Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070082122 Eftervirkning af græs og kløvergræs som efterafgrøde udlagt i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-05-2022
Fordelingsdato: 03-05-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme eftervirkningen af græs og kløvergræs som efterafgrøde og betydningen af andelen af kløver i blandingerne. Eftervirkningen måles som udbytterespons på tilført kvælstof i vårbyg etableret i det efterfølgende forår, og ved at måle kvælstof optaget i efterafgrøden samt N-min indholdet i jorden.

BAGGRUND: Virkemiddelkataloget fra Aarhus Universitet ligger op til at bruge kvælstoffikserende arter i lovpligtige blandinger, herunder kløver. Der ligges op til en kløverandel på 25%, men hverken effekten af kløverart eller andel af kløver på eftervirkningen kendes.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er 2-årigt og er anlagt i vårbyg 2022 efter forsøgsplan 070082222. Der skal også være vårbyg til høst 2023. Efterafgrøden er udlagt i vårbyg med radsåmaskine eller tilsvarende. Forsøget skal anlægges, således at der ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne. GPS udstyr er i praksis nødvendigt for at anlægge fastliggende forsøgsparceller med vårbyg præcist. Forsøg er anlagt på JB 1-4.

Efterafgrøden må først pløjes ned i 2022. Må gerne anlægges på upløjet jord, men ikke no-till – kontakt Nanna Hellum Kristensen, hvis forsøget ønskes placeret på pløjefri arealer.

ANLÆGSDATA: Efterafgrøden er etableret som hovedplot (Faktor 2), og gødningsforsøget i vårbyg i foråret 2022 som Faktor 1. Der er anlagt værn mellem hovedplot for at sikre mod overslæb ved pløjning, og for at muliggøre harvning af alle hovedplot på nær A-led. Hver efterafgrødeblok skal have sin egen efterafgrøde omkring sig. Se skitse nedenfor. Efterafgrøden er etableret med småparcelteknink på tværs af agerretning eller anlagt med større maskine i agerretningen afhængigt af lokale muligheder. Vårbyggen anlægges vha. GPS oven i parcellerne, hvor der er sået efterafgrøde.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Gødskning og sprøjtningNedvisningKun forsøg
JordbehandlingNedpløjetKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov i hovedafgrøden. I tilfælde af større ukrudtsproblemer kontaktes Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen. Ingen ukrudtsmidler må benyttes i forsøget.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof og såning i 2022
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Forår 2022
Ved såning
VårbygRGT Planet
Ingen N
2Stadium 00
Forår 2022
Ved såning
VårbygRGT Planet
60 kg N222 kg NS 27-4
Placeret
3Stadium 00
Forår 2022
Ved såning
VårbygRGT Planet
60 kg N222 kg NS 27-4
Placeret
60 kg N222 kg NS 27-4
Bredspredt
4Stadium 00
Forår 2022
Ved såning
VårbygRGT Planet
60 kg N222 kg NS 27-4
Placeret
120 kg N444 kg NS 27-4
Bredspredt


Faktor 2: Efteafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-08-2021Ingen efterafgrøde
l Roundup Bio
15-09-2021l Roundup Bio
BEr udlagt i vårbyg forår 202110 kg Alm.rajgræs
CEr udlagt i vårbyg forår 202110 kg Alm.rajgræs
1,2 kg Hvidkløver
DEr udlagt i vårbyg forår 202110 kg Alm.rajgræs
3,6 kg Hvidkløver
EEr udlagt i vårbyg forår 202110 kg Alm.rajgræs
3 kg Rødkløver
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Efterafgrøden er etableret som hovedplot i foråret 2021.

 • Efterafgrøde nedpløjes eller nedvisnes tidligst 1. februar 2022.

  Såning af vårbyg forår 2022
 • Led 2-4 skal tilføres kvælstof i form af NS 27-4, hvor af 60 kg N skal placeres ved såning. De resterende 60 kg N i Led 3 og 120 kg N i led 4 bredspredes i forbindelse med såning.

 • GØDNING:

  Leveres af Teknologisk Institut
  KEMI: Skaffes lokalt.

  UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.
  Vårbyg udvejet til 15 m2 parceller af sorten RGT Planet. Ønsker man vårbyg leveret i bulk i stedet for, gives Teknologisk Instituts forsøgsafdeling besked senest 1. februar 2022
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0112-03-2022, Ved anlæg, Såning af vårbyg
  Alle målinger i P01 udføres kun i led: A1, B1, C1, D1, E1
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  P02Stadium 32, Droneflyvning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P03Stadium 37, Droneflyvning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P05Stadium 69 - 75, Droneflyvning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.
  Dette er en meget vigtig indberetning, da det siger noget om hvor stort et potentiale der er for mineralisering af N i vækstperioden.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  NDVI MÅLING MED DRONE: NDVI måles i stadie 32, 37 og 69-75, for at kvantificere plantebiomassen.Der måles med en drone påmonteret et RedEdge-M kamera. Flyvning udføres af uddannet personale. Råder forsøgsenheden ikke selv over en drone med kamera foretages målingerne af Teknologisk Institut.

  INDBERETNING: Destruktionstidspunkt og metode indberettes i et notat. Der er i P02 oprette en måleparameter til påmindelse af dette. Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 8740 5414 / 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  03-09-2021Sygdomsbedømmelser oprettet. (RJE)
  04-05-2022Tekstafsnit NDVI MÅLING MED DRONE er rettet til. (RJE)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup BioIntet faresymbol

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk