Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070022121 Storskala forsøg med gradueret kvælstof til maltbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-02-2021
Fordelingsdato: 21-02-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om udbytte og proteinindhold i maltbyg kan styres ud fra delt gødskning baseret på reflektansmålinger med drone.

BAGGRUND: Forsøgsserien indgår et projekt, der skal skabe grundlaget for en mere differentieret tilgang til gødskning af vårbyg.
I forsøget følges væksten ved måling af biomasse med NDVI vha. et multispektralt kamera på en drone. NDVI målingerne bruges til at beskrive biomassen, beregne optagelseshastighed af tilført kvælstof samt se på sammenhængen til N i udbytte og protein. Resultaterne indgår i datagrundlaget for udviklingen af algoritmer til værktøjet N-Tool-Precise.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i marker med stor variation i topografi og tekstur i agerretningen. Agerlængden skal gerne være minimum 400 meter. Forfrugt skal være korn og der skal være begrænset eftervirkning af husdyrgødning. Der skal udføres dronemålinger i forsøgene.

ANLÆGSDATA: Design tilrettes og antal gentagelser justeres af Teknologisk Institut efter mulighederne på arealet. Kontakt planansvarlig når arealet er på plads.
Placering af gødning ved såning sker i striber på tværs af agerretningen og er hovedplot (Faktor 2). Gødningstildeling i foråret (faktor 1) udføres langs agerretningen. Anlægsparcel i et 24 meters sprøjtespor er 2x16 meter. Antallet af gentagelser fastsættes ud fra arealet, da det er vigtigt at hele variationen på marken repræsenteres. Se vedhæftede fil nedenfor.

DESIGN DATA: Split-Block, 2 faktorer (Randomiseret), 20 Gentagelser. Parcelfordeling: Split-Block. Anlægsparcel minimum 32m2. Høstparcel minimum 15m2.
VÆRN: Omkring gentagelse (før og efter).

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov5 kg
PK 0-4-21 m. Mg S CuKun forsøg500 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Alle led grundgødskes med 500 kg PK 0-4-21 inden såning, bredspredt og nedharvet. Der må ikke tilføres anden N-gødning end anført i forsøgsplanen. Forsøget gødskes optimalt med Mg, S og Mn samt evt. mikronæringsstoffer. Ukrudtsbekæmpelse gennemføres så forsøget holdes fri for alt betydende ukrudt. Øvrige behandlinger gennemføres som i den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof i st 32
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 32Ingen kvælstof
2Stadium 3230 kg N111 kg NS 27-4
3Stadium 3260 kg N222 kg NS 27-4


Faktor 2: Kvælstof placeret ved såning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A01-03-2021

Ved såning
60 kg N222 kg NS 27-4
Placeret
B01-03-2021

Ved såning
100 kg N370 kg NS 27-4
Placeret
C01-03-2021

Ved såning
140 kg N519 kg NS 27-4
Placeret
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Se skitse, som eksempel på hvordan forsøget kan anlægges.
Gødskning ved såning:
 • I led A-C placeres gødningen på tværs af agerretningen Gødskning st. 32:
 • I led 1-3 bredspedes gødningen i 2 meters parceller.
 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  GØDNING: Forsøgsgødning leveres af Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2021, Før anlæg, før etablering
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
  Se tekstafsnit om FORVENTET UDBYTTE
   
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P02Stadium 32, Før gødskning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit DRONE MÅLINGER
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P03Stadium 37
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit DRONE MÅLINGER
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P04Stadium 45
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit DRONE MÅLINGER
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P05Stadium 69 - 75, Efter afblomstring
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit DRONE MÅLINGER
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 600-1000 g kerne pr. parcel OBS PARCELPRØVER
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved anlæg og behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Leif Knudsen: 87 40 54 28 / 20 28 25 83 eller på mail: lek@seges.dk.  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk