Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
020812121 Afskallet havre, forskellige sorter og gylleniveauer Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-04-2021
Fordelingsdato: 07-02-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: at undersøge, hvordan og i hvilket omfang sortsvalg og gødningstildeling påvirker mængden af essentielle aminosyrer i afskallet havre, og hvilke muligheder det giver i foder til fjerkræ og svin.

BAGGRUND: Havre er en dyrkningssikker økologisk afgrøde - den er sund, har god konkurrenceevne overfor ukrudt, god forfrugtsværdi og har i afskallet form en god foderværdi. Den afskallede havre har et proteinindhold, der er højere end hvede. Den kemiske sammensætning af kernen afhænger dog af sorten, klima og dyrkning. Havreproteinet har i sammenligning med hvedeprotein et højere indhold af de essentielle og svovlholdige aminosyrer methionin og cystein, hvilket gør den afskallede havre meget interessant som foder til enmavede dyr. Målet er at fremme brugen af afskallet havre med højt indhold af essentielle aminosyrer, for at øge leverancen af dansk højkvalitetsfoder til fjerkræ og svin og mindske kvælstofoverskuddet i foder og gødning.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning. Mindst 2 havrefrie år. Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Anlægges på arealer uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk.Før anlæg af forsøget udtages prøver for havrecystenematoder (krav <1.000 æg og larver pr. kg jord). I tilfælde af, at analysen viser nematoder, skal et andet forsøgsareal findes.
Der skal være svinegylle til rådighed som indeholder min. 3 kg NH4-N pr. ton. Det er vigtigt, at der ikke laves overlap eller tilføres anden gødning til forsøgsarealet end forsøgsbehandlingerne.
Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ARBEJDSFORDELING:
Ytteborg udbringer selv gylle. Teknologisk Institut udbringer gylle i de andre forsøg.

ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres, det er derfor en fordel hvis det kan anlægges i én række. Der skal være mindst 24 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i min. 3 meters bredde og min. 12 m længde. Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen. Høstparcellen lægges i midten af bruttoparcellen, for at undgå overslæb af gødning under markarbejdet. Forsøget skal høstes med småparcelteknik, hvilket bevirker at der automatisk bliver 1,5 meter værn mellem nettoparcellerne.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Økologiske præparaterBlindharvningBåde mark og forsøg
JordbehandlingHarvningBåde mark og forsøg
HarvningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (2 x blindharvning + evt. ukrudtsharvning) udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretning, således, at alle parceller belastes ens. Det vil sige at der harves på tværs af parcellerne. Ligeledes foretages sprøjtning og tromling ved. evt. manganmangel også af forsøgsværten i agerretningen. Alle markens behandlinger noteres under grundbehandlinger i PC-Markforsøg. Den forsøgsansvarlige sørger for, at blindstriglingerne sker rettidigt og i samarbejde med forsøgsværten.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Stadium 00Delfin
2Stadium 00Elison
3Stadium 00WPB Oskar


Faktor 2: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
AStadium 00
14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
NH4-NGylle, svin 1998
Stadium 00
Før såning
50 kg NH4-NGylle, svin 1999
Nedfældet
BStadium 00
Før såning
100 kg NH4-NGylle, svin 1999
Nedfældet
CStadium 00
Før såning
150 kg NH4-NGylle, svin 1999
Nedfældet
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1998EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1999EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Senest 14 dage før udbringning udtages prøve af organiske gødninger til bestemmelse af NH4-N indhold - i svinegylle (prøvenr. 1915). Ud fra denne analyse af NH4-N fastslås gyllemængde pr. ha. Der hvor gyllen udbringes af Teknologisk Institut, koordineres udbringningen med Kristian Hudecek Mortensen, tlf: 7220 1517 fra Teknologisk Institut.

Forsøgsarealet pløjes og såbedsharves som omkringliggende mark. Der udbringes gylle før såning:
 • I led A, B og C sortjordsnedfældes svinegylle i henholdsvis 50, 100 og 150 kg NH4-N efter såbedsharvning og før såning

 • Udsædsmængden er beregnet til 400 spiredygtige kerner pr. m².

 • UDSÆD: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  HAVRECYSTENEMATODER, antal levedygtige larve og æg/
  P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 31
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: min 2 kg pr. led. Der udtages en delprøve på 0,5 kg pr. parcel. OBS prøver til videresendelse. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ledKERNE/FRØ-PRØVE .
  Udtages af TI, som sender ca. 650 g til afskalning ved Nordsaat Saatzucht. Håndholdte labels til afskallede kerner og skaller til returforsendelse medsendes. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  AFSKALLET FRØ, %
  HAVRE-SKAL, %
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P07Stadium 99, Efter høst, Afskallede kerner
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til AgroLab LUFA.
  Afskallet havre: Denne prøve udtages af Teknologisk Institut, som sender prøve af afskallet havre på min. 350 g til aminosyre- og foderanalyse ved Agrolab. Se afsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  FEso (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  LYSIN, % af råprotein
  METHIONIN, % af råprotein
  CYSTEIN, % af råprotein
  THREONIN, % af råprotein
  STIVELSE, % af råvare
  SUKKER, % i råvare
  RÅASKE, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i råvare
  RÅFEDT, % i råvare
  EFOS Svin,
  EFOS i,
  FEsv (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  VAND, % i prøve


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  KERNE/FRØ-PRØVER - PRØVEUDTAGNING OG ANALYSER: Der er vigtigt at der udtages store nok prøver på min. 2 kg pr. led (0,5 kg pr. parcel), som sendes til Teknologisk Institut, der analyserer for NIT-parametre og renhed. Teknologisk Institut tørre prøverne og videresender en delprøve på ca. 650 g til Nordsaat Saatzucht for afskalning. Kerner og skaller sendes retur til Teknologisk Institut. Teknologisk Institut videresender en delprøve af afskallet havre på min. 350 g til Agrolab, LUFA Kiel for aminosyre- og foderanalyse. Resten af prøverne gemmes indtil ultimo december 2021 på Teknologisk Institut.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden.

  KONTAKTPERSON Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Malene Ultang: 8740 5261 / 2151 3174 eller på mail: maul@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  06-04-2021Sorten Scotty er udskiftet med WBP Oskar (HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk