-4
Placeret
314-05-2021
Før lægning
GrundbehandletProtamylasse
KKaliumsulfat 41 S
15-04-2021
175 kg N Midtjylland og 150 kg N Nordjylland inkl. N udbragt vha. protamylasse/K2
Ved lægning
175 kg N648 kg NS 27-4
Placeret
414-05-2021
Før lægning
GrundbehandletProtamylasse
KKaliumsulfat 41 S
15-04-2021
225 kg N Midtjylland og 200 kg N Nordjylland inkl. N udbragt vha. protamylasse/K2
Ved lægning
225 kg N833 kg NS 27-4
Placeret
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Læggeafstand 33 cm.
  • I alle led tilføres protamylasse/K2 som grundbehandling. Der bliver kun tilført den mængde kvælstof, som er nødvendig for at få en optimal kaliumforsyning, dvs. 70 kg N i Arnborg (Kt 4, Jb 1 + 10 %) og 42 kg N i Dronninglund (Kt 8, Jb 2 + 10%). Protamylasse gives ens i hele marken for alle forsøg, altså både denne plan og 040402121 (Område med lav EM38) og 040412121 (Område med mellem EM38), hvor området med laveste behov bestemmer niveauet. De andre områder suppleres så med ekstra K.
  • Der gødes efter analyse, der udtages 14 dage inden udbringning. Protamylasse/K2 udbringes med vogn til formålet. N udnyttelsen i Protamylasse/K2 sættes til 80 %.
  • Kaliummængden vurderes efter målt Kt. På Jb 1 i Arnborg ved Kt 4 tilføres 265 kg K ved lav kalipris. På Jb 2 ved Kt 8 i Dronninglund tilføres 150 kg Kali. Ved meget lave kalital, hvor det kan være nødvendigt med ekstra tilførsel, kan det ske efter lægning på parcelniveau med kaliumsulfat eller patentkali.
  • I led 2-4: NS 27-4 placeres ved lægning. Mængden tilpasses forsøgsstedet og tilført kvælstof i Protamylasse/K2. Led 4 svarer til sortens forventede N-optimum oprundet til næste 25 kg N, led 3 svarer til N-optimum minus 50 kg og led 2 til N-optimum minus 100 kg.
  • Alle led justeres for Mg, hvis Mgt viser der er behov.


GØDNING: Handelsgødning og protamylasse/K2 skaffes lokalt.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Stratos leveres fra KMC til Arnborg, og sorten Allstar leveres fra AKV-Langholt til Dronninglund.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0114-04-2021, Før gødskning
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i led 1 i 0-75 cm dybde, dog ved JB nr. 1 og 3 i dybden 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes nedfrosset. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ForsøgEM 38 mS/m.
Udføres af Teknologisk Institut. Hele forsøgsarealet overkøres
 
ForsøgMobilTDR soil sensor .
Udføres af Aarhus Universitet
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g. Se afsnit om Jordprøver
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0225-05-2021
ParcelFREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
 
P0320-06-2021, 25 dage efter fremspiring
Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P0427-06-2021
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Husk det skal være tydeligt hvor parcelgrænser er placeret.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
Husk det skal være tydeligt hvor parcelgrænser er placeret.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelMobilLas canopy sensor .
Udføres af Aarhus Universitet. Skal udføres inden blomstring
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
NO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P0504-07-2021
Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P0611-07-2021
Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P0719-07-2021
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
NO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P0801-08-2021
Alle målinger i P08 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P0901-09-2021, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
NO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P1001-10-2021, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Analyseres på forsøgsstedet (AKV/KMC). Prøvestørrelse 10 kg, se afsnit vedr. PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

JORDPRØVER:
Der udtages jordprøver på forsøgsarelaet i 0-25 cm dybde for at "kalibrere" EM38-værdierne ud fra disse. Husk at gemme koordinater fra midten af forsøget under Notater i PCMF.

PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING:
Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Saften fra bladstænglerne presses ud af stænglerne lige efter udtagning, så bladstænglerne ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Bladsaften måles med Horiba NO3-sensoren umiddelbart efter presning.
Gå i værnerækker når prøver udtages.

OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver enkelt parcel udtages en prøve på 10 kg knolde. Prøverne udtages og analyseres ved KMC/AKV.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Kristian Elkjær: 40 64 88 01 eller på mail: kel@kmc.dk.

Rettelser:
DatoTekst
06-04-2021Forhøjet antal af forsøg til 4, hvis nogle skulle ønske ekstra planer (HJB)
27-04-2021Slettet Storskala fra titlen (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk