Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
080022121 CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Sjælland - år 1 Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-11-2021
Fordelingsdato: 09-03-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve forskellige dyrkningssystemers effekt på jordens sundhed, dyrkningssikkerhed, miljø og mulige klimaeffekter. Traditionel dyrkning med pløjning sammenlignes med minimal jordbearbejdning og dyrkningssystemet conservation agriculture, som indebærer direkte såning, målrettede efterafgrøder, sundt sædskifte og nedmulding af halm. Forsøgene placeres på 2-3 lokaliteter med varierende jordtyper og nedbørsforhold, for at undersøge hvordan systemerne performer ved forskellige betingelser. I forbindelse med forsøgsarealet etableres et areal til demonstration og afprøvning af produkter, arter eller sorter, som kan betyde noget for dyrkningssikkerhed og/eller plante- og jordsundhed.

BAGGRUND: Der er stort fokus på behovet for en klimarobust dyrkning, som kan sikre en god afgrødeproduktion i mængde og kvalitet, trods klimaændringer som giver øgede udfordringer med både tørke og hyppige, kraftige nedbørshændelser. Det stiller krav til dyrkningsjorden og afgrøderne, og kan give et behov for at ændre dyrkningspraksis. Det er velkendt at minimal/ingen jordbearbejdning er effektivt virkemiddel i fht at begrænse risikoen for tab af jord og næringsstoffer ved såvel vand- som vinderosion, men der mangler ’all-round’ viden om de forskellige dyrkningsmetoders effekt på vand- og næringsstofudnyttelse, kulstoflagring og ’generel jordsundhed’. I disse forsøg foretages gennemgribende analyser af jord og afgrøde over et projektforløb på 3-5 år.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal ligge i 5 år.Forsøgsarealet skal udgøre ca. 5 ha, idet de forskellige led etableres som storparceller, så der er plads til individuelle behandlinger med almindelige såmaskiner og så der evt. kan afprøves forskellige strategier på tværs. Forsøgsarealet suppleres af et demonstrationsareal af tilsvarende størrelse.

Afgrøden i de 3 forsøgsled er hestebønne i 2021, efterfulgt af vinterhvede med/uden efterafgrøde i 2022. Herefter differentieres afgrødevalget i de forskellige dyrkningssystemer

ARBEJDSFORDELING:
 • TI gennemfører EM38 målinger af hele arealet og høstparceller planlægges efterfølgende i dialog med Annette

 • ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med parceller på ca. 24 m*100 m, afpasset landmandens maskiner. Forsøget må gerne anlægges i to rækker med 24 meter værn i mellem de to rækker parceller. Forsøget anlægges med 3 subplots, således det senere er muligt senere at køre andre behandlinger på tværs af hovedparceller.(se skitse).
  Forsøget er fastlæggende og parceller skal kunne genfindes via målepunkter i skel eller via GPS.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 2400m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING: I alle forsøgsled foretages individuelle behandlinger, med det formål at hver dyrkningsmetode optimeres. Alle behandlinger registreres, gerne med aktuelle priser på stykomkostninger. Led uden jordbearbejdning gødskes tidligere og med højere mængde for at modvirke effekten af den koldere jord. Dette gennemføres i dialog med deltagende rådgiver.
  Sygdomme og skadedyr bekæmpes efter behov for de enkelte led. Alle behandlinger indberettes i NFTS under hvert enkelt led

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Før såningPløjning
  Stadium 00

  Ved såning
  SåningUdsædsmængde
  Gødning
  ForårPlanteværnMiddel I
  Middel II
  PlanteværnMiddel I
  Middel II
  2Stadium 00
  Der foretages øverlig harvning
  Før såning
  HarvningHarvedybde
  Stadium 00
  Udsædsmængde + 10 % i forhold til led 1
  Ved såning
  SåningUdsædsmængde
  Gødning
  ForårPlanteværnMiddel I
  Middel II
  PlanteværnMiddel I
  Middel II
  3Stadium 00
  Udsædsmængde + 10 % i forhold til led 1
  Ved såning
  Direkte-såningUdsædsmængde
  Gødning
  ForårPlanteværnMiddel I
  Middel II
  PlanteværnMiddel I
  Middel II


  Faktor 2:
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AIngen behandling i 2021Subplot 1
  BIngen behandling i 2021Subplot 2
  CIngen behandling i 2021Subplot 3
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Alle forsøgsled behandles induvidielt.

  Udsæd:
  Mængden tilpasses såbeddet, men som udgangspunkt anvendes 10% mere udsæd i led uden jordbearbejdning. Såtidspunktet tilpasses ligeledes de optimale betingelser ved hver behandling. Udsædsmængde og sådato noteres i fanen Forsøgsbehandlinger for hvert led.

  Gødning:
  Gødningsstrategi (Mængde og dato) optimeres i hver behandling og registreres. Gødningstype, dato og anvendt mængde noteres i fanen Forsøgsbehandlinger for hvert led.

  Planteværn:
  Udføres efter behov i hvert led, både i forhold til forekomst af ukrudt, skadedyr og sygdomsangreb. Midler, dato og anvendt mængde noteres i fanen Forsøgsbehandlinger for hvert led.

  UDSÆD: Skaffes lokalt

  GØDNING: Skaffes lokalt.
  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0108-03-2021
  ParcelEM 38 mS/m.
   
  P02Stadium 90, Ved høst
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  HØSTES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 800-1000 g pr. parcel og sendes til TI.
  1000 KORNSVÆGT, g
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelSTRUKTUR karakter 1-6.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Annette Vibeke Vestergaard: 87 40 53 60/51 19 55 46 eller på mail: avv@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  09-04-2021Skitse tilføjet. (RJE)
  21-04-2021Skitse slettet.(RJE)


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk