Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070262121 Efterafgrøder efter stigende N i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 21-04-2021
Fordelingsdato: 26-04-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Det er formålet at eftervise i hvilket omfang etableringen og udviklingen af en efterafgrøde er afhængig af gødningsniveauet til den forudgående afgrøde.

BAGGRUND: Ofte er udviklingen af efterafgrøder i efteråret beskeden, og én af årsagerne kan være, at der er for lidt kvælstof i jorden til at ”leve af”. Det har måske især været tilfældet i årene med reducerede kvælstofnormer.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges hvor der til høst 2021 har været gennemført forsøg med stigende N i vinterhvede. Denne plan gennemføres i de stigende N-led 1-7. Øvrige led i design anlægges som værn.
Efterafgrøden anlægges umiddelbart efter høst af vinterhvede senest 20. aug, men gerne før. Det er derfor vigtigt at prioritere at høste hvedeforsøget så tidligt som muligt.

ANLÆGSDATA: Forsøgsdesign tilrettes af TI.
Forsøgene anlægges hvor der tidligere lå forsøg med stigende N i vinterhvede:
Forsøget kan anlægges efter følgende forsøgsserier 070292121, 070302121 og 070312121. Det er en forudsætning, at parcellerne er 3-meter-parceller, og at der kan sås en efterafgrøde på arealet i efteråret 2021.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Snegle bekæmpes efter behov.

Der må ikke tilføres gødning til forsøget i efteråret 2021.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-08-2021
0 kg N til vinterhvede
Lige efter høst
Olieræddike15 kg Udsædsmængde
215-08-2021
50 kg N til vinterhvede
Lige efter høst
Olieræddike15 kg Udsædsmængde
315-08-2021
100 kg N til vinterhvede
Lige efter høst
Olieræddike15 kg Udsædsmængde
415-08-2021
150 N til vinterhvede
Lige efter høst
Olieræddike15 kg Udsædsmængde
515-08-2021
200 kg N til vinterhvede
Lige efter høst
Olieræddike15 kg Udsædsmængde
615-08-2021
250 kg N til vinterhvede
Lige efter høst
Olieræddike15 kg Udsædsmængde
715-08-2021
300 kg N til vinterhvede
Lige efter høst
Olieræddike15 kg Udsædsmængde
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Forberedelse af arealet:
Parcellerne markeres med GPS eller faste punkter, så de kan findes efter høst. Halmen efter vinterhveden snittes eller fjernes. Hvis halmen snittes skal den være fordelt jævnt i forsøgsparcellen. Kan det ikke lade sig gøre, skal den fjernes fra forsøgsarealet. Før såning stubharves arealet 2 gange på langs af parcellen én gang den ene vej og én gang den anden vej, så overslæb minimeres.

Såning af efterafgrøde:
Der sås med såmaskine. Sådybde alle led: 1-2 cm.

UDSÆD: Skaffes lokalt. Der er ikke krav om en særlig sort.

KEMIKALIER: Eventuel sneglegift. Skaffes lokalt.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0120-08-2021, Ved anlæg, af efterafgrøde
ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
P0220-10-2021
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Se tekstafsnit FOTO
 
ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
TØRSTOF, % i planteprøve
N, % i ts (mineralstofanalyse)
ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ParcelOLIERÆDDIKE % dækning af jord, .
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE: Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

FOTO: Tages fra ca. 1½ meters højde og lodret ned i afgrøden. Husk gode lysforhold eller blitz.

FAGLIG VURDERING AF EFTERAFGRØDE: Medio oktober foretages en bedømmelse af efterafgrøden og det vurderes, om etableringen af efterafgrøden er tilstrækkelig ensartet, til at det giver mening at fortsætte forsøget.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 8740 5414 / 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk