Nordic Field Trial System Version: 1.1.8146.19690
070082121 Eftervirkning af græs og kløvergræs som efterafgrøde udlagt i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-09-2021
Fordelingsdato: 16-02-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme eftervirkningen af græs og kløvergræs som efterafgrøde og betydningen af andelen af kløver i blandingerne. Eftervirkningen måles som udbytterespons på tilført kvælstof i vårbyg etableret i det efterfølgende forår, og ved at måle kvælstofoptagelsen i efterafgrøden samt N-min indholdet i jorden.

BAGGRUND: Virkemiddelkataloget fra Aarhus Universitet lægger op til at bruge kvælstoffikserende arter i lovpligtige blandinger, herunder kløver. Der ligges op til en kløvergræsandel på 25 % af kløver, men vi kender hverken effekten af kløverart eller andel af kløver på eftervirkningen

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er 2-årigt og anlægges i vårbyg. Der skal også være vårbyg til høst 2022. Efterafgrøden sås lige efter såning af vårbyg med radsåmaskine eller tilsvarende. Forsøget skal anlægges, således at der ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne. Forsøgparceller afmærkes præcist med GPS udstyr eller pæle i skel, så ledes parcellerne kan genfindes efter jordbearbejdning ved anlæg af vårbyg parceller i foråret. Designet skal godkendes af Teknologisk institut, inden anlæg. Forsøget anlægges på JB 1-4.

Efterafgrøden må først pløjes ned i 2022. Må gerne anlægges på upløjet jord, men ikke no-till – kontakt Nanna Hellum Kristensen, hvis forsøget ønskes placeret på pløjefri arealer.

ANLÆGSDATA: Efterafgrøden etableres som hovedplot (Faktor 2), og gødningsforsøget i vårbyg i foråret 2021 som Faktor 1. Der skal anlægges værn mellem hovedplot for at sikre mod overslæb ved pløjning, og for at muliggøre harvning af alle hovedplot pånær A. Hver efterafgrødblok skal have sin egen efterafgrøde omkring sig. Se skitse nedenfor. Efterafgrøden kan etableres med småparcelteknink på tværs af agerretning eller anlægges med større maskine i agerretningen afhængigt af lokale muligheder. Vårbyggen anlægges vha. GPS oven i parcellerne, hvor der blev sået efterafgrøde.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Gødskning og sprøjtningNedvisningKun forsøg
JordbehandlingNedpløjetKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov i hovedafgrøden. Forsøget skal ved ukrudtsproblemer behandles med ukrudtsmiddel 0,5 l Fighter 480, 3 g Harmony SX, 0,5 l Olie når græsudlægget har 1 kimblad. I tilfælde af større ukrudtsproblemer kontaktes Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen. Ingen andre ukrudtsmidler må benyttes i forsøget.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof og såning i 2022
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Forår 2022
Ved såning
VårbygRGT Planet
Ingen N
2Stadium 00
Forår 2022
Ved såning
VårbygRGT Planet
60 kg N222 kg NS 27-4
Placeret
3Stadium 00
Forår 2022
Ved såning
VårbygRGT Planet
60 kg N222 kg NS 27-4
Placeret
60 kg N222 kg NS 27-4
Bredspredt
4Stadium 00
Forår 2022
Ved såning
VårbygRGT Planet
60 kg N222 kg NS 27-4
Placeret
120 kg N444 kg NS 27-4
Bredspredt


Faktor 2: Efteafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-08-2021Ingen jordbehandling
l Roundup Bio
15-09-2021l Roundup Bio
B01-04-202110 kg Alm.rajgræs
C01-04-202110 kg Alm.rajgræs
1,2 kg Hvidkløver
D01-04-202110 kg Alm.rajgræs
3,6 kg Hvidkløver
E01-04-202110 kg Alm.rajgræs
3 kg Rødkløver
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Efterafgrøden etableres som hovedplot, og gødningsforsøget i vårbyg som subplot i foråret 2022.

Såning af efterafgrøde 2021
 • Efterafgrøden sås lige efter såning af vårbyg med radsåmaskine eller tilsvarende. Vårbyggen etableres af landmanden og høstes ikke forsøgsmæssigt.
 • Led A må ikke jordbearbejdes i efteråret. Dette led behandles med et Glyfosatprodukt to gange i efteråret,
 • Efterafgrøde nedpløjes eller nedvisnes tidligst 1. februar 2022.

  Såning af vårbyg forår 2022
 • Led 2-4 skal tilføres kvælstof i form af NS 27-4, hvor af 60 kg N skal placeres ved såning, De resterende 60 kg N i Led 3 og 120 kg N i led 4 bredspredes i forbindelse med såning.

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

  UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.
  Ønsket mængde meddeles til Teknologisk Institut. Til foråret leveres vårbyg udvejet til 15 m2 parceller af sorten RGT Planet. Ønsker man vårbyg leveret i bulk i stedet for, gives Teknologisk Instituts forsøgsafdeling besked senest 1. februar.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0125-03-2021, Ved anlæg, ved udlæg af efterafgrøde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P0220-10-2021, Medio oktober
  ledUdføres kun i følgende led: B1, C1, D1, E1
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Udtages i værnparceller. Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  C/N FORHOLD,
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  KULSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1, E1
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1, E1
  JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1, E1
  JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  ledFOTO digital.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelEFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
   
  ParcelGRÆS % af afgrøde.
   
  ParcelKLØVERANDEL % af afgrøde.
   
  P0320-09-2021, Ekstra prøver udtaget medio september.
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1
  JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Graveforespørgsel foretages
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1
  JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1
  JORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  ledUdføres kun i følgende led: B1
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.
  Dette er en meget vigtig indberetning, da det siger noget om hvor stort et potentiale der er for mineralisering af N i vækstperioden.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI.
  PLANTEPRØVE: Planteprøver udtages i værnparceller på hver side af det areal, hvor der skal ligge vårbyg parceller. Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt i 2021.

  INDBERETNING: Destruktionstidspunkt og metode indberettes i et notat. Der er i P02 oprette en måleparameter til påmindelse af dette. Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 8740 5414 / 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  12-03-2021Udsædsmængden er i led C og D ændret efter aftale med NHKR. Led C er ændret fra 1 til 1,2 kg og Led D er ændret fra 4 til 3,6 kg. (RJE)
  12-04-2021Dato i led A og i led 2 er rettet. (RJE)
  17-09-2021P03 er oprettet til ekstra udtagning af N-min og planteprøver.(RJE)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup BioIntet faresymbol

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk