Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020152222 Gødskning af vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-06-2021
Fordelingsdato: 22-06-2021
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: For at optimere næringsstofforsyningen til økologisk vinterraps undersøges effekten af svovlgødskning (type + tildelingstidspunkt) samt forskellige gylletildelingsstrategier ved forskellig forfrugt.

BAGGRUND: Det økologiske areal med vinterraps stiger fortsat, men det er en udfordrende afgrøde, og der er behov for yderligere viden om dyrkning af økologiske vinterraps og om næringsstofforsyningen, som synes afgørende for, at afgrøden kommer godt fra start (både i efteråret og efter overvintring). Forsøget laves på baggrund af en demo hos Økologisk VKST i 2017, hvor der blev fundet merudbytter for tildeling af svovl både ved såning og i tidligt forår. Gylletildelingsstrategier relateres til forfrugtsværdi, hvor den gode forfrugt typisk ikke behøver så meget kvælstof i efteråret.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Forsøgene placeres på lokaliteter med forskellig forfrugt og jordtype. Arealet skal være fri for rodukrudt. Der skal kunne udbringes granuleret svovlgødning på parcelniveau i foråret uden betydelig beskadigelse af voksende afgrøde.
Der skal være svinegylle til rådighed som min. indeholder 3 kg ammonium N pr. tons.

Forsøgsvært med arealer, hvor der er mulighed for etablering af falsk såbed samt rettidig/tidlig såning (første del af august) prioriteres. Forsøget må ikke såes senere end 20. august – dette afhænger dog af sort (hybridsorter lidt senere end linjesorter) og beliggenhed. Der skal have været 4-5 rapsfrie år på forsøgsarealet forud for dyrkningsåret. Dette gælder også andre korsblomstrede arter samt arealer med f.eks. meget agersennep. Forsøget skal som udgangspunkt høstes det efterfølgende høstår og ikke pløjes om, selvom plantetal vurderes at være ’for lavt’ i foråret. Det skal aftales med forsøgsvært på forhånd. Evt. nedpløjning af forsøg sammen med omkringliggende mark sker kun med accept fra og efter aftale med forsøgsansvarlig: Casper Laursen, 8740 5487, cala@seges.dk.

ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk Institut udbringer gylle i alle forsøg.

ANLÆGSDATA: Forsøget skal randomiseres. Det er derfor en fordel, hvis det anlægges i én række. Der skal være min. 24 m værn rundt om forsøget. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min. 24 m mellem rækkerne, og det skal sikres, at belastningen fra mekanisk ukrudtsbekæmpelse er ens i de 2 rækker (overlap, kørespor etc.)

Parcelgrænser afsættes umiddelbart efter fremspiring og vedligeholdes. Parcellerne anlægges på tværs af agerretning i 3,5 (bredde) x min. 15 (længde) m. Høstparcellen skal være min. 18 m2., og forsøget skal høstes med småparcelteknik, hvilket bevirker at der automatisk bliver 1,75 meter værn mellem parcellerne. Høstparcellen lægges i midten af bruttoparcellen, for at undgå overslæbning af gødning under markarbejdet på tværs af parceller. Der på ikke være spor fra gyllekørsel i høstparcellen .

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 5 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 52,5m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden gødning til forsøget end gylle og svovlgødning som beskrevet under forsøgsbehandlinger.
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse:
Blindharvning udføres med kørsel i agerretning, således at alle parceller belastes ens. Der udføres som minimum en ukrudtsharvning/radrensning.
Evt. behandling mod snegle udføres som i omkringliggende mark.
Tidspunkt for anlæg og andre forhold omkring mulighed for falsk såbed og ukrudtsbekæmpelse koordineres mellem forsøgsansvarlig og forsøgsvært. Hvis der er mulighed for falsk såbed, anlægges dette 7-10 dage før såning. Alle markens behandlinger noteres under grundbehandlinger i PC-Markforsøg.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: N- og S-gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Der køres med gyllevogn i dette led, uden tilførsel af gylle. Se VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLINGIngen N
2Der køres med gyllevogn i dette led, uden tilførsel af gylle. Se VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLINGIngen N
16-03-2022
Medio marts
35 kg S234 kg Naturgips
3Stadium 00
Før såning
Ingen N
02-03-2022
14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
NH4-NGylle, svin 2074
16-03-2022

Medio marts
75 kg NH4-NGylle, svin 2075
Slangeudlagt
4Stadium 00
Før såning
Ingen N
16-03-2022

Medio marts
75 kg NH4-NGylle, svin 2075
Slangeudlagt
16-03-2022
Medio marts
35 kg S234 kg Naturgips
5Stadium 00
Før såning
Ingen N
16-03-2022

Medio marts
150 kg NH4-NGylle, svin 2075
Slangeudlagt
6Stadium 00
Før såning
Ingen N
16-03-2022

Medio marts
150 kg NH4-NGylle, svin 2075
Slangeudlagt
16-03-2022
Medio marts
35 kg S234 kg Naturgips
727-07-2021
14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
NH4-NGylle, svin 2072
Stadium 00

Før såning
50 kg NH4-NGylle, svin 2073
Nedfældet
16-03-2022

Medio marts
50 kg NH4-NGylle, svin 2075
Slangeudlagt
8Stadium 00

Før såning
50 kg NH4-NGylle, svin 2073
Nedfældet
16-03-2022

Medio marts
50 kg NH4-NGylle, svin 2075
Slangeudlagt
16-03-2022
Medio marts
35 kg S234 kg Naturgips
9Stadium 00

Før såning
50 kg NH4-NGylle, svin 2073
Nedfældet
16-03-2022

Medio marts
100 kg NH4-NGylle, svin 2075
Slangeudlagt
10Stadium 00

Før såning
50 kg NH4-NGylle, svin 2073
Nedfældet
12-08-2021
Ved såning
35 kg S234 kg Naturgips
16-03-2022

Medio marts
100 kg NH4-NGylle, svin 2075
Slangeudlagt
11Stadium 00

Før såning
50 kg NH4-NGylle, svin 2073
Nedfældet
12-08-2020
Ved såning
35 kg S175 kg Kieserit
16-03-2021

Medio marts
100 kg NH4-NGylle, svin 2075
Slangeudlagt
12Stadium 00

Før såning
50 kg NH4-NGylle, svin 2073
Nedfældet
16-03-2022

Medio marts
100 kg NH4-NGylle, svin 2075
Slangeudlagt
16-03-2022
Medio marts
35 kg S234 kg Naturgips
13Stadium 00

Før såning
50 kg NH4-NGylle, svin 2073
Nedfældet
16-03-2022

Medio marts
100 kg NH4-NGylle, svin 2075
Slangeudlagt
16-03-2022
Medio marts
35 kg S175 kg Kieserit
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2072EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2073EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2074EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2075EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: 14 dage før hvert udbringningstidspunkt udtages gylleprøver til bestemmelse af NH4-N indhold (prøvenr. 2072 og 2074) og ud fra disse analyser fastslås gyllemængde pr. ha. Gylle udbringes i august og marts. Gylleudbringning koordineres med Kristian Hudecek Mortensen, tlf: 7220 1517 fra Teknologisk Institut. Ved udbringning udtages igen gylleprøver til kemisk analyse hhv. i august (prøvenr. 2073) og ved udbringning i marts (prøvenr. 2075).

Tildeling af svovlgødskning: foregår med forsøgsgødningspreder på tværs af agerretning (gødningerne er begge granulerede). Hvis sprederen kører i netto-/høstparcel, skal den overkøre alle parceller – også dem, der ikke skal have gødning, så alle parceller belastes ens.

Behandling i sommer/efteråret:
 • I led 7-13 nedfældes 50 kg NH4-N i gylle før såning
 • I led 10 tildeles 35 kg S i naturgips ved såning med forsøgsgødningsspreder
 • I led 11 tildeles 35 kg S i kieserit ved såning med forsøgsgødningsspreder

 • Gylletildeling, forår:
  Gylletildeling og svovltildeling udføres samtidig.

 • I led 7 og 8 slangeudlægges 50 kg NH4-N i gylle
 • I led 3 og 4 slangeudlægges 75 kg NH4-N i gylle
 • I led 9-13 slangeudlægges 100 kg NH4-N i gylle
 • I led 5 og 6 slangeudlægges 150 kg NH4-N i gylle

  Svovltildeling, forår:
 • I led 13 tildeles 35 kg S i kieserit med forsøgsgødnngsspreder.
 • I led 2, 4, 6, 8 og 12 tildeles 35 kg S i naturgips med forsøgsgødningsspreder

 • GØDNING: Svinegylle skaffes lokalt. Naturgips og Kieserit leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0-50, Agrolab(plastpose).
  OBS: Graveforespørgsel foretages, se tekstafsnit
  N-MIN, 0 -50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-50 cm
  P0218-11-2021, Sidst i november
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelSNEGLE % planter m angreb af.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m gnav.
   
  P03Stadium 30 - 35, Forår ved begyndende vækst
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. OBS: Der tages prøver i ALLE parceller, kun angivne ledprøver videresendes. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelOVERVINTRING % planter (bedømt), 0=alle udvintret, 100=ingen udvintret.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  RAPSJORDLOPPER larver/plante, ("Måleflade"=Antal planter bedømt).
  Der indberettes for 5 planter/parcel. Se tekstafsnit RAPSJORDLOPPER.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P04Stadium 89, Lige før høst
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % dækning.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgHØSTMETODE, Raps , Metode 1, 2, 3 eller 4.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  OLIE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Planteprøverne udtages lokalt.
  Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  RAPSJORDLOPPER: I P03, i 1. gentagelse udføres regisrering af rapsjordlopper jf. Vejledning i bedømmelser. Se: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene for beskrivelse af 'Procent planter med larver'.

  HØSTMETODE, RAPS
  1: Direkte høst med sideknive på mejetærsker
  2: Adskille/pakke - direkte høst uden sideknive på mejetærsker
  3: Adskille - skårlægge -tærske
  4:Skårlægge - tærske

  HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst, hvis muligt.
  Høstmetoden indsættes som notat på enkeltforsøget. Se skitse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Vurdering af afgrøden generelt
  - Beskrivelse af ukrudtsbestand
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: cala@seges.dk  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk