Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
052012121 Sengødskning af alm. rajgræs. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-12-2021
Fordelingsdato: 08-03-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: Er at undersøge effekten af delt kvælstofgødskning på udbyttet i alm. rajgræs til frø ved forskellige kvælstofniveauer og fastlægge om der er fordele ved at anvende flydende kvælstof ved sidste tildeling.

BAGGRUND: En stor engangstildeling af kvælstof til alm. rajgræs tidligt kan medfører en uønsket kraftig vegetativ vækst i det tidlige foår. En deling af kvælstoffet kan medvirke til en mere ensartet vækst og et mindre behov for vækstregulering af afgrøden I det danske klima er der ofte tørt omkring tidspunktet for 2 tildeling. Det kan medfører at kvælstoffet ikke bliver plantetilgængeligt Derfor er det interessant at undersøge om en tildeling af flydende kvælstof ved 2. tildeling bedre kan sikrer optagelsen i planterne

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene udføres i hhv. sorterne Esquire og Mathilde
Forsøget skal høstes med min. 20 % vand i frøet. Så snart sorten er kendt bedes sortsnavnet anføres i PC-markforsøg.

ANLÆGSDATA: Der anlægges 30 cm parcelgrænser mellem parcellerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
VækstreguleringModdus MKun forsøg0,8 l
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuKun forsøg450 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Hele forsøget skal vækstreguleres med 0,8 l /ha Modus i afgrødens stadie 49-51.
Hele forsøget grundgødskes med normale mængder P, K og S. Ved mistanke om manganmangel skal hele arealet behandles med 5 kg mangansulfat pr. ha.

Der må IKKE tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen og der må IKKE vækstregulerers udover den generelle behandling. Det er meget vigtigt, at forsøget holdes fri for ukrudt, skadedyr og sygdomme. Dosis, middel og dato noteres.
Der må ikke weed-wipes i forsøget uden aftale med Barthold Feidenhans'l.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
120-03-2021
Ved vækststart
140 kg N518 kg NS 27-4
220-03-2021
Ved vækststart
160 kg N592 kg NS 27-4
320-03-2021
Ved vækststart
180 kg N666 kg NS 27-4
420-03-2021
Ved vækststart
200 kg N740 kg NS 27-4
520-03-2021
Ved vækststart
140 kg N518 kg NS 27-4
01-05-202120 kg N74 kg NS 27-4
620-03-2021
Ved vækststart
140 kg N518 kg NS 27-4
01-05-202140 kg N148 kg NS 27-4
720-03-2021
Ved vækststart
140 kg N518 kg NS 27-4
01-05-202160 kg N222 kg NS 27-4
820-03-2021
Ved vækststart
140 kg N518 kg NS 27-4
21-04-2021
Udbringes på tørreplanter med gødningsdyser
20 kg N74 kg NS 27-3 Dangødning
0,05 l Agrotain
920-03-2021
Ved vækststart
140 kg N518 kg NS 27-4
21-04-2021
Udbringes på tørreplanter med gødningsdyser
40 kg N148 kg NS 27-3 Dangødning
0,1 l Agrotain
1020-03-2021
Ved vækststart
140 kg N518 kg NS 27-4
21-04-2021
Udbringes på tørreplanter med gødningsdyser
60 kg N222 kg NS 27-3 Dangødning
0,15 l Agrotain
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Led 1 til 4 tildeles fuld kvælstofmængde af en gang d. 20 marts 2021
 • Led 5 til 10 tildeles 140 kg.N/ha. d. 20 marts 2021
 • Led 5 til 7 tilføres hhv. 20, 40 og 60 kg.N/ha. i fastgødning 1. maj 2021.
 • Led 8 til 10 tilføres hhv. 20, 40 og 60 kg.N/ha. i flydende gødninig 21. april 2021.

  Vægtfylden for Dangødning NS 27-4 er 1,27 kg/l.

  Dangødning skal udbringes på tørreplaner med gødningsdyser
 • 20 kgN/ha. = 74 kg. svarende til 58,3 l.Dang. 27-3
 • 40 kgN/ha. = 148 kg. svarende til 116,5 l. Dang. 27-3
 • 60 kgN/ha. = 222 kg. svarende til 174,8 l. Dang. 27-3

  Der tilsættes 0,05 l. Agrotain pr. 100 l. gødning

KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
GØDNING: Leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0109-03-2021, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde, dog ved JB 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i frossen tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P0201-05-2021, Før 2. behandling, Planteklip foretages før 2. tildeling af gødning
Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
TØRSTOF, % i planteprøve
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P0315-05-2021
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P0415-06-2021
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P05Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
RENT FRØ, % i maskinrenset vare
RENT FRØ, % i råvare
ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
VAND, % i kerne/frø
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
OBS: Aktuel højde i marken, og IKKE længde af udstrakt plante.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
Se tekstafsnit SPILD
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE: Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes. Ved behov skal parcellerne stråskilles.

FRØ PRØVER: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til en 10 l. spandfuld.
Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

Bemærk prøverne sendes direkte til DLF, Højerupvej 31, 4660 Store Heddinge.

Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

SPILD: En præcis opgørelse af spildet er vigtig for tolkningen af resultaterne. Det er derfor af stor betydning, at observere om de forskellige behandlinger har indflydelse på spildet. Spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
18-03-2021Flydende gødningstidspunkt flytte 10 dage fre.

Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Moddus M GHS07 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk