Nordic Field Trial System Version: 1.1.8146.19690
070852121 Afgasset gylle og væskefraktioner til vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-04-2021
Fordelingsdato: 07-02-2021
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: Bestemmelse af udbytteeffekter i hvede ved udbringning af forskellige afgassede gylletyper og separeret afgasset gylle udbragt med og uden brug af slæbesko og forsuring.

BAGGRUND: Ved udbringning af tørstofholdige afgassede gylletyper er der risiko for tab af kvælstof ved ammoniaktab. Dette reducerer gyllens gødningseffekt. Der er derfor behov for at undersøge gødningseffekten af forskellige gylletyper, samt muligheden for at forbedre udnyttelsen ved ammoniakreducerende udbringningsteknologier.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal ligge på dyrkningssikker jord med gode afdræningsforhold. Jordtypen skal gerne være JB4, alternativt JB3. Tag gerne kontakt til Niels Buch, Vestjysk (51377609, ngb@vestjysk.dk) vedr. forsøgenes placering.
Afgrøden må ikke være tilført gylle før forsøgsbehandlingen og der bør, hvis muligt, kun være tilført lavt niveau eller ingen gylle i den foregående afgrøde. Forsøgene tilføres hhv. afgasset og ikke afgasset slagtesvinegylle. De afgassede gylletyper leveres af Nature Energy, Videbæk til forsøgslokaliteterne. Slagtesvinegyllen skaffes lokalt. Alle gylletyper udtages fra tanke, hvor lagringstiden er mere end 2 - 3 mdr. Hvis muligt udtages alle gylletyper fra tanke med fast overdækning.
Forsøgene må ikke ligge på marker grænsende op til hinanden, men gerne indenfor en afstand på maks. 10-15 km.


ARBEJDSFORDELING:
 • Gylleudbringning udføres af Ytteborg. Der foretages manuelle pH-målinger ved gylleudbringningen.


 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres, det er derfor en fordel hvis det kan anlægges i én række. Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Forsøget skal høstes med småparcel teknik, hvilket bevirker at der automatisk bliver 1,5 meter værn mellem de forskellige led.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-03-2021Ingen kvælstof
  215-03-202150 kg N185 kg NS 27-4
  18-04-202150 kg N185 kg NS 27-4
  315-03-202150 kg N185 kg NS 27-4
  18-04-2021100 kg N370 kg NS 27-4
  415-03-202150 kg N185 kg NS 27-4
  18-04-2021150 kg N556 kg NS 27-4
  515-03-202150 kg N185 kg NS 27-4
  18-04-2021
  100 kg NH4-NGylle slagtesvin 2000
  Slangeudlagt
  615-03-2021
  50 kg N185 kg NS 27-4
  18-04-2021
  Afgasset gylle fra Bånlev Biogas
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2001
  Slangeudlagt
  715-03-2021
  50 kg N185 kg NS 27-4
  18-04-2021
  Afgasset gylle fra Nature Energy, Videbæk Biogas
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2002
  Slangeudlagt
  815-03-2021
  50 kg N185 kg NS 27-4
  18-04-2021
  Separeret afgasset gylle fra Nature Energy, Videbæk Biogas
  100 kg NH4-NGylle, afgasset separeret 2003
  Slangeudlagt
  915-03-2021
  50 kg N185 kg NS 27-4
  18-04-2021
  Separeret afgasset gylle fra Nature Energy, Videbæk Biogas
  100 kg NH4-NGylle, afgasset separeret 2003
  1 l Svovlsyre
  Slæbesko
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2000EAT - Eurofins Agro TestingGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2001EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2002EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2003EAT - Eurofins Agro TestingGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Slagtesvinegyllen afhentes lokalt. Afgassede gylletyper fra Bånlev og Videbæk leveres af Nature Energy, Videbæk til forsøgslokaliteterne. Levering af gylletyperne til forsøgene koordineres af forsøgsansvarlig med Jette Erichsen, jee@natureenergy.dk, Nature Energy, Videbæk, således, at alle gylletyper er klar og tilgængelige ved udbringning.

  Bestemmelse af dosis ved udbringning fastsættes ud fra måling af ammonium (NH4-N) med Agrosmåler, som foretages på de aktuelle gylletyper umiddelbart før udbringning. Disse analyseresultater indsættes som notat i PC Markforsøg.

  Ved udbringning udtages en gylleprøve af hhv. slagtesvinegylle (prøvenr. 2000), afgasset gylle fra Bånlev Biogas (prøvenr. 2001), afgasset gylle fra Nature Energi, Videbæk Biogas (prøvenr. 2002) og separeret afgasset gylle fra Nature Energy, Videbæk Biogas (prøvenr. 2003), som sendes til Eurofins for kemisk analyse.

  Al gylle i denne series forsøg udbringes af Ytteborg og koordineres med Morten Krupa, tlf.: 20163227 fra Ytteborg.

  Medio marts:
 • I led 2-9 tilføres der medio marts 50 kg N i NS 27-4.
  Medio april:
 • I led 2-4 tildeles der medio april stigende N, hhv. 50, 100 og 150 kg N i NS 27-4.
 • I led 5 tilføres der medio april 100 kg NH4-N i form af slagtesvinegylle.
 • I led 6-7 tilføres der medio april 100 Kg NH4-N i form af afgasset gylle fra hhv. Bånlev og Videbæk Biogas.
 • I led 8 og 9 tilføres der medio april 100 Kg NH4-N i form af separeret afgasset gylle fra Videbæk Biogas hhv. med slæbeslanger og slæbesko (Bomech). Trykket på hver tand på Bomech-bommen skal være 10 kg.
 • I led 9 tilføres gyllen 1 l syre pr ton gylle.
 • I led 9 registreres pH-værdi som SyreN-udstyret viser. Værdierne indtastes i P02
 • I led 5-9 registreres de manuelt målte aktuelle pH-værdier i gyllen efter udbringning. Værdierne indtastes i P02.
 • GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2021, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0218-04-2021, Ved gylleudbringning
  ledUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7, 8, 9
  PH manuelt, målt v. gylleudbr..
  Se VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING
   
  ledUdføres kun i følgende led: 9
  PH SyreN system, v. gylleudbr..
  Se VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING
   
  P03Stadium 33 - 35, Medio juni
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PH-MÅLING: De registrerede værdier indsættes i måleparametrene i P02.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSONER – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk